escort mersin bodrum escort kusadasi escort denizli escort

Tuotantotalous 25 op, 2017-18

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17931000

Aika: 23.08.2017 - 15.06.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Ajankohta: ilmoitetaan myöhemmin

Sisältö: Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa. Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely sekä sen onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD) ja vaatimusten hallinta. Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
 • osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
 • osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
 • osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
 • osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
 • osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Suoritustapa: Luennot 20 h, harjoitustyö ryhmätyöskentelynä (tarvittaessa virtuaalisesti) ja avoin verkkotentti (oma materiaalin käyttö sallittua).  Kurssisuoritus edellyttää kurssitentin ja harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta. Kurssiarvosana muodostuu tentin (60 %) ja harjoitustyön (40 %) arvosanoista.

Arviointi: 1-5 ja hylätty.

Kirjallisuus: Ulrich, K&Eppinger, S. 2000. Product Design and Development. Mc Graw-Hill, 358 p.
Suositeltava lukemisto: Cooper, R. 2001. Winning at New Products. Perseus Publishing, 425 p.

Verkkoluennoilla (Optima) käsiteltävät aiheet:
Tuotekehityksen rooli
Tuotestrategiat ja tuotteen elinkaari
Tuotekehityksen vaiheet (3 luentoa)
Vaatimusmäärittely
Tuotelaatu (2 luentoa)
Tuotekehityksen toimintamalleja
Tuote vs. palvelu

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään viikkoa ennen aloitusluentoa

Kurssimaksu: 30 € + 50–75 € (tarkentuu)

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tuotantotalous 25 op, 2016-17

17931000 Kurssimaksu: 450,00 €

Aika: 31.08.2016 - 15.09.2017

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2016 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 24.08.2016 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Aloitus-/orientointiluennot: to 27.10.2016 klo 16.00 – 17.30
Paikka Kaisaniemenkatu 4 A
Luennot voi seurata myös myöhemmin tallenteina Optimasta.
Päätösluento julkaistaan 8.12. Optimassa

Tentti: Kotitentin palautus 9.12. mennessä Optimaan. Reflektioesseen palautus 16.12. mennessä. Harjoituskirjan ja harjoitustöiden palautuspäivät tiedotetaan Optimassa.

Sisältö: Johdanto projektihallintoon: projektien ja projektityön luonne sekä erilaisia toteutusmalleja. Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta. Projektin elinkaari. Projektien johtaminen ja projektit liiketoimintana. Projektin myynti ja markkinointi. Projektin tavoitteiden, kustannusten, sidosryhmien, riskien ja riippuvuuksien hallinta. Tuloksen arvon laskeminen.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
 • pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
 • pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
 • tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
 • ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
 • osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Suoritustapa: Luennot (8 x 2h), harjoituskirjan tehtävät, kaksi itsenäisesti tehtävää isompaa harjoitustyötä sekä reflektioessee ja avoin verkkotentti. Verkkotentissä on oman materiaalin käyttö sallittua.

Arvostelu: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. ”hyvin tiedoin” 3/5 arvosanaa)

Kirjallisuus: Artto et al (2006) Projektiliiketoiminta, myös sähköisenä osoitteessa http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet: 

 • Johdatus projektinhallintaan: Projektin määritelmät ja projektityypit, projektinhallinnan osaamisalueet, projektin sidosryhmät, projektin elinkaari, projektin aloitus ja määrittely, projektin myynti- ja markkinointi.
 • Projektin tavoitteet ja menestymisen mittaaminen, laajuuden hallinta ja osittaminen . Projektin aikataulun hallinta. Tehtäväverkko, kriittinen polku ja kriittinen ketju, puskurien käyttö.
 • Johdatus projektin kustannusten hallintaan Tuloksen arvo ja siihen liittyvät tunnusluvut kolmen pisteen menetelmä kustannusten arviointiin.
 • Projektin ohjaus ja raportointi Projektin riskienhallinta projektin sopimus riskienhallinnan työvälineenä.
 • Projektinhallinnan standardit ja sertifiointi, Projektisuunnittelu, Projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset.
 • Projektinhallinnan kurssin yhteenveto Projektinhallinta eri toimialoilla ja näihin liittyvät erityispiirteet (mm. ketterät menetelmät, integroitu projektitoimitus) 

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään 23.10.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tuotantotalouden peruskurssi, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

17931010 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 25.08.2016 - 20.10.2016

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: DI Jukka Majava

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2016 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.08.2016 23:59

Kurssin tiedot

Ajankohta:
Aloitusluennot: to 25.8.2016 klo 16.30 – 18.30  
Paikka Kaisaniemenkatu 4 A, 4. kerros
Päätös-/yhteenvetoluennot: to 20.10.2016 klo 17.00 – 18.30 
Aloitus- ja päätös/yhteenvetoluennot voi seurata myös reaaliaikaisesti verkossa (AC, alkaa klo 17) tai myöhemmin tallenteina Optimassa. 

Helsingin paikallisryhmän tapaamiset:
7.9. keskiviikko klo 16.30-18.00 (viikkotehtävät 1-2)
21.9. keskiviikko klo 16.30-18.00 (viikkotehtävät 3-4)
5.10. keskiviikko klo 17.00-19.15 (viikkotehtävät 5-7)
19.10. keskiviikko klo 17.00-18.30 (viikkotehtävät 8-9)

Sisältö: Johdanto tuotantotalouteen: tuotanto ja tuottavuus, tuotantostrategiat, kysynnän ennustaminen, talousmenetelmiä. Tuotantojärjestelmien suunnittelu: sijaintipaikka, layout, toimitusketjut, kapasiteetin hallinta, henkilöstökysymykset. Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen: tilaus-toimitusketjun hallinta, tuotannon suunnittelu ja ohjaus, kunnossapito ja luotettavuus.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
 • osaa selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
 • osaa kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
 • osaa laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
 • osaa laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
 • osaa annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä

Suoritustapa: Aloitus- ja päätösluennot, 8 viikkotehtävää (vko 35-42) ja verkkotutorointi.
Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä, joiden tarkemmat ohjeet annetaan Optimassa. Kukin viikkotehtävä palautetaan kahden viikon kuluessa tehtävänannosta.

Arvostelu: 1-5 ja hylätty

Kirjallisuus: Jay Heizer & Barry Render (2014) Operations Management, 11th ed., Pearson, Inc.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:

 • Tuotannollinen toiminta ja tuottavuus, Tuotantostrategia
 • Ennustaminen, Kustannuslaskenta
 • Investointitoiminta, Kestävä kehitys
 • Kapasiteetin hallinta, Sijaintipaikan valinta
 • Tuotannon layout, Henkilöstöasiat
 • Toimitusketjun hallinta, Alihankinta
 • Varastojen hallinta, Tuotannon suunnittelu
 • MRP & ERP, Tuotannon ohjaus
 • JIT & Lean, Kunnossapito

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään 22.8.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tuotantotalouden peruskurssi, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17931010

Aika: 23.08.2017 - 18.10.2017

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: DI Jukka Majava

Kurssin tiedot

Ajankohta:
Aloitus- ja päätösluentojen, viikkotehtävien ja paikallisryhmän ajankohdat varmistuvat myöhemmin. 

Sisältö: Johdanto tuotantotalouteen: tuotanto ja tuottavuus, tuotantostrategiat, kysynnän ennustaminen, talousmenetelmiä. Tuotantojärjestelmien suunnittelu: sijaintipaikka, layout, toimitusketjut, kapasiteetin hallinta, henkilöstökysymykset. Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen: tilaus-toimitusketjun hallinta, tuotannon suunnittelu ja ohjaus, kunnossapito ja luotettavuus.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
 • osaa selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
 • osaa kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
 • osaa laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
 • osaa laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
 • osaa annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä

Suoritustapa: Aloitus- ja päätösluennot, 8 viikkotehtävää (vko 35-42) ja verkkotutorointi.
Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä, joiden tarkemmat ohjeet annetaan Optimassa. Kukin viikkotehtävä palautetaan kahden viikon kuluessa tehtävänannosta.

Arvostelu: 1-5 ja hylätty

Kirjallisuus: Jay Heizer & Barry Render (2014) Operations Management, 11th ed., Pearson, Inc.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:

 • Tuotannollinen toiminta ja tuottavuus, Tuotantostrategia
 • Ennustaminen, Kustannuslaskenta
 • Investointitoiminta, Kestävä kehitys
 • Kapasiteetin hallinta, Sijaintipaikan valinta
 • Tuotannon layout, Henkilöstöasiat
 • Toimitusketjun hallinta, Alihankinta
 • Varastojen hallinta, Tuotannon suunnittelu
 • MRP & ERP, Tuotannon ohjaus
 • JIT & Lean, Kunnossapito

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään viikkoa ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 50 € + 50–75 € (tarkentuu myöhemmin)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Projektinhallinnan peruskurssi, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

17931020 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 27.10.2016 - 16.12.2016

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TkT Kirsi Aaltonen

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2016 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.10.2016 15:00

Kurssin tiedot

Aloitus-/orientointiluennot: to 27.10.2016 klo 16.00 – 17.30
Paikka Kaisaniemenkatu 4 A
Luennot voi seurata myös myöhemmin tallenteina Optimasta.
Päätösluento julkaistaan 8.12. Optimassa

Tentti: Kotitentin palautus 9.12. mennessä Optimaan. Reflektioesseen palautus 16.12. mennessä. Harjoituskirjan ja harjoitustöiden palautuspäivät tiedotetaan Optimassa.

Sisältö: Johdanto projektihallintoon: projektien ja projektityön luonne sekä erilaisia toteutusmalleja. Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta. Projektin elinkaari. Projektien johtaminen ja projektit liiketoimintana. Projektin myynti ja markkinointi. Projektin tavoitteiden, kustannusten, sidosryhmien, riskien ja riippuvuuksien hallinta. Tuloksen arvon laskeminen.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
 • pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
 • pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
 • tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
 • ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
 • osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Suoritustapa: Luennot (8 x 2h), harjoituskirjan tehtävät, kaksi itsenäisesti tehtävää isompaa harjoitustyötä sekä reflektioessee ja avoin verkkotentti. Verkkotentissä on oman materiaalin käyttö sallittua.

Arvostelu: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. ”hyvin tiedoin” 3/5 arvosanaa)

Kirjallisuus: Artto et al (2006) Projektiliiketoiminta, myös sähköisenä osoitteessa http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet: 

 • Johdatus projektinhallintaan: Projektin määritelmät ja projektityypit, projektinhallinnan osaamisalueet, projektin sidosryhmät, projektin elinkaari, projektin aloitus ja määrittely, projektin myynti- ja markkinointi.
 • Projektin tavoitteet ja menestymisen mittaaminen, laajuuden hallinta ja osittaminen . Projektin aikataulun hallinta. Tehtäväverkko, kriittinen polku ja kriittinen ketju, puskurien käyttö.
 • Johdatus projektin kustannusten hallintaan Tuloksen arvo ja siihen liittyvät tunnusluvut kolmen pisteen menetelmä kustannusten arviointiin.
 • Projektin ohjaus ja raportointi Projektin riskienhallinta projektin sopimus riskienhallinnan työvälineenä.
 • Projektinhallinnan standardit ja sertifiointi, Projektisuunnittelu, Projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset.
 • Projektinhallinnan kurssin yhteenveto Projektinhallinta eri toimialoilla ja näihin liittyvät erityispiirteet (mm. ketterät menetelmät, integroitu projektitoimitus) 

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään 23.10.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Projektinhallinnan peruskurssi, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17931020

Aika: 25.10.2017 - 20.12.2017

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TkT Kirsi Aaltonen

Kurssin tiedot

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Tentti: Kotitentti, reflektioessee

Sisältö: Johdanto projektihallintoon: projektien ja projektityön luonne sekä erilaisia toteutusmalleja. Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta. Projektin elinkaari. Projektien johtaminen ja projektit liiketoimintana. Projektin myynti ja markkinointi. Projektin tavoitteiden, kustannusten, sidosryhmien, riskien ja riippuvuuksien hallinta. Tuloksen arvon laskeminen.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
 • pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
 • pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
 • tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
 • ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
 • osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Suoritustapa: Luennot (8 x 2h), harjoituskirjan tehtävät, kaksi itsenäisesti tehtävää isompaa harjoitustyötä sekä reflektioessee ja avoin verkkotentti. Verkkotentissä on oman materiaalin käyttö sallittua.

Arvostelu: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. ”hyvin tiedoin” 3/5 arvosanaa)

Kirjallisuus: Artto et al (2006) Projektiliiketoiminta, myös sähköisenä osoitteessa http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet: 

 • Johdatus projektinhallintaan: Projektin määritelmät ja projektityypit, projektinhallinnan osaamisalueet, projektin sidosryhmät, projektin elinkaari, projektin aloitus ja määrittely, projektin myynti- ja markkinointi.
 • Projektin tavoitteet ja menestymisen mittaaminen, laajuuden hallinta ja osittaminen . Projektin aikataulun hallinta. Tehtäväverkko, kriittinen polku ja kriittinen ketju, puskurien käyttö.
 • Johdatus projektin kustannusten hallintaan Tuloksen arvo ja siihen liittyvät tunnusluvut kolmen pisteen menetelmä kustannusten arviointiin.
 • Projektin ohjaus ja raportointi Projektin riskienhallinta projektin sopimus riskienhallinnan työvälineenä.
 • Projektinhallinnan standardit ja sertifiointi, Projektisuunnittelu, Projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset.
 • Projektinhallinnan kurssin yhteenveto Projektinhallinta eri toimialoilla ja näihin liittyvät erityispiirteet (mm. ketterät menetelmät, integroitu projektitoimitus) 

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään viikkoa ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 30 € + 50–75 € (tarkentuu)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

17931030 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 14.12.2016 - 22.02.2017

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TkT Arto Reiman

Oppitunteja: 22

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2016 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.12.2016 23:59

Kurssin tiedot

Ajankohta:

Lähitapaamiset:
Aloitusluennot: ke 14.12.2016 klo 16.15 – 17.45
Tutorohjaus 26.1. torstai klo 16.30-18.45
Päätös-/yhteenvetoluennot: ke 22.2.2017 klo 16.15 – 17.45
Paikka Kaisaniemenkatu 4 A, 4. kerros
(Aloitus- ja päätös/yhteenvetoluennot voi seurata myös myöhemmin tallennettuna Optimasta.)

Verkkokurssi ajalla 14.12.2016 – 22.2.2017
Verkkotenttien tarkat ajankohdat ilmoitetaan Optimassa.
Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet: 

 • Työhyvinvointia ja työelämän laatua – aloitusluento; prof. Seppo Väyrynen, TkT Kari Kisko, DI Henri Jounila
 • Työhyvinvointi – lainsäädännöllinen ja taloudellinen pohja; dos. Erkki Yrjänheikki
 • Harjoitustyöaiheiden esittely; prof. Seppo Väyrynen 
 • Kommunikointi työssä – vuorovaikutuksella tuottavaan työhyvinvointiin; prof. Hannu Soini
 • Työjärjestelmä toivottujen piirteiden ja tulosten lisäämisen sekä ei-toivottujen vähentämisen kehyksenä; prof. Seppo Väyrynen
 • Työyhteisöviestintä; TkT Mirja Väänänen
 • Luovuus yksilö- ja ryhmäilmiönä; TkT Kari Kisko
 • Luovan työn tekniikan soveltaminen; TkT Kari Kisko
 • Yritysesimerkkejä kommunikoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisestä ja keskinäisriippuvuudesta (mm. KIKO-hanke); Mirja Väänänen
 • Työhyvinvoinnin indikaattorit ja työelämän laadun kehittämistoimet työpaikalla; dos. Erkki Yrjänheikki
 • Työhyvinvointia ja työelämän laatua – yhteenveto; prof. Seppo Väyrynen, TkT Kari Kisko, DI Henri Jounila

Sisältö: Työelämän laatutekijöiden kriteeristö perusteluineen, niiden mittaaminen sekä tähän perustuvat kehittämismenetelmät. Työhyvinvoinnin merkitys. Työhyvinvointi integroituna johtamiseen ja kehittämiseen: mm. johdon mahdollisuudet ja vastuut, työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet, palkitseminen ja sanktiot, työergonomia, onnistumisen kokemukset. Työsuojelu ja työkykyä edistävä toiminta.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää työhyvinvoinnin keskeisiä käsitteitä sekä asettaa sille tavoitteita ja valita keinoja esimiestehtävien menestyksekkään hoidon sekä oman työuransa hallinnan kannalta. Edelleen hän osaa sijoittaa työhyvinvoinnin niin työelämän lainsäädännön ja hyvien käytäntöjen mukaisten perusteiden, tuottavuuden edistämisen, työsuojelun asiantuntijuuden kuin esimiestyön- ja henkilöstöhallinnon yhteyteen.

Toiminnan tasolla hän osaa hyödyntää perusosaamista, osaa etsiä lisätietoa ja toimijayhteyksiä, tietää tärkeimmät kirjalliset ja muut lähteet, tyypillisen tavoiteasetannan, hallinnan keinot sekä vaikuttavuuden seuraamisen työntekijän, esimiehen ja yrityksen tai yrittäjän näkökulmista. Hän kykenee arvioimaan työhyvinvointitoimien merkitystä myös taloudellisesti, oli kyse siten työkyvyn, työterveyden, työmielihyvän, työturvallisuuden, tuottavuuden tai työelämän laatukokonaisuuden edistämisestä. Tässä mielessä hän tuntee kansallisen ja kansainvälisen julkisen vallan lainsäädännöllisen ja strategisen tavoiteasetannan, esimerkki-organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä myös tutkimuksen ja kehittämisen keskeiset ajankohtaiset asiat ja menetelmät. Opintojakson motto on oppia onnistumista tuotannon ihmiskysymyksissä.

Suoritustapa: Luennot 22 h, tunti-/viikkotehtävät, harjoitustyö ja sen lyhennelmä, verkkotentti. Opiskelua tukee paikallisryhmän toiminta, jossa työstetään harjoitustyötä ja valmistaudutaan tenttiin, vaihdetaan kokemuksia ja ajatuksia toisten kurssilaisten kanssa.

Arviointi: 1-5 ja hylätty. Tentti (painotus arvosanassa 50 %), harjoitukset seminaareineen (painotus arvosanassa 30 %), tuntitehtävät portfolioon (jatkuvan oppimisen painotus arvosanassa 20 %).

Kirjallisuus: Kaikki oppimateriaali Optimassa. Kansainvälisen kirjallisuuden taustaa antaa soveltuvin osin Arnold, J. et al. (2010), Work Psychology; Understanding Human Behaviour in the Workplace. 5th Edition. Financial Times/Prentice Hall. Ajantasainen muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana.

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään 7.12.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17931030

Aika: 13.12.2017 - 21.02.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TkT Arto Reiman

Kurssin tiedot

Ajankohta: ilmoitetaan myöhemmin

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet: 

 • Työhyvinvointia ja työelämän laatua – aloitusluento; prof. Seppo Väyrynen, TkT Kari Kisko, DI Henri Jounila
 • Työhyvinvointi – lainsäädännöllinen ja taloudellinen pohja; dos. Erkki Yrjänheikki
 • Harjoitustyöaiheiden esittely; prof. Seppo Väyrynen 
 • Kommunikointi työssä – vuorovaikutuksella tuottavaan työhyvinvointiin; prof. Hannu Soini
 • Työjärjestelmä toivottujen piirteiden ja tulosten lisäämisen sekä ei-toivottujen vähentämisen kehyksenä; prof. Seppo Väyrynen
 • Työyhteisöviestintä; TkT Mirja Väänänen
 • Luovuus yksilö- ja ryhmäilmiönä; TkT Kari Kisko
 • Luovan työn tekniikan soveltaminen; TkT Kari Kisko
 • Yritysesimerkkejä kommunikoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisestä ja keskinäisriippuvuudesta (mm. KIKO-hanke); Mirja Väänänen
 • Työhyvinvoinnin indikaattorit ja työelämän laadun kehittämistoimet työpaikalla; dos. Erkki Yrjänheikki
 • Työhyvinvointia ja työelämän laatua – yhteenveto; prof. Seppo Väyrynen, TkT Kari Kisko, DI Henri Jounila

Sisältö: Työelämän laatutekijöiden kriteeristö perusteluineen, niiden mittaaminen sekä tähän perustuvat kehittämismenetelmät. Työhyvinvoinnin merkitys. Työhyvinvointi integroituna johtamiseen ja kehittämiseen: mm. johdon mahdollisuudet ja vastuut, työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet, palkitseminen ja sanktiot, työergonomia, onnistumisen kokemukset. Työsuojelu ja työkykyä edistävä toiminta.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää työhyvinvoinnin keskeisiä käsitteitä sekä asettaa sille tavoitteita ja valita keinoja esimiestehtävien menestyksekkään hoidon sekä oman työuransa hallinnan kannalta. Edelleen hän osaa sijoittaa työhyvinvoinnin niin työelämän lainsäädännön ja hyvien käytäntöjen mukaisten perusteiden, tuottavuuden edistämisen, työsuojelun asiantuntijuuden kuin esimiestyön- ja henkilöstöhallinnon yhteyteen.

Toiminnan tasolla hän osaa hyödyntää perusosaamista, osaa etsiä lisätietoa ja toimijayhteyksiä, tietää tärkeimmät kirjalliset ja muut lähteet, tyypillisen tavoiteasetannan, hallinnan keinot sekä vaikuttavuuden seuraamisen työntekijän, esimiehen ja yrityksen tai yrittäjän näkökulmista. Hän kykenee arvioimaan työhyvinvointitoimien merkitystä myös taloudellisesti, oli kyse siten työkyvyn, työterveyden, työmielihyvän, työturvallisuuden, tuottavuuden tai työelämän laatukokonaisuuden edistämisestä. Tässä mielessä hän tuntee kansallisen ja kansainvälisen julkisen vallan lainsäädännöllisen ja strategisen tavoiteasetannan, esimerkki-organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä myös tutkimuksen ja kehittämisen keskeiset ajankohtaiset asiat ja menetelmät. Opintojakson motto on oppia onnistumista tuotannon ihmiskysymyksissä.

Suoritustapa: Luennot 22 h, tunti-/viikkotehtävät, harjoitustyö ja sen lyhennelmä, verkkotentti. Opiskelua tukee paikallisryhmän toiminta, jossa työstetään harjoitustyötä ja valmistaudutaan tenttiin, vaihdetaan kokemuksia ja ajatuksia toisten kurssilaisten kanssa.

Arviointi: 1-5 ja hylätty. Tentti (painotus arvosanassa 50 %), harjoitukset seminaareineen (painotus arvosanassa 30 %), tuntitehtävät portfolioon (jatkuvan oppimisen painotus arvosanassa 20 %).

Kirjallisuus: Kaikki oppimateriaali Optimassa. Kansainvälisen kirjallisuuden taustaa antaa soveltuvin osin Arnold, J. et al. (2010), Work Psychology; Understanding Human Behaviour in the Workplace. 5th Edition. Financial Times/Prentice Hall. Ajantasainen muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana.

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään viikkoa ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 30 € + 50–75 € (tarkentuu)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Prosessi- ja laatujohtaminen, 5 op

17931040 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 01.03.2017 - 30.04.2017

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: DI Osmo Kauppila

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2016 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.02.2017 23:59

Kurssin tiedot

Ajankohta:
Aloitus-/orientointiluennot: ke 1.3.2017 klo 17.00 – 18.30
Paikka Kaisaniemenkatu 4 A, 4. krs
Aloitusluennot voi seurata myös myöhemmin tallennettuna Optimasta. 

Verkkokurssi 1.3.2017 – 30.4.2017

Sisältö: Prosessien mallintaminen ja kehittäminen. Prosessin suorituskyky ja sen mittaaminen. Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) menetelmät sekä niiden soveltaminen käytännön ongelmien ratkaisuun. Laatujohtamisen perusteet. Laatu- ja johtamisjärjestelmät. Laadun merkitys yrityksen toiminnassa. Laatu avoimissa ja suljetuissa systeemeissä. Laatukustannukset ja laatutyökalut.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelijalla on valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Suoritustapa: Aloitus- ja päätös-/yhteenvetoluennot, muut luennot 10 luentoa (à 2 h, Optima), joista kustakin laaditaan kooste: reflektio sisällöstä ja esimerkki menetelmän soveltamisesta, sekä 10 viikkotehtävää.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. ”hyvin tiedoin” 3/5 arvosanaa).

Kirjallisuus: Oakland, J.S. (2014) Total quality management and operational excellence (4th ed.). Routledge, 529 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

Verkkoluennoilla (Optima) käsiteltävät aiheet:
Orientaatio, prosessien ja laadun johtaminen eri toiminta-ympäristöissä
Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit
Strateginen näkökulma prosessi- ja laatujohtamiseen
Kumppanuudet, resurssit, design for quality
Suorituskyvyn mittaus
Prosessien johtaminen ja suunnittelu
Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
Jatkuva kehittäminen II, Lean osana laatu- ja prosessijohtamista
Ihmiset osana prosessi- ja laatujohtamista
Laatu- ja prosessijohtamisen käytännön toteutus/yhteenveto 

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään 22.2.

Hakusanat: tuotantotalous

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Prosessi- ja laatujohtaminen, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17931040

Aika: 28.02.2018 - 25.04.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: DI Osmo Kauppila

Kurssin tiedot

Ajankohta: ilmoitetaan myöhemmin

Sisältö: Prosessien mallintaminen ja kehittäminen. Prosessin suorituskyky ja sen mittaaminen. Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) menetelmät sekä niiden soveltaminen käytännön ongelmien ratkaisuun. Laatujohtamisen perusteet. Laatu- ja johtamisjärjestelmät. Laadun merkitys yrityksen toiminnassa. Laatu avoimissa ja suljetuissa systeemeissä. Laatukustannukset ja laatutyökalut.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelijalla on valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Suoritustapa: Aloitus- ja päätös-/yhteenvetoluennot, muut luennot 10 luentoa (à 2 h, Optima), joista kustakin laaditaan kooste: reflektio sisällöstä ja esimerkki menetelmän soveltamisesta, sekä 10 viikkotehtävää.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. ”hyvin tiedoin” 3/5 arvosanaa).

Kirjallisuus: Oakland, J.S. (2014) Total quality management and operational excellence (4th ed.). Routledge, 529 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

Verkkoluennoilla (Optima) käsiteltävät aiheet:
Orientaatio, prosessien ja laadun johtaminen eri toiminta-ympäristöissä
Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit
Strateginen näkökulma prosessi- ja laatujohtamiseen
Kumppanuudet, resurssit, design for quality
Suorituskyvyn mittaus
Prosessien johtaminen ja suunnittelu
Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
Jatkuva kehittäminen II, Lean osana laatu- ja prosessijohtamista
Ihmiset osana prosessi- ja laatujohtamista
Laatu- ja prosessijohtamisen käytännön toteutus/yhteenveto 

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään viikkoa ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 30 € + 50–75 € (tarkentuu)

 

Hakusanat: tuotantotalous

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tuotekehitys, 5 op

17931050 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 26.04.2017 - 07.06.2017

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TkT Kai Hänninen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2016 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.04.2017 23:59

Kurssin tiedot

Ajankohta:
Aloitusluennot: ke 26.4.2017 klo 17.00 – 18.30
Paikka Kaisaniemenkatu 4 A , 4. krs
Päätösluennot: ke 7.6.2017 klo 17.00 – 18.30
Aloitus- ja päätös/yhteenvetoluennot voi seurata myös myöhemmin tallennettuna Optimasta.

Verkkokurssi 26.4.2017 – 7.6.2017.
Verkkotentit:
to 15.6.2017 klo 17-20
to 10.8.2017 klo 17-20  (1. uusinta)
to 7.9.2017 klo 17-20 (2. uusinta) 

Sisältö: Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa. Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely sekä sen onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD) ja vaatimusten hallinta. Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
 • osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
 • osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
 • osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
 • osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
 • osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Suoritustapa: Luennot 20 h, harjoitustyö ryhmätyöskentelynä (tarvittaessa virtuaalisesti) ja avoin verkkotentti (oma materiaalin käyttö sallittua).  Kurssisuoritus edellyttää kurssitentin ja harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta. Kurssiarvosana muodostuu tentin (60 %) ja harjoitustyön (40 %) arvosanoista.

Arviointi: 1-5 ja hylätty.

Kirjallisuus: Ulrich, K & Eppinger, S. 2000. Product Design and Development. Mc Graw-Hill, 358 p.
Suositeltava lukemisto: Cooper, R. 2001. Winning at New Products. Perseus Publishing, 425 p.

Verkkoluennoilla (Optima) käsiteltävät aiheet:
Tuotekehityksen rooli
Tuotestrategiat ja tuotteen elinkaari
Tuotekehityksen vaiheet (3 luentoa)
Vaatimusmäärittely
Tuotelaatu (2 luentoa)
Tuotekehityksen toimintamalleja
Tuote vs. palvelu

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään 18.4.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tuotekehitys, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17931050

Aika: 25.04.2018 - 06.06.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TkT Kai Hänninen

Kurssin tiedot

Ajankohta: ilmoitetaan myöhemmin

Sisältö: Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa. Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely sekä sen onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD) ja vaatimusten hallinta. Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
 • osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
 • osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
 • osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
 • osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
 • osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Suoritustapa: Luennot 20 h, harjoitustyö ryhmätyöskentelynä (tarvittaessa virtuaalisesti) ja avoin verkkotentti (oma materiaalin käyttö sallittua).  Kurssisuoritus edellyttää kurssitentin ja harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta. Kurssiarvosana muodostuu tentin (60 %) ja harjoitustyön (40 %) arvosanoista.

Arviointi: 1-5 ja hylätty.

Kirjallisuus: Ulrich, K&Eppinger, S. 2000. Product Design and Development. Mc Graw-Hill, 358 p.
Suositeltava lukemisto: Cooper, R. 2001. Winning at New Products. Perseus Publishing, 425 p.

Verkkoluennoilla (Optima) käsiteltävät aiheet:
Tuotekehityksen rooli
Tuotestrategiat ja tuotteen elinkaari
Tuotekehityksen vaiheet (3 luentoa)
Vaatimusmäärittely
Tuotelaatu (2 luentoa)
Tuotekehityksen toimintamalleja
Tuote vs. palvelu

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle viimeistään viikkoa ennen aloitusluentoa

Kurssimaksu: 30 € + 50–75 € (tarkentuu)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot