bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op, Lv. 2017-2018

18001000 Kurssimaksu: 480,00 €

Aika: 01.08.2017 - 31.12.2018

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2017 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Verkko-opetusjaksojen mahdolliset aikataulut varmistuvat kesän 2017 aikana.

Mitä työ- ja organisaatiopsykologia on?

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Opintokokonaisuuden rakenne:

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT (15 OP)
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

VALINNAISET OPINTOJAKSOT (10 OP)
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Digiajan työelämä 3 op
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.
  • Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeusaika on kaksi lukukautta. Itä-Suomen lukukaudet ovat: syyslukukausi 1.8. - 31.12. ja kevätlukukausi 1.1. - 31.7.  Opinto-oikeusaika alkaa aina lukukauden alusta (1.8. tai 1.1.) riippumatta opintoihin ilmoittautumisen ajankohdasta.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op, Lv. 2016-2017

18001000 Kurssimaksu: 480,00 €

Aika: 01.08.2016 - 31.12.2017

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 13.04.2016 09:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2016 23:59

Kurssin tiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. 

Mitä työ- ja organisaatiopsykologia on?

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Opintokokonaisuuden rakenne:

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT (15 OP)
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

VALINNAISET OPINTOJAKSOT (10 OP)
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Digiajan työelämä 3 op
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.
  • Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

18001010 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 24.08.2017 - 25.08.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2017 23:59

Kurssin tiedot

24. - 25.8. to-pe klo 17.00-19.30
Paikka Ratapihantie 13

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lä-hestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutki-mussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista sekä ymmärtää psykologisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet organisaatioiden tutkimiseen ja niiden kehittämiseen. Opiskelija tuntee kaikille organisaatioille yhteiset piirteet ja tietää organisaatioiden tehtävät ja tavoitteet. Hän tuntee työpsykologian, erityisesti työmotivaation ja asenteiden sekä ryhmäkäyttäytymisen perusteita ja osaa soveltaa niitä omaan työkäyttäy-tymiseen sekä asennoituu myönteisesti työyhteisön ja itsensä kehittämiseen.

Suoritustapa

Vapaaehtoiset orientaatioluennot (6 t), joista toinen iltaluento on rakentavan ongelmanratkaisun workshop. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali:

 1) Chmiel, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect. 2) Juuti, P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet. 3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. 4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. 5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2010). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. 6) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach. 7) Viitala, R. (2007). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.

Lisätiedot

Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 130 (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 30 ) Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan kurssimaksu (130 ), joka sisältää kesäyliopiston kurssi-/kuulustelumaksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun, joka on 10 /opintopiste.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001020

Aika: 24.08.2017 - 04.06.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: PsM Tiina Immonen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, teorioista ja menetelmistä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelämään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaalipsykologian perusteista.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston tenttipäivänä. Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissa.

Oppimateriaali:
Tentittävä kirjallisuus: 1) Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahi-kainen, A. & Ahokas, M. (2011). Arjen sosiaalipsykologia. Ja
2) Ahokas, M. ym. (2013). Sosiaalipsykologia. Tai Lahikainen, A. R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2000). Sosiaalipsykologian perusteet.
Oppimistehtävä: Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2011). Arjen sosiaalipsykologia. Lisäksi vähintään yksi seuraavista tai jokin muu valitsemaasi aihepiiriin sopiva sosiaalipsykolo-gian alaan kytkeytyvä teos: 1) Ahokas, M., Ferchen, M., Hankonen, N., Lautso, A. & Pyysiäinen, J. (2014). Sosiaalipsykologia. 3.-5. painos. 2) Burr, V. (2004). Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. 3) Brown, R. (2000). Group processes: Dynamics within and between groups. 4) Er-win, P. (2005). Asenteet ja niihin vaikuttaminen. 5) Helkama, K., Mylly-niemi, R. & Liebkind, K. (2013). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 3.–9. painos. 6) Hewstone, M. & Stroebe, W. (eds.) (2001). Introduction to so-cial psychology. 7) Hogg, M-A. & Tindale, S. (eds.) (2007). Blackwell handbook of social psychology. Group processes. 8) Kuusela, P. (toim.) (2007). Sosiaalipsykologia: yksilöstä yhteiskuntaan. 9) Lahikainen, A.R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2000). Sosiaalipsykologian perusteet. 10) La-hikainen, A.R. ym. (toim.) (2012). Sosiaalipsykologian sukupolvet. 11) Levine, J. M. (ed.) (2013). Group processes. 12) Liebkind, K. (toim.) (2000). Monikulttuurinen Suomi: etniset suhteet tutkimuksen valossa. 13) Pennington D. (2005). Pienryhmän sosiaalipsykologia. 14) Pirttilä-Back-man ym. (toim.) (2005). Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologi-sia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. 15) Pohjanheimo, E. (2012). Johda ihmistä: sosiaalipsykologiaa johtajille. 16) Solares, E. & Liebkind, K. (2012). Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen. Psyko-
logia 05–06/2012, 357–368.

Vaihtoehtoiset kirjallisuustenttipäivät: Ilmoitetaan myöhemmin

Vastuuopettaja: PsM Tiina Immonen.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op

18001030 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 06.10.2017 - 31.12.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Arja Hämäläinen

Oppitunteja: 11

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.10.2017 23:59

Kurssin tiedot

Ryhmä A: syksy 2017
6.-7.10. pe klo 17.00 - 20.45 ja la klo 9.00 - 15.15

Ryhmä B: kevät 2018
2.-3.2. pe klo 17.00 - 20.45 ja la klo 9.00 - 15.15

Ryhmien osallistujamäärä on rajoitettu, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmätoive ilmoitetaan lisätietokentässä ilmoittautumisen yhteydessä.

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.

Suoritustapa

1. Osallistuminen kontaktiopetukseen (8 t luentoja ja 3t harjoituksia) ja opetukseen liittyvien oppimistehtävien tekeminen pienryhmissä kirjallisesti lähdekirjallisuutta apuna käyttäen

tai

2. oppimistehtävien tekeminen kirjallisesti yksilötyönä.

Oppimateriaali:

Kirjallisuus (2–3 seuraavista): 1) Dunderfelt, T. (2011). Konttorikemiaa. 2) Goffman, E. (2012). Vuorovaikutuksen sosiologia. 3) Goleman, D. (2008). Tunneäly työelämässä. 4) Goleman, D. (2014). Aivot ja tunneäly, uusimmat oivallukset. 5) Griffin E. (8. painos 2012 tai 9. painos 2014). A First look at communication theory. 6) Haddington, P. & Kääntä, L. (toim.) (2011). Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. 7) Isokorpi, T. (2008). Napit vastakkain. 8) Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (2006). Diskurssianalyysi liikkeessä. 9) Järvinen, P. (2011). Esimies työn vaikeus ja viisaus. 10) Keltikangas-Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. 11) Kopakkala, A. (2005). Porukka, tiimi, jengi. 12) Kuusela, S. (2013). Esimiehen vuorovaikutustaidot. 13) Miller, K. (2014). Organizational communication. Approaches and processes. 14) Mönkkönen, K. & Roos., S. (2010). Työyhteisötaidot. 15) Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus - dialoginen asiakastyö. 16) Rasila, M & Pitkonen, M. (2010). Erilaisuuden riesa ja rikkaus. 17) Rieke, R. D., Sillars, M. O. & Peterson, R. (2013). Argumentation and critical decision making. 18) Räisänen, K. & Roth, K. (2012). Hankalat tyypit työelämässä. 19) Saarinen, M. & Aalto-Setälä, P. (2009). Perkele - tunneosaamisen oppikirja esimiehille. 20) Vartia, M., Lahtinen, M., Joki, M. & Soini, S. (2009). Työyhteisötörmäyksiä - ristiriitojen käsittely työpaikalla.
Artikkelit (lisämateriaaleja): 1) Albert, L. S. & Moskowitz, D. S. (2014). Quarrelsomeness in the workplace: An exploration of an interpersonal constract within the organisational context. Organizational Psychology Review 2014. Vol. 4(1), 27–48. 2) George, J.M. (2010). Dual tuning. 3) Cote, S. & Hideg, I. (2011). The ability to influence others via emotional displays. 4) Groth, M. & Grandey, A. (2012). From bad to worse. 5) Samnani, A-K. (2013). Workplace bullying and employee performance. 6) Scott, B.A. (2012). A conceptual framework for the study of popularity at workplace. 7) Van Gleef, G.A. (2012). Emotional influence at work. Take it EASI.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Viestintä ja vuorovaikutus, ryhmä A 3 op

Tämä kurssi on päättynyt Opetuspaikka muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

1800103A Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 06.10.2017 - 07.10.2017

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Arja Hämäläinen

Oppitunteja: 11

Kurssin tiedot

ryhmä A: 
6.-7.10. pe klo 17.00 - 20.45 ja la klo 9.00 - 15.15

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.

Suoritustapa

1. Osallistuminen kontaktiopetukseen (8 t luentoja ja 3t harjoituksia) ja opetukseen liittyvien oppimistehtävien tekeminen pienryhmissä kirjallisesti lähdekirjallisuutta apuna käyttäen

tai

2. oppimistehtävien tekeminen kirjallisesti yksilötyönä.

Oppimateriaali:

Kirjallisuus (2–3 seuraavista): 1) Dunderfelt, T. (2011). Konttorikemiaa. 2) Goffman, E. (2012). Vuorovaikutuksen sosiologia. 3) Goleman, D. (2008). Tunneäly työelämässä. 4) Goleman, D. (2014). Aivot ja tunneäly, uusimmat oivallukset. 5) Griffin E. (8. painos 2012 tai 9. painos 2014). A First look at communication theory. 6) Haddington, P. & Kääntä, L. (toim.) (2011). Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. 7) Isokorpi, T. (2008). Napit vastakkain. 8) Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (2006). Diskurssianalyysi liikkeessä. 9) Järvinen, P. (2011). Esimies työn vaikeus ja viisaus. 10) Keltikangas-Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. 11) Kopakkala, A. (2005). Porukka, tiimi, jengi. 12) Kuusela, S. (2013). Esimiehen vuorovaikutustaidot. 13) Miller, K. (2014). Organizational communication. Approaches and processes. 14) Mönkkönen, K. & Roos., S. (2010). Työyhteisötaidot. 15) Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus - dialoginen asiakastyö. 16) Rasila, M & Pitkonen, M. (2010). Erilaisuuden riesa ja rikkaus. 17) Rieke, R. D., Sillars, M. O. & Peterson, R. (2013). Argumentation and critical decision making. 18) Räisänen, K. & Roth, K. (2012). Hankalat tyypit työelämässä. 19) Saarinen, M. & Aalto-Setälä, P. (2009). Perkele - tunneosaamisen oppikirja esimiehille. 20) Vartia, M., Lahtinen, M., Joki, M. & Soini, S. (2009). Työyhteisötörmäyksiä - ristiriitojen käsittely työpaikalla.
Artikkelit (lisämateriaaleja): 1) Albert, L. S. & Moskowitz, D. S. (2014). Quarrelsomeness in the workplace: An exploration of an interpersonal constract within the organisational context. Organizational Psychology Review 2014. Vol. 4(1), 27–48. 2) George, J.M. (2010). Dual tuning. 3) Cote, S. & Hideg, I. (2011). The ability to influence others via emotional displays. 4) Groth, M. & Grandey, A. (2012). From bad to worse. 5) Samnani, A-K. (2013). Workplace bullying and employee performance. 6) Scott, B.A. (2012). A conceptual framework for the study of popularity at workplace. 7) Van Gleef, G.A. (2012). Emotional influence at work. Take it EASI.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Viestintä ja vuorovaikutus, ryhmä B, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

1800103B Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 02.02.2018 - 03.02.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Arja Hämäläinen

Oppitunteja: 11

Kurssin tiedot

Ryhmä B: kevät 2018
2.-3.2. pe klo 17.00 - 20.45 ja la klo 9.00 - 15.15

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.

Suoritustapa

1. Osallistuminen kontaktiopetukseen (8 t luentoja ja 3t harjoituksia) ja opetukseen liittyvien oppimistehtävien tekeminen pienryhmissä kirjallisesti lähdekirjallisuutta apuna käyttäen

tai

2. oppimistehtävien tekeminen kirjallisesti yksilötyönä.

Oppimateriaali:

Kirjallisuus (2–3 seuraavista): 1) Dunderfelt, T. (2011). Konttorikemiaa. 2) Goffman, E. (2012). Vuorovaikutuksen sosiologia. 3) Goleman, D. (2008). Tunneäly työelämässä. 4) Goleman, D. (2014). Aivot ja tunneäly, uusimmat oivallukset. 5) Griffin E. (8. painos 2012 tai 9. painos 2014). A First look at communication theory. 6) Haddington, P. & Kääntä, L. (toim.) (2011). Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. 7) Isokorpi, T. (2008). Napit vastakkain. 8) Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (2006). Diskurssianalyysi liikkeessä. 9) Järvinen, P. (2011). Esimies työn vaikeus ja viisaus. 10) Keltikangas-Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. 11) Kopakkala, A. (2005). Porukka, tiimi, jengi. 12) Kuusela, S. (2013). Esimiehen vuorovaikutustaidot. 13) Miller, K. (2014). Organizational communication. Approaches and processes. 14) Mönkkönen, K. & Roos., S. (2010). Työyhteisötaidot. 15) Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus - dialoginen asiakastyö. 16) Rasila, M & Pitkonen, M. (2010). Erilaisuuden riesa ja rikkaus. 17) Rieke, R. D., Sillars, M. O. & Peterson, R. (2013). Argumentation and critical decision making. 18) Räisänen, K. & Roth, K. (2012). Hankalat tyypit työelämässä. 19) Saarinen, M. & Aalto-Setälä, P. (2009). Perkele - tunneosaamisen oppikirja esimiehille. 20) Vartia, M., Lahtinen, M., Joki, M. & Soini, S. (2009). Työyhteisötörmäyksiä - ristiriitojen käsittely työpaikalla.
Artikkelit (lisämateriaaleja): 1) Albert, L. S. & Moskowitz, D. S. (2014). Quarrelsomeness in the workplace: An exploration of an interpersonal constract within the organisational context. Organizational Psychology Review 2014. Vol. 4(1), 27–48. 2) George, J.M. (2010). Dual tuning. 3) Cote, S. & Hideg, I. (2011). The ability to influence others via emotional displays. 4) Groth, M. & Grandey, A. (2012). From bad to worse. 5) Samnani, A-K. (2013). Workplace bullying and employee performance. 6) Scott, B.A. (2012). A conceptual framework for the study of popularity at workplace. 7) Van Gleef, G.A. (2012). Emotional influence at work. Take it EASI.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Organisaatioiden johtaminen, 3 op

18001040 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 27.11.2017 - 31.07.2018

Paikka: Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Opettaja: KTM Juhani Kauhanen

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 21.11.2017 23:59

Kurssin tiedot

Orientaatioluennot:
27. -29.11. klo 16.30 -19.45
KTM Juhani Kauhanen
 

Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.
Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja organisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategian ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, verkkotentti ja vapaaehtoiset orientaatioluennot (12 t). Verkkotentin ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:
Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi painos). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

18001050 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 30.10.2017 - 01.11.2017

Paikka: Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Opettaja: Riikka Järvelä

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.10.2017 23:59

Kurssin tiedot

Orientaatioluennot: 30.10. – 1.11. ma-ke klo 16.30 -19.45

Töölöntullinkatu 6, Markkinointi-instituutti

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotteluun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.

Suoritustapa:

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen yksilötyönä tai perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali:

(aiheen mukaisesti soveltuvin osin): 1) Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot. 2) Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito. 3) Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä. 4) Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. (2008). Neuvotellen tulokseen. 5) Leinonen T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta. 6) Miettinen, S. & Torkki, J. (2008). Neuvotteluvalta - miten tulen huippuneuvottelijaksi. 7) Paasolainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä. 8) Repo, I. (2008). Viestintätaito-opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. 9) Surakka, T. (2006). Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoitteisiin. 10) Vaahtio E.-L. (2008). Pärjää palaverissa! 11) Vanha-aho P. & Mäkelä K. (2007). Neuvottelutaidon opas

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001055

Aika: 01.08.2017 - 31.07.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: PsT Kati Kasanen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat. Lisäksi vähintään kahta muuta seuraavista: 1) Alasoini, T. (2014). Työn organisoinnin muutostrendit: teknistaloudellinen ja sosiokulttuurinen näkökulma. TEM/Työn tulevaisuus -seminaari 5.5.2014. 2) Ilmarinen, J. (2005). Työtoveri toista sukupolvea. 3) Lämsä, A-M. & Hautala, T. (2004). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. 4) Petäjäniemi, T. (2005). Eri-ikäiset samassa työyhteisössä. Artikkeli Ilmarinen. 5) Pyöriä, P. (toim.) (2012). Työhyvinvointi ja organisaation menestys. 6) Pyöriä, P., Saari, T., Ojala, S. & Siponen, K. (2013). Onko Y-sukupolvi toista maata? Nuorten työorientaatio 1980-, 1990- ja 2000-luvuilla. Hallinnon tutkimus, 32(3), 197–212. 7) Siltala, J. (2007). Työelämän huonontumisen lyhyt historia - mukana uudet huononnukset. Muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpailuun. 2. uudistettu laitos. 8) Turunen, T. (2012). Työorientaatiot muutoksessa? Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen sekä työhön kohdistuvat odotukset eurooppalaisessa vertailussa. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:4.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001060

Aika: 01.08.2017 - 31.07.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: PsM Minna Helkavaara

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imuteorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen,
oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä ymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.

Suoritustapa: Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2016–2017:

31.8.2016
30.9.2016
31.10.2016
30.11.2016
31.12.2016
31.1.2017
28.2.2017
31.3.2017
30.4.2017
31.5.2017
30.6.2017
31.8.2017

Oppimateriaali: 1) Ahola, K. & Hakanen, J. (2010). Terveysammattilaisten työuupumus: erityisenä haasteena vuorovaikutus auttamistyössä. Duodecim, 126, 2139–2146. 2) Einarsen, S. & Nilsen, M.B. (2015). Work-place bullying as an antecedent of mental health problems: a five-year prospective and representative study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 88, 131–142. 3) Hakanen, J. (2002). Työn imu ja työuupumus - laajennetun hyvinvointimallin kehittäminen ja testaaminen. Psykologia, 4, 291–301. 4) Hansen, Å.M., Hogh, A., Garde, A.H. & Persson, R. (2014). Workplace bullying and sleeping difficulties: a 2-year follow-up study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 87, 285-294. 5) Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Soveltuvin osin. 6) Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Työyhteisön ja työkavereiden merkitys työhyvinvoinnille. Teoksessa P. Juuti & P. Salmi (toim.) Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Sivut 93–113. 7) Luukkala, J. (2011). Jaksaa, jaksaa, jaksaa... -työhyvinvointitaitojen kirja. Soveltuvin osin. 8) Perhoniemi, R. & Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia, 2, 88–101. 9) Reknes, I., Einarsen, S., Knardahl, S. & Lau, B. (2014). The prospective relationship between role stressors and new cases of self-reported work-place bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 5, 45–52. 10) Salin, D. (2015). Risk factors of workplace bullying for men and women: The role of the psychosocial and physical work environment. Scandinavian Journal of Psychology, 6, 69–77. 11) Tirkkonen, M. & Kinnunen, U. (2013). Palautumisen tehostaminen kasvattaa työhyvinvointia. Psykologia, 3, 196–208.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001065

Aika: 01.08.2017 - 31.07.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä omaan osaamiseen tehtävien sekä vertaiskeskustelujen kautta. Opintojaksolla opiskelija tarkastelee ja pohtii omaa osaamistaan ja myös ammatillista identiteettiään. Oman osaamisen ja identiteetin tunnistaminen auttaa hahmottamaan markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa myös hahmottamaan henkilökohtaisia kehityskohteita ja konkretisoi tulevaisuuden ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja erityisesti mahdollisuuksia.

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa valmiuksia omien vahvuuksien, osaamisen ja tieto- ja taitopotentiaalin tunnistamiseen. Hän saa varmuutta oman osaamisen hallintaan ja kehittämiseen sekä oppii tunnistamaan niitä markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen verkossa.

Oppimateriaali: 1) Elmore, L. (2010). Personal branding 2.0. Women in business, March, 2–14. 2) Labrecque, L.I., Markos, E. & Milne, G.R. (2011). Online personal branding: processes, challenges, and implica-tions. Journal of Interactive Marketing, 25, 37–50. 3) Parantainen J. (2013). Tuotteistamisen perusteet. Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi. 4) Uski, S. ja Lampinen, A. (2014). Social norms and self-presentation on social network sites: Profile work in action. New Media & Society, 17, 1–18.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001070

Aika: 01.08.2017 - 31.07.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakso perehdyttää henkilöstön kehittämisen monipuoliseen kenttään sekä teorian että käytännön näkökulmista. Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvaan henkilöstön kehittämiseen ja sen eri keinoihin sekä tekee konkreettisen kehittämissuunnitelman.

Suoritustapa: Oppimistehtävä yksilötyönä, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja orientaatioluennot verkossa.

Oppimateriaali:
1) Hyppänen, R. (2013). Esimiesosaaminen - liiketoiminnan menestystekijä. 2) Kauhanen, J. (2012). Henkilöstövoimavarojen johtaminen. 3) Viitala, R. (2014). Henkilöstöjohtaminen - strateginen kilpailutekijä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001075

Aika: 01.08.2017 - 31.07.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: YTM Arttu Puhakka

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista sekä niiden soveltamisesta käytännössä omassa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi työyhteisössä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. Lisäksi hän oppii havainnoimaan omaa ja toisten toimintaa ratkaisukeskeisyyden näkökulmasta.

Suoritustapa: Orientaatioluennot (2 h, Moodle) sekä itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Oppimistehtävien vaihtoehtoiset palautuspäivät:

Oppimateriaali: 1) Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. (2006). Ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Voimavarat käyttöön. Terveyskirjaston artikkeli 7.2.2006. 2) Orientaatioluentojen luentomoniste. Sekä yksi seuraavista: 1) Jong, B. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Lyhytterapia instituutti. Luvut 1–7. 2) Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. 3) Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. 4) Hirvihuhta, H. & Litovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 3, 4 ja 6.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001080

Aika: 01.08.2017 - 31.07.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KTM Henna Kokkonen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työyhteisötaitoja, niiden tunnistamista ja ymmärtämisen merkitystä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy siihen, mitä alais- ja esimiestaidoilla tarkoitetaan sekä hallitsee työyhteisötaitoihin liittyvän kokonaiskuvan.

Oppimateriaali: 1) Keskinen, S. (2005). Alaistaito - luottamus, sitoutuminen ja sopimus. 2) Mönkkönen, K. & Roos, S. (2010). Työyhteisötaidot. 3) Roos, S. & Mönkkönen, K. (2015). Ihmisiksi työssä - työyhteisötaidoilla yhteistä vaikuttavuutta.

Suoritustapa: Johdantoluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Elinvoimainen organisaatio, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001085

Aika: 01.08.2017 - 31.12.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä sekä kirjallisuudessa että käytännössä organisaation elinvoiman käsitteeseen. Opintojaksolla opiskelija arvioi kohdeorganisaation elinvoimaa, sen vahvuuksia ja kehityskohteita suhteessa organisaation elinvoiman käsitteeseen. Elinvoimaiset organisaatiot ylläpitävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja siten elinvoiman elementtien tunnistaminen ja tiedostaminen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelija oppii myös pohtimaan organisaation kehittämistä elinvoimaisemmaksi a) tunnistaen sen heikkoudet ja arvioiden niiden kehittämistä ja b) ennen kaikkea tunnistaen organisaation elinvoiman lähteet ja suunnitellen näiden elinvoimatekijöiden turvaamisen ja vahvistamisen.

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan organisaation elinvoimaisuuden osa-alueita ja oppii ymmärtämään näiden tekijöiden välisiä suhteita. Hän saa valmiuksia oman organisaation elinvoiman ja kilpailukyvyn arvioimiseen sekä hahmottaa oman organisaation elinvoimatekijät sekä kehityskohteet.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä yksilötyönä.

Oppimateriaali: Tarvainen, T. (2015). Opas organisaation elinvoimaan. Ote väitöskirjasta. Itä-Suomen yliopisto. Lisäksi muu omavalintainen aihetta tukeva kirjallisuus esim. oppaan lähdeluettelossa mainituista lähteistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Digiajan työelämä, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

18001090

Aika: 01.08.2017 - 31.08.2017

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FM Anne Karhapää

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojaksossa määritellään yhteisöllisesti tutkimukseen perustuen digiajan työelämätaidot. Opiskelun pedagoginen malli on rakennettu siten, että siinä opitaan hyödyntämään digiajan tiimioppimisen ja yksilöllisen oppimisen työskentelytapoja vuorotellen. Opinnoissa tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla työn ja uusien työpaikkojen organisoitumista verkkoon (internet). Tuotokset kootaan yhteen, yhteiseen digitaaliseen työympäristöön, jossa ne vertaisarvioidaan. Opintojakson aikana hyödynnytettävät sovellukset ovat päätelaiteriippumattomia ja opiskelussa voidaan hyödyntää myös opiskelijoiden omia älypuhelimia tai tablet-laitteita.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää sosiaalista mediaa organisaatio- ja henkilöstöviestinnässä, myynnissä ja markkinoinnissa sekä soveltaa sosiaalisen median työvälineitä omassa työssä. Hän myös osaa tilannekohtaisesti valita tehtävälle/projektille parhaiten soveltuvat digitaaliset työvälineet ja toimintaympäristöt niin itsenäiseen kuin tiimipohjaiseen työhön. Lisäksi hän tuntee sosiaaliseen mediaan liittyvät suositukset, ohjeistukset ja lainsäädännön yksilön ja työorganisaation näkökulmasta, osaa toimia oikein ongelmatilanteissa (kiusaaminen, häirintä), tuntee tietoturvallisuuteen ja tekijänoikeuksiin liittyvät käytänteet.

Suoritustapa: Opintojakso suoritettavissa 1.9.2016 alkaen

Opiskelija osallistuu verkko-opetukseen ja -keskusteluun. Lisäksi opiskelija suorittaa teemoihin liittyviä yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä verkossa sekä perehtyy kirjallisuuteen ja muuhun oheismateriaaliin.

Oppimateriaali: 1) Aalto, T. & Uusisaari, M.Y. (2010). Löydy - Brändää itsesi verkossa. 2) Isokangas, A. & Kankkunen, P. (2011). Suora yhteys. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. 3) Vilmilä M. (2011). Brändi ja rekrytointi digitaalisessa maailmassa. Sosiaalinen Media HR – Työkaluna (Pro gradu -tutkielma). 4) Karppi, T. (2014). Disconnect.Me. User Engagement and Facebook (Disconnect.Me - Käyttäjien sitoutuminen ja Facebook). 5) Martikainen, J. & Villi, M. (2013). Mobiilit mediasisällöt. Sisältöjen tuottaminen, jakelu ja kulutus sosiaalisessa mediassa. 6) Norrena, J. (2013). Opettaja tulevaisuuden taitojen edistäjänä. "Jos haluat opettaa noita taitoja, sinun on ensin hallittava ne itse".

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot