bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot 25 op, lv. 2017 – 2018

142510000 Kurssimaksu: 775,00 €

Aika: 09.11.2017 - 31.05.2018

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2017 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Järjestetään Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. 

Kurssimaksut:
Kokonaisuusmaksu 775 €, sisältää Vaasan avoimen yliopiston perimän maksun 80 €, jonka opiskelija maksaa opintojen
alkaessa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Kokonaisuusmaksun voi maksaa kahdessa erässä.
Huom. Käsittelymaksu 5 €/laskutettava erä Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Vaasan avoimen yliopiston perimä maksu (20–50 €/opintojakso), ks. maksut kunkin opintojakson
kohdalla.

 

Asiasana: liiketalous, liiketoiminta, kirjanpito, taloushallinto, tilinpäätös

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op

142510010 Kurssimaksu: 140,00 €

Aika: 09.11.2017 - 28.11.2017

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: KTM Sirpa Kotamäki

Oppitunteja: 35.5

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 9.11. to ja 13.-28.11. ma ja ti klo 16.30 - 20.15, lisäksi verkkoympäristössä tehtävät harjoitukset (4,5 h), joista sovitaan tarkemmin luennoilla.
Tentti 13.12.2017 klo 17.00 - 20.00
Uusintatentti 14.2.2018 klo 17.00 - 20.00
Opetus- ja tenttipaikat ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö ja tavoite: Osaat ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, tehtävät ja menetelmät. Osaat juoksevan kahdenkertaisen kirjanpidon ja tehdä tilinpäätöksen. Tiedät mitkä säännöt ja asetukset ohjaavat kirjanpitoa. Osaat soveltaa tilintarkastuksen perusperiaatteita yrityksen kirjanpidon tarkastuksessa. Kurssin suorittamisen jälkeen kykenet itsenäisesti suorittamaan ja ymmärtämään kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyviä perusasioita.

Suoritustapa: Luennot 24 h, lähi- ja verkkoharjoitukset 12 h sekä tentti.

Kirjallisuus: 
1. Leppiniemi –Kykkänen: Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, 2012 tai uudempi.
2. Luentomoniste sekä luennoilla ja harjoituksissa mahdollisestijaettava materiaali

 

Asiasana: liiketoiminta, liiketalous, kirjanpito

 

 

Kurssin kalenteri:
To 09.11.2017 16.30–20.15, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ma 13.11.2017 16.30–20.15, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 14.11.2017 16.30–20.15, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ma 20.11.2017 16.30–20.15, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 21.11.2017 16.30–20.15, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ma 27.11.2017 16.30–20.15, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 28.11.2017 16.30–20.15, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ke 13.12.2017 17.00–20.00 Tentti, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ke 14.02.2018 17.00–20.00 Uusintatentti, Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö, 0,5 op

142510020

Aika: 09.11.2017 - 31.12.2017

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ajankohta:
katso Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet

Sisältö: 
katso Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Autobusiness, 2 op

142510030 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 01.01.2018 - 31.05.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Tammi-helmikuu 2018

Sisältö ja tavoite: Osaat:
• hahmottaa yrityksen eri osatekijöistä koostuvana toimivana kokonaisuutena
• hahmottaa strategian määrittelyn ja merkityksen tavoitteiden saavuttamisessa
• nimetä ja kuvata yrityksen menestymiseen liittyviä käsitteitä kuten myyntikate, käyttökate, voitto, markkina-arvo
• nimetä ja kuvata yritysjohdon päätöksenteon kannalta keskeisimmät taloudelliset raportit
• nimetä ja kuvata muutaman keskeisen taloudellisen tunnusluvun
• työskennellä ryhmässä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Kurssin jälkeen sinulla on valmiudet aloittaa määrätietoisesti viemään eteenpäin yritystä kuin yritystä ilman aikaisempaa kokemusta yrityksen
toimialasta. Kurssilla pelataan tiimeittäin yrityssimulaatiopeliä, jonka keskeisiä käsitteitä ovat mm. tulos- ja taselaskelmat ja niiden ennusteet, yleisimmät taloudelliset tunnusluvut, varastolaskelmat, myynti- ja ostobudjetit, yksinkertaiset rahoituspäätökset sekäyrityksen toimintastrategia.

Suoritustapa: Ohjaus- ja harjoitustunnit n. 8 h. Osallistuminen (läsnäolopakko) tiimissä aktiivisesti pelikierrosten päätöksentekoon, sekä laatimalla tiimikohtainen kirjallinen loppuraportti. Pelityöskentely simulaatioympäristössä n. kolmen viikon aikana yhdessä tiimin jäsenten kanssa (tietokoneluokassa). 

 

Asiasana: Autobusiness, pelityöskentely, simulaatioympäristö
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Rahoituksen perusteet, 4 op

142510040 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 01.01.2018 - 31.05.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 34

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Maalis-huhtikuu 2018

Sisältö ja tavoite: Osaat peruskäsitteet ja laskutoimitukset koskien rahan aika-arvoa, yrityksen rahoituksen päävaihtoehtoja, pääomarakennetta,
yrityksen tunnuslukuja, investointien kannattavuutta ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa.
Osaat myös nimetä oleellisimmat sijoitustoiminnan instrumentit ja ymmärtää yksinkertaisimpien sijoitusinstrumenttien arvonmäärityksen.
Kurssi kehittää työelämävalmiuksia, erityisesti analyyttistä päättelyä ja yritystalouden yritystalouden ymmärtämistä. Käsiteltäviä aiheita ovat rahoitusmarkkinoiden ja yrityksen rahoituksen perusasiat ja laskut.

Suoritustapa: Luennot 24 h, harjoitukset 10 h ja tentti

Kirjallisuus: 
Knüpfer, S. & V. Puttonen: Moderni rahoitus, WSOY, 2011 (4.-5. painos).
Nikkinen, J., T. Rothovius & P.Sahlström: Arvopaperisijoittaminen, WSOY, 2005 (2. painos).
Martikainen, T. & M. Martikainen: Rahoituksen perusteet, WSOY, 2009 (7. painos).
Brealey, R., S. Myers & A. Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, International Edition, McGraw Hill, 2008 (8th Edition).

 

Asiasana: Rahoitus, rahan aika-arvo, pääomarakenne, yritysten tunnusluvut, investointien kannattavuus, rahoitusmarkkinoiden toiminta, yrityksen rahoituksen päävaihtoehdot

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tilinpäätösanalyysi, 3 op

142510050 Kurssimaksu: 175,00 €

Aika: 01.01.2018 - 31.05.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Tammi-helmikuu 2018

Sisältö ja tavoite: Osaat: 
• oikaista ja analysoida osakeyhtiön tilinpäätöstä (FAS) Yritystutkimus ry:n ohjeistuksen mukaan
• nimetä ja kuvata keskeisimmät tilinpäätöslaskelmat ja niiden käyttötarkoitukset
• määritellä tilinpäätökseen ja tilinpäätösanalyysiin liittyviä keskeisiä käsitteitä
• laskea ja analysoida noin kymmenen keskeisintä kannattavuutta, maksuvalmiutta, tehokkuutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstunnuslukua

Opintojakso kehittää analyyttistä ajattelua, kirjallista ilmaisua ja ryhmätyötaitoja. Käsiteltäviä aiheita ovat: yritysanalyysi, tilinpäätösanalyysi
ja tunnuslukuanalyysi käsitteinä, tilinpäätöksen analysointi silmäilemällä, tilinpäätöksen oikaiseminen Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti,
keskeisimpien tilinpäätöstunnuslukujen laskeminen ja analysointi sekä maksuperusteisten tilinpäätöslaskelmien hyväksikäyttö.

Suoritustapa: Luennot 24 h ja tentti sekä harjoitukset 6 h ja kirjallinen harjoitustyö. Harjoitustyön ohjeet ilmoitetaan luennoilla ja Moodlessa.
Edeltävät opinnot: Suositellaan Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet.

Kirjallisuus: 
Yritystutkimus ry (2017). Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. 9. korjattu laitos.
Salmi, I. (2012). Mitä tilinpäätös kertoo?

 

Asiasana: Tilinpäätösanalyysi, tilinpäätöslaskelma

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op

142510060

Aika: 01.01.2018 - 31.05.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Tammi-helmikuu 2018

Sisältö ja tavoitteet: katso Tilinpäätösanalyysi

Kirjallisuus: 

Yritystutkimus ry (2017). Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. 9. korjattu laitos.
Salmi, I. (2012). Mitä tilinpäätös kertoo?
Mahdollinen muu opettajan ilmoittama aineisto

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjanpidon jatkokurssi, 6 op

142510070 Kurssimaksu: 245,00 €

Aika: 01.01.2018 - 31.05.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 50

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Maalis-toukokuu 2018

Sisältö ja tavoite: Osaat ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, tehtävät ja menetelmät, pystyt muodostamaan tilinpäätöksen ja hallitset
tilinpäätökseen tekoon liittyvät jaksotus- ja arvostusongelmat. Tiedät perusasioita konsernitilinpäätöksestä ja kansainvälisestä kirjanpidosta.
Kurssin suoritettuasi sinulla on valmiudet kohdata ja ratkaista kirjanpidollisia erityistilanteita ja lisäksi kurssi antaa valmiuksia tulkita
tilinpäätökseen syntyyn vaikuttaneiden reaalimaailman tapahtumien merkityksen numeroiden taustana.
Käsiteltäviä aiheita ovat: ulkoisen laskentatoimen käsitteistö, tehtävät ja menetelmät, antaa tiedot tilinpäätöksen muodostumisesta, siihen liittyvistä arvostus- ja jaksotusongelmista ja niiden vaikutuksesta yrityksen verotukseen. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää voitonjaon merkitys ja verotus eri yhteisömuodoissa omistajanäkökulmasta tarkasteltuna. Perehdyttää joihinkin kirjanpidon erityiskysymyksiin, antaa yksittäisiä perustietoja
konsernitilinpäätöksestä.

Suoritustapa: Luennot 40 h, harjoitukset 10 h sekä tentti. Kirjanpidon jatkokurssin harjoitustyö, 3 op ohjeistetaan luennoilla ja Moodlessa.

Kirjallisuus:
Ihantola E-M – P.Leppänen: Yrityksen kirjanpito, 2014 tai uudempi.
Leppiniemi J. – Walden R.: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 2014 tai uudempi painos.
Luentomoniste ja luennoilla mahdollisesti jaettava materiaali

 

Asiasanat: Kirjanpito, laskentatoimi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kirjanpidon jatkokurssin harjoitustyö, 2 op

142510080

Aika: 01.01.2018 - 31.05.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Maalis-toukokuu 2018

Sisältö ja tavoitteet: Katso Kirjanpidon jatkokurssi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johdon laskentatoimen perusteet, 3 op

142510090 Kurssimaksu: 140,00 €

Aika: 04.12.2017 - 08.01.2018

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: KTM, FM Jouni Laitinen

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2017 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 
4.–19.12.2017 ma ja ti klo 17.00–20.30
Tentti 8.1.2018 ma klo 17.00–21.00
Uusintatentti 14.3. ke klo 17.00–21.00
Opetus- ja tenttipaikat ilmoitetaan myöhemmin

Sisältö ja tavoite: Kykenet tunnistamaan johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen erot. Ymmärrät ja osaat käyttää keskeisimpiä kustannuslaskennan, kustannuslajilaskennan ja katetuottolaskennan käsitteitä ja analyysejä. Ymmärrät budjetoinnin merkityksen yrityksen talousohjauksessa sekä hyvän hallintotavan tarpeellisuuden johdon valvonnassa. Tunnistat johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen sisäisen päätöksenteon välineenä. Opintojakso kehittää valmiuksiasi laatia taloudellisia laskelmia ja analysoida taloudellista tietoa päätöksenteon yhteydessä. Käsiteltäviä aiheita ovat johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen ero, kustannuslaskennan, katetuottolaskennan, suoritekohtaisen laskennan sekä budjetoinnin pääperiaatteet, johdon laskentatoimeen perustuva päätöksenteko sekä johdon valvonta.

Suoritustapa: Luennot 26 h, yksilö- ja ryhmätyöskentely, tentti ja vapaaehtoiset bonustehtävät

Kirjallisuus: 
Neilimo, K. & E. Uusi-Rauva (2012). Johdon laskentatoimi, 6.-11. painos. Edita Publishing Oy.
Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

 

Asiasana: Johdon laskentatoimi, kustannuslaskenta, kustannuslajilaskenta, katetuottolaskenta
 

Kurssin kalenteri:
Ma 04.12.2017 17.00–20.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 05.12.2017 17.00–20.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ma 11.12.2017 17.00–20.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 12.12.2017 17.00–20.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ma 18.12.2017 17.00–20.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 19.12.2017 17.00–20.30, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ma 08.01.2018 17.00–21.00 Tentti, Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ke 14.03.2018 17.00–21.00 Uusintatentti, Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittaudu Kurssin tiedot