bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta, 5 op

17931030 Kurssimaksu: 40,00 €

Aika: 13.12.2017 - 21.02.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TkT Arto Reiman

Ilmoittautuminen alkaa: 30.05.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.12.2017 23:59

Kurssin tiedot

Ajankohta:
Verkkotyöskentely ajalla 13.12.2017 - 21.2.2018.
Verkkotentit
To 1.3.2018   klo 17-20
To 29.3.2018 klo 17-20   (1. uusinta)
To 3.5.2018   klo 17 - 20 (2. uusinta)

Aloitusluennot: keskiviikkona 13.12.2017 klo 16.15–17.45
Päätös-/yhteenvetoluennot: keskiviikkona 21.2.2018 klo 16.15–17.45
Aloitus- ja päätösluennot voi seurata reaaliajassa AC-yhteydellä. Luennon osoitteen saa kesäyliopistosta ennen opintojen alkua. Luennot tulevat myös tallenteena Optimaan.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet: 

 • Työhyvinvointia ja työelämän laatua - aloitusluento; prof. Seppo Väyrynen, TkT Kari Kisko, DI Henri Jounila
 • Työhyvinvointi - lainsäädännöllinen ja taloudellinen pohja; dos. Erkki Yrjänheikki
 • Harjoitustyöaiheiden esittely; prof. Seppo Väyrynen 
 • Kommunikointi työssä - vuorovaikutuksella tuottavaan työhyvinvointiin; prof. Hannu Soini
 • Työjärjestelmä toivottujen piirteiden ja tulosten lisäämisen sekä ei-toivottujen vähentämisen kehyksenä; prof. Seppo Väyrynen
 • Työyhteisöviestintä; TkT Mirja Väänänen
 • Luovuus yksilö- ja ryhmäilmiönä; TkT Kari Kisko
 • Luovan työn tekniikan soveltaminen; TkT Kari Kisko
 • Yritysesimerkkejä kommunikoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisestä ja keskinäisriippuvuudesta (mm. KIKO-hanke); Mirja Väänänen
 • Työhyvinvoinnin indikaattorit ja työelämän laadun kehittämistoimet työpaikalla; dos. Erkki Yrjänheikki
 • Työhyvinvointia ja työelämän laatua - yhteenveto; prof. Seppo Väyrynen, TkT Kari Kisko, DI Henri Jounila

Sisältö: Työelämän laatutekijöiden kriteeristö perusteluineen, niiden mittaaminen sekä tähän perustuvat kehittämismenetelmät. Työhyvinvoinnin merkitys. Työhyvinvointi integroituna johtamiseen ja kehittämiseen: mm. johdon mahdollisuudet ja vastuut, työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet, palkitseminen ja sanktiot, työergonomia, onnistumisen kokemukset. Työsuojelu ja työkykyä edistävä toiminta.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää työhyvinvoinnin keskeisiä käsitteitä sekä asettaa sille tavoitteita ja valita keinoja esimiestehtävien menestyksekkään hoidon sekä oman työuransa hallinnan kannalta. Edelleen hän osaa sijoittaa työhyvinvoinnin niin työelämän lainsäädännön ja hyvien käytäntöjen mukaisten perusteiden, tuottavuuden edistämisen, työsuojelun asiantuntijuuden kuin esimiestyön- ja henkilöstöhallinnon yhteyteen.

Toiminnan tasolla hän osaa hyödyntää perusosaamista, osaa etsiä lisätietoa ja toimijayhteyksiä, tietää tärkeimmät kirjalliset ja muut lähteet, tyypillisen tavoiteasetannan, hallinnan keinot sekä vaikuttavuuden seuraamisen työntekijän, esimiehen ja yrityksen tai yrittäjän näkökulmista. Hän kykenee arvioimaan työhyvinvointitoimien merkitystä myös taloudellisesti, oli kyse siten työkyvyn, työterveyden, työmielihyvän, työturvallisuuden, tuottavuuden tai työelämän laatukokonaisuuden edistämisestä. Tässä mielessä hän tuntee kansallisen ja kansainvälisen julkisen vallan lainsäädännöllisen ja strategisen tavoiteasetannan, esimerkki-organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä myös tutkimuksen ja kehittämisen keskeiset ajankohtaiset asiat ja menetelmät. Opintojakson motto on oppia onnistumista tuotannon ihmiskysymyksissä.

Suoritustapa: Luennot 22 h, tunti-/viikkotehtävät, harjoitustyö ja sen lyhennelmä, verkkotentti.

Arviointi: 1-5 ja hylätty. Tentti (painotus arvosanassa 50 %), harjoitukset seminaareineen (painotus arvosanassa 30 %), tuntitehtävät portfolioon (jatkuvan oppimisen painotus arvosanassa 20 %).

Kirjallisuus: Kaikki oppimateriaali Optimassa. Kansainvälisen kirjallisuuden taustaa antaa soveltuvin osin Arnold, J. et al. (2010), Work Psychology; Understanding Human Behaviour in the Workplace. 5th Edition. Financial Times/Prentice Hall. Ajantasainen muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana.

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään viikkoa ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 20 € + 20 € (pelkkä verkkokurssi, ei paikallisryhmän toiminta)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Prosessi- ja laatujohtaminen, 5 op

17931040 Kurssimaksu: 40,00 €

Aika: 28.02.2018 - 30.04.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: DI Osmo Kauppila

Ilmoittautuminen alkaa: 30.05.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.02.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ajankohta: ilmoitetaan myöhemmin

Sisältö: Prosessien mallintaminen ja kehittäminen. Prosessin suorituskyky ja sen mittaaminen. Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) menetelmät sekä niiden soveltaminen käytännön ongelmien ratkaisuun. Laatujohtamisen perusteet. Laatu- ja johtamisjärjestelmät. Laadun merkitys yrityksen toiminnassa. Laatu avoimissa ja suljetuissa systeemeissä. Laatukustannukset ja laatutyökalut.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelijalla on valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Suoritustapa: Aloitus- ja päätös-/yhteenvetoluennot, muut luennot 10 luentoa (à 2 h, Optima), joista kustakin laaditaan kooste: reflektio sisällöstä ja esimerkki menetelmän soveltamisesta, sekä 10 viikkotehtävää.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa).

Kirjallisuus: Oakland, J.S. (2014) Total quality management and operational excellence (4th ed.). Routledge, 529 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

Verkkoluennoilla (Optima) käsiteltävät aiheet:
Orientaatio, prosessien ja laadun johtaminen eri toiminta-ympäristöissä
Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit
Strateginen näkökulma prosessi- ja laatujohtamiseen
Kumppanuudet, resurssit, design for quality
Suorituskyvyn mittaus
Prosessien johtaminen ja suunnittelu
Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
Jatkuva kehittäminen II, Lean osana laatu- ja prosessijohtamista
Ihmiset osana prosessi- ja laatujohtamista
Laatu- ja prosessijohtamisen käytännön toteutus/yhteenveto 

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään viikkoa ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 20 € + 20 € (pelkkä verkkokurssi, ei paikallisryhmän toiminta)

 

Hakusanat: tuotantotalous

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tuotekehitys, 5 op

17931050 Kurssimaksu: 40,00 €

Aika: 25.04.2018 - 06.06.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TkT Kai Hänninen

Ilmoittautuminen alkaa: 30.05.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.04.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ajankohta: ilmoitetaan myöhemmin

Sisältö: Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa. Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely sekä sen onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD) ja vaatimusten hallinta. Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
 • osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
 • osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
 • osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
 • osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
 • osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Suoritustapa: Luennot 20 h, harjoitustyö ryhmätyöskentelynä (tarvittaessa virtuaalisesti) ja avoin verkkotentti (oma materiaalin käyttö sallittua).  Kurssisuoritus edellyttää kurssitentin ja harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta. Kurssiarvosana muodostuu tentin (60 %) ja harjoitustyön (40 %) arvosanoista.

Arviointi: 1-5 ja hylätty.

Kirjallisuus: Ulrich, K&Eppinger, S. 2000. Product Design and Development. Mc Graw-Hill, 358 p.
Suositeltava lukemisto: Cooper, R. 2001. Winning at New Products. Perseus Publishing, 425 p.

Verkkoluennoilla (Optima) käsiteltävät aiheet:
Tuotekehityksen rooli
Tuotestrategiat ja tuotteen elinkaari
Tuotekehityksen vaiheet (3 luentoa)
Vaatimusmäärittely
Tuotelaatu (2 luentoa)
Tuotekehityksen toimintamalleja
Tuote vs. palvelu

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään viikkoa ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 20 € + 20 € (pelkkä verkkokurssi, ei paikallisryhmän toiminta)

 

hakusanat: tuotantotalous

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot