bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Ihmisen vahvuuksien tukeminen – näkökulmia positiiviseen psykologiaan, 5 op

13801010 Kurssimaksu: 103,70 €

Aika: 04.06.2018 - 06.06.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Prof. Satu Uusiautti

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2018 23:59

Kurssin tiedot

Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

Aika: 
4.–6.6. ma–ke klo 16.30–20.00

Sisältö ja tavoite:
Opintojaksossa tarkastellaan positiivisen psykologian esille nostamia inhimillisiä voimavaroja ja tärkeimpiä käsitteitä, kuten onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus ja sinnikkyys. Opintojaksossa painopiste on ihmisessä itsessään olevat hyvän elämän lähteet sekä niiden esille nostaminen ja edistäminen kasvatuspsykologisin menetelmin. Millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat ihmisiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää positiiviseen psykologian keskeisimmät kysymyksenasettelut sekä kykenee tunnistamaan ja havaitsemaan ihmisen kasvatuspsykologisessa kehityksessä ilmenevät myönteiset mahdollisuudet ja vahvuudet. Opiskelija kykenee näkemään vaikeuksissa olevien ihmisten voimavarat ja selviytymisen mekanismit sekä yksilöllisinä että yhteisöllisinä prosesseina ja opiskelija osaa tunnistaa ja vahvistaa omia voimavarojaan sekä hyvinvointiaan erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa       

Suoritustapa: 
Luennot (12 t) ja luentopäiväkirja sekä kirjallisuus, joka suoritetaan esseenä. Luentopäiväkirjan palautus viim. to 21.6. sekä esseen palautus viim. 31.7. tai 30.9. sähköpostitse osoitteeseen sallamari.hyle@kesayliopistohki.fi. Luentopäiväkirjat ja esseet lähtevät tarkistettavaksi mainittujen palautuspäivien jälkeen. 

Kirjallisuus (valitaan yksi jokaisesta kohdasta 1, 2 ja 3 = yhteensä 3 teosta):
1 a) Määttä Kaarina & Uusitalo Tuula (toim.) Kasvatuspsykologian näkökulmia voimavarojen tueksi. Lapin yliopistokustannus (2008) tai
1 b) Uusitalo-Malmivaara Lotta (toim.) Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus (2014) tai
1 c) S. Uusiautti & K. Määttä (toim.) The basics of caring research. Rotterdam: Sense Publishers.

2 a) Aspinwall Lisa & Staudinger Ursula, Ihmisen vahvuuksien psykologia. Edita (2006) tai
2 b) Seligman Martin, Aito onnellisuus. Art House (2008) tai
2 c) Seligman, Martin (2011). Flourish. A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: FreePress (2011) tai
2 d) Lopez, S. J., Pedrotti, J. T. & Snyder, C. R. (2015). Positive psychology. The scientific and practical explorations of human strengths. Los Angeles: Sage.

3 a) Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow: elämän virta. Tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu (2010). tai
3b) E. Leskisenoja (2016). Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Lapin yliopiston väitöskirja. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62568
3c) Rantala Taina, Oppimisen iloa etsimässä. PS-kustannus (2006) (tai Rantala Taina, Oppimisen iloa etsimässä: kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2005) tai
3 d) Peltokorpi Kaisa-Maria, ”On elettävä kun koska tahansa voi kuolla”. Lottien selviytyminen sodassa 1939–1945. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2011) http://www.doria.fi/handle/10024/73923 tai
3 e) Keskitalo Pigga & Määttä Kaarina & Uusiautti Satu, Sámi Education. Hamburg: Peter Lang (2013)
3 f) Sanna Hyvärinen (2016) Monta polkua johtajuuteen – naisjohtajien urakertomuksia. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62353 tai
3 g) Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (toim.) Voimaa välittävästä tutkimuksesta. Kasvatusalan konferenssi 6.-7.10.2014. Lapin yliopistokustannus. http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62724

Kirjallisuusessee: 
Essee, joka perustuu kolmeen (3) teokseen: valitaan annetuista vaihtoehdoista.

Esseen laajuus lähdeluetteloineen on 8–10 sivua + kansilehti ja sisällysluettelo.
Pohdi esseessä ihmisen vahvuuksien olemusta yleisenä taustana. Mitkä vahvuudet ovat tärkeitä? Samoin pohdi, millainen vaikutus ympäristöllä ja elämänpiirillä (koti, koulu, ystävät, harrastukset, työ  jne.) on ihmisen vahvuuksiin – joko niitä tukien tai horjuttaen. Keskity sitten yhteen vahvuuteen/vahvuusalueeseen. Kerro kyseisen vahvuuden syntymisestä, ilmenemisestä, merkityksestä sekä menetelmistä tukea kyseistä ominaisuutta. Mieti, miten rajaat esseen valitsemasi teeman (ja lukemasi kolmen teoksen) pohjalta, mitä asioita otat esille, mistä näkökulmasta kirjoitat. Otsikoi essee.

I palautuspäivä viimeistään 31.7.2018 mennessä -> tulokset elokuussa
II palautuspäivä viimeistään 30.9.2018 mennessä -> tulokset lokakuussa

Huom. 30.9.2018 on viimeinen palautuspäivä eikä esseitä oteta vastaan sen jälkeen.

Arviointi:
Luentopäiväkirja (osoituksena osallistumisesta luennoille) 2 op, arviointi hyväksytty/hylätty
Kirjallisuusessee 3 op, arviointi 5 - 1, hylätty

Korvaavuus:
Kasvatuspsykologia: Ihmisen vahvuuksien tukeminen – näkökulmia positiiviseen psykologiaan, 5 op (Lapin yliopisto)

Kurssimaksu:
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta 95 € sekä Lapin avoimen yliopiston perimästä maksusta, 8,70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Lapin avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdatus toipumisorientaatioon

Tämä kurssi on päättynyt Koulutus on varattu sovituille osallistujille

86501700 Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 07.03.2018 - 21.03.2018

Paikka: ks. kurssin tiedot

Opettaja: PsT Esa Nordling

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 19.02.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.03.2018 12:00

Kurssin tiedot

Aika: 7.3. ke ja 21.3. ke klo 9.00–16.00

Paikka: 7.3. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 ja 21.3. Haaga-Helia, Ratapihantie 13

Tavoite ja sisältö: Nyt on mahdollisuus perehtyä Suomessa uuteen mielenterveys- ja päihdetyön viitekehykseen. Toipumisorientaatiossa toipuminen nähdään syvästi henkilökohtaisena ja ainutlaatuisena asenteiden, arvojen, tunteiden, päämäärien, taitojen ja roolien muutosprosessina. Se on mahdollisuus elää tyydytystä tuovaa ja toivorikasta elämää sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Henkilökohtaista toipumista on kuvattu metaforan avulla henkilökohtaisena matkana, jossa painottuvat yksilön elämän tarkoituksellisuus ja toiveikkuus sekä terapeuttinen optimismi. Tämä edellyttää siirtymistä perinteisestä holhoavasta lääketieteellisestä otteesta aitoon kumppanuuteen, jossa sosiaalisilla tekijöillä on merkittävä osuus. Ammattihenkilöstö toimii toipumisorientaation mukaisesti palvelu- ja vuorovaikutusprosesseissa silloin, kun se tukee ja edistää asiakkaan toiveikkuutta, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ja elämän mielekkyyttä. Lähtökohtana ja tärkeimpänä tavoitteena on asiakkaan auttaminen kohti oman elämän hallintaa niin, että päätäntävalta on hänen hallussaan prosessin joka vaiheessa. Koulutus toteutetaan kahtena päivänä. Ensimmäinen koulutuspäivä sisältää alustuksia toipumisorientaation käsitteestä ja prosesseista sekä vallankäytön eri muodoista mielenterveterveys- ja päihdetyössä. Ohjelmassa on myös kokemusasiantuntijapaneeli sekä esimerkki toipumisorientaation soveltamisesta käytännön työhön. Ensimmäisen koulutuspäivän päätteeksi osallistujat saavat omaan työhönsä liittyvän välitehtävän, mitä käsitellään, työstetään ja koostetaan pienryhmissä toisena koulutuspäivinä. Koulutus antaa hyvät valmiudet toipumisorientaation soveltamiseen omassa työssä sekä mahdollistaa osallistujien verkostoitumisen niin, että oppimisprosessi voi jatkua vertaiskokemusten jakamisen avulla koulutuksen jälkeenkin.

Koulutus toteutetaan ja järjestetään Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton aloitteesta sekä heidän panostuksestaan toipumisorientaation edistämiseen Suomessa.

Kohderyhmä: Sopii erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä toimiville henkilöille.

Kouluttaja: PsT Esa Nordling ja vierailevia asiantuntijoita

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdatus toipumisorientaatioon

Uutta 2018!

86501701 Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 14.05.2018 - 28.05.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: PsT Esa Nordling

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 19.02.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 14.5. ma klo 8.45–15.45. ja 28.5. ma klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Nyt on mahdollisuus perehtyä Suomessa uuteen mielenterveys- ja päihdetyön viitekehykseen. Toipumisorientaatiossa toipuminen nähdään syvästi henkilökohtaisena ja ainutlaatuisena asenteiden, arvojen, tunteiden, päämäärien, taitojen ja roolien muutosprosessina. Se on mahdollisuus elää tyydytystä tuovaa ja toivorikasta elämää sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Henkilökohtaista toipumista on kuvattu metaforan avulla henkilökohtaisena matkana, jossa painottuvat yksilön elämän tarkoituksellisuus ja toiveikkuus sekä terapeuttinen optimismi. Tämä edellyttää siirtymistä perinteisestä holhoavasta lääketieteellisestä otteesta aitoon kumppanuuteen, jossa sosiaalisilla tekijöillä on merkittävä osuus. Ammattihenkilöstö toimii toipumisorientaation mukaisesti palvelu- ja vuorovaikutusprosesseissa silloin, kun se tukee ja edistää asiakkaan toiveikkuutta, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ja elämän mielekkyyttä. Lähtökohtana ja tärkeimpänä tavoitteena on asiakkaan auttaminen kohti oman elämän hallintaa niin, että päätäntävalta on hänen hallussaan prosessin joka vaiheessa. Koulutus toteutetaan kahtena päivänä. Ensimmäinen koulutuspäivä sisältää alustuksia toipumisorientaation käsitteestä ja prosesseista sekä vallankäytön eri muodoista mielenterveterveys- ja päihdetyössä. Ohjelmassa on myös kokemusasiantuntijapaneeli sekä esimerkki toipumisorientaation soveltamisesta käytännön työhön. Ensimmäisen koulutuspäivän päätteeksi osallistujat saavat omaan työhönsä liittyvän välitehtävän, mitä käsitellään, työstetään ja koostetaan pienryhmissä toisena koulutuspäivinä. Koulutus antaa hyvät valmiudet toipumisorientaation soveltamiseen omassa työssä sekä mahdollistaa osallistujien verkostoitumisen niin, että oppimisprosessi voi jatkua vertaiskokemusten jakamisen avulla koulutuksen jälkeenkin.

Koulutus toteutetaan ja järjestetään Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton aloitteesta sekä heidän panostuksestaan toipumisorientaation edistämiseen Suomessa.

Kohderyhmä: Sopii erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä toimiville henkilöille.

Kouluttaja: PsT Esa Nordling ja vierailevia asiantuntijoita

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kokonaisvaltainen rentoutusohjaaja -koulutus

Uutta 2018!

86503100 Kurssimaksu: 1400,00 €

Aika: 29.09.2018 - 26.05.2019

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: Sonja Kemppainen

Oppitunteja: 65

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.09.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Osio 1: 29.–30.9.
Osio 2: 24.–25.11.
Osio 3: 16.–17.2.2019
Osio 4: 27.–28.4.2019
Osio 5: 25.–26.5.2019
la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–14.30

Tavoite ja sisältö: Luo voimavaroja omaan henkilökohtaiseen elämääsi ja tue muita kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen myötä yksilö- ja ryhmänohjauksissa! Tässä ainutlaatuisessa koulutuksessa perehdymme mielen ja kehon rentoutumiseen, itsetuntemukseen sekä hermoston rauhoittamiseen ja tasapainottamiseen hyvin yksinkertaisella ja kokonaisvaltaisella tavalla. Oleellista mielen rauhoittumiselle on mielen läsnäolo kehossa, ja siten ihmisen läsnäolo tässä hetkessä. Terveys ja sen säilyttäminen on suoranaisessa yhteydessä mielen, kehon ja tunnetason tasapainoon yksilössä sekä siihen, kuinka hyvin ihminen tunnistaa oman olotilansa ja pystyy reagoimaan siihen tarvittaessa. Oman olotilan tiedostaminen ja kyky löytää tasapaino omassa elämässä on tärkeä tekijä stressin ennaltaehkäisyyn. Kun ihminen on luonnollisessa, harmonisessa mielen ja kehon olotilassa, on hän elinvoimainen ja hänellä on hyvä vuorovaikutus aktiviteetin ja rauhoittumisen välillä. Mielen ja kehon eristäytyneisyys on olotila, jossa ihminen menettää luonnollisen ja terveen tasapainon. Sen jatkuessa ihminen voi joutua stressiin, ylirasittuneisuuteen, krooniseen väsymykseen tai sairastua lopulta uupumukseen (burn-out). Koulutus sisältää viisi lähiopetusjaksoa ja jaksojen välisen etäopiskelun. Niiden suorittamisen jälkeen voi osallistua kokeeseen (sisältää teorian ja käytännön osuuden), jonka läpäisyn ja 20 tunnin yksilö- tai ryhmänohjausharjoittelun valmistuu kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi.

Koulutuksen sisältö:

 • Rentoutuksen perusta
 • Rentoutusharjoituksia mielen ja kehon irtipäästämiselle
 • Syvärentoutus
 • Stressin aiheuttamat oireet ja niiden neutralisoiminen
 • Mielen rauhoittaminen; hermosto ja sen rauhoittaminen
 • Hengitys ja luontainen hengitys
 • Hengityksen tasapainon saavuttaminen ja sen ylläpitäminen
 • Läsnäoloharjoitukset ja hyvän olon harjoitukset
 • Luontainen olotila ja sen vahvistaminen
 • Kehon ja mielen eristäytyneisyys
 • Harjoituksia kehon ja mielen yhteydelle
 • Somaattisuusharjoituksia
 • Maadoitus ja kehon rajat
 • Mielenhallinta ja kehon keskusta
 • Kehon energiat
 • Mindfullness ja visualisointi
 • Tunnetilat ja niiden merkitys rentoutuksessa
 • Kehoterapiamenetelmiä syventämään mielen ja kehon yhteyttä
 • Positiivisten resurssien löytäminen ja niiden integroiminen jokapäiväiseen elämään
 • Conscious living – läsnäolo arkipäivässä
 • Yksilö- ja ryhmänohjaustunnin rakenne
 • Ohjaustaitojen harjoittelu yksilö- ja ryhmänohjauksessa

Koulutusta voit hyödyntää:

 • Ryhmä- ja yksilöohjauksessa
 • Stressinhallintamenetelmien ohessa
 • Joogaohjaajille ja -opettajille täydentämään ja syventämään joogatuntien sisältöä
 • Yksilö- ja ryhmäterapiassa (terapeutit)
 • Mind-ohjauksissa
 • Kouluttajien ja valmentajien tehtävissä
 • Psykologisissa ammateissa ja mielenterveysalalla
 • Työnjohdollisissa tehtävissä
 • Pedagogisissa sekä sosiaali- ja terveysalan ammateissa
 • Tukemaan henkilökohtaista palautumista vaativissa ammateissa
 • Omien resurssien kasvattamiseen ja henkilökohtaisen elämän tasapainottamiseen

Lisätietoa: https://www.yogaettherapy.com/rentoutusohjaaja

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kasvatusalan ammattilaiset sekä kaikki oman elämän tasapainottamisesta ja kehittämisestä sekä mielenrauhan ja henkilökohtaisten voimavarojen kartoittamisesta kiinnostuneet.

Kouluttaja: Joogaopettaja (BYV, Yoga Alliancen hyväksymä), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, tanssi- ja ilmaisuterapeutti, Body-Mind -ohjaaja (FISAF), Pilatesohjaaja, Vital Coach (TCM), Ayurvedaterapeutti Sonja Kemppainen.

Kurssimaksu: 1400 €, koe 140 €. Kurssimaksun voi halutessaan maksaa kolmessa erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kolmessa erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kriisityön erikoistumisopinnot

Uutta 2018!

86503200 Kurssimaksu: 1500,00 €

Aika: 06.09.2018 - 17.01.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 70

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 6.–7.9. to–pe, 4.–5.10. to–pe, 7.–8.11. ke–to, 12.–13.12. ke–to  ja 16.–17.1.2019 ke–to klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Opiskelija saavuttaa asiantuntijatason teoreettisen ja menetelmällisen osaamistason kriisityössä. Koulutus antaa debriefing-ohjaajan kelpoisuuden. Opiskelija hallitsee kriisi- ja traumapsykologian perusteet ja osaa tunnistaa potentiaaliset kriisit ja traumaattiset tapahtumat sekä ihmiset, jotka näille altistuvat. Opiskelija hallitsee eri kriisi- ja traumatyön interventioita ja kykenee ajoittamaan, annostelemaan ja antamaan avun erilaisille ihmisille erilaisin tarpein. Monimuotokoulutus sisältää 10 lähiopiskelupäivää, tehtäviä, verkko-opiskelua, kirjallisuuteen perehtymistä sekä kehittämistyön. Opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi muun työn ohessa. Koulutus vastaa laajuudeltaan 10 opintopisteen työmäärää. Käsiteltävät aiheet:

• Elämän normaalit kriisit ja yksittäiset traumaattiset kokemukset
• Traumojen hoidon perusteet ja menetelmät
• Debriefing-ohjaajakoulutus
• Kriisiryhmien ja muun kriisityön organisointi ja johtaminen
• Kriisit ja traumat perheessä
• Vakavat toistuvat traumatilanteet
• Lasten ja nuorten kriisit ja traumat
• Vanhusten kriisit ja traumat
• Lähisuhdeväkivalta
• Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö
• Päihdeongelmat
• Suisidaalisuus, sen ehkäisy ja hoito
• Onnettomuustilanteiden jälkipuinti
• Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito
• Sijaistraumatisoituminen ja vaikutukset työyhteisöön
• Myötätuntouupumuksen ehkäisy ja hoito

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistyksen kanssa.

Kohderyhmä: Vuorovaikutusammattilaiset, jotka kohtaavat työssään usein kriisejä ja traumoja, kriisi- ja oppilashuoltoryhmissä tai vastaavissa toimivat henkilöt, kriisityötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja vapaaehtoiset, esimiehet sekä organisaatioiden työturvallisuudesta vastaavat henkilöt ja muut, jotka mahdollisessa onnettomuustilanteessa tekevät päätöksiä tai osallistuvat pelastus-, tuki-, organisointi-, tutkinta- tai tiedotustoimintaan.

Kouluttajat: Kriisi- ja katastrofipsykologian dosentti Salli Saari, psyko-, pari- ja perheterapeutti, kriisi- ja traumatyön asiantuntija Piia Nurhonen sekä psyko-, kirjallisuus-, pari- ja perheterapeutti, työnohjaaja Jussi Sutinen

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Mindfulness-tunnetaitovalmentaja -koulutus

86507000 Kurssimaksu: 1685,00 €

Aika: 17.09.2018 - 05.04.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: mindfulness- ja tunnetaitokouluttaja Maria Saarelainen

Oppitunteja: 77

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.09.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
17.–18.9. ma–ti klo 9.00–16.00
11.–12.10. to–pe klo 9.00–16.00
15.–16.11. to–pe klo 9.00–16.00
pienryhmätapaaminen joulukuussa
10.–11.1.2019 to–pe klo 9.00–16.00
pienryhmätapaaminen tammikuussa
15.2.2019 pe klo 9.00–16.00
4.–5.4.2019 to–pe klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Koulutusta on järjestetty vuodesta 2012 lähtien ja se tarjoaa sinulle hyvin paketoidussa muodossa tunnetaitojen kehittämistä alkaen itsestäsi. Opit tuntemaan ja tiedostamaan omaa läsnäolon tilaasi, ajatuksiasi sekä tunteitasi, ja niiden kautta pystyt helpommin opettamaan taitoja muille. Koulutus on mindfulnessin soveltavaa koulutusta ja eroaa mindfulness ohjaaja-koulutuksesta. Jokainen asiakas on yksilö ja koulutuksesta saat itsellesi valmentavan työkalun, jota voit hyödyntää yksilöllisesti eri asiakkaiden kanssa kaikkien jo aikaisemmin käyttämiesi menetelmien rinnalla. Koulutukseen kuuluu puolen vuoden aikana 11 lähipäivää, omaa harjoittelua, välitehtäviä asiakastyössä, ryhmätöitä, kirjallisuuteen tutustumista ja näyttötyön tekemistä omassa työssä tunnetaitoja valmentavassa projektissa. Koulutus sisältää teorian lisäksi käytännönläheisiä menetelmiä tunnetaitojen ja läsnäolon taitojen kehittämiseksi. Oma mindfulnessprosessi on koko tunnetaitojen ohjaamisen perusta. Käymme läpi omakohtaisen mindfulnessin 8-viikkoisen intensiivikurssin ja sen jälkeen omaa harjoittelua jatketaan kuukausittain vaihtuvalla ohjelmalla koko koulutuksen ajan. Koulutettavien tulee sitoutua koulutuksen ajaksi n. 0,5 tunnin päivittäisen mindfulness-harjoitteluun. Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta mindfulnessharjoitelusta, mutta siitä on hyötyä. Sisältö:

 • Miten tietoinen läsnäolo avaa uuden näkökulman asioihin ja parantaa terveyttä tutkimusten mukaan
 • Kuinka voin syventää arjen kokemuksia ja vuorovaikutustilanteita
 • Miten kohtaan hankalat tunteet ja miten opetan sitä muille
 • Miten lisään myönteisiä tunteita ja miten opetan sitä muille
 • Miten opin myötätuntoa itseäni kohtaan, koen olevani riittävä ja miten opetan sitä muille
 • Miten tuen aivojen hyvinvointia stressinhallinnalla ja harjoittelulla
 • Miten sovellan mindfulnessia työssäni omien asiakkaideni kanssa
 • Miten sovellan harjoituksia lasten ja nuorten kanssa
 • Miten motivoin asiakkaitani harjoittelemaan
 • Miten käytän harjoituksia luovasti työni eri tilanteissa
 • Kuinka voin hyödyntää muiden ammattilaisten luomia mindfulness –sovelluksia

Koulutus vastaa laajuudeltaan 25 opintopisteen työmäärää.

Opiskelijoiden kommentteja koulutuksesta:

"Otin menetelmän asiakaskäyttöön koulutuksen aikana, ja menetelmän käyttö asiakkaiden kanssa on sujunut hyvin, yllättävän helposti. Olen tuntenut isoa iloa siitä, että voin auttaa asiakkaita, ja tarjota konkreettisia välineitä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Pelkkä verbaalinen työskentely ei toimi kaikkien kanssa ja luovat, toiminnalliset menetelmät eivät välttämättä lisää itsetuntemusta tai anna itsetutkiskelun välineitä asiakkaalle. Mindfulness antaa toisenlaisen näkökulman perhekuntoutukseen ja vanhempien omaan voimaantumiseen." – Lastensuojelun työntekijä

"Ennen hermostuessani korotin ääneni, sekava sähinä ja meteli sai minut hyvin ärtyneeksi, enkä pitänyt tästä piirteestä itsessäni, halusin tähän muutosta. Nyt minusta tuntuu, että ympärilleni on muodostunut joku suojaava kerros niin, että minun ei tarvitse hermostua läheskään yhtä usein. Nautin lasten kanssa olosta, luultavasti katson heitä näkevämmin ja kuuntelen keskittyneemmin." – Lastentarhan opettaja

"Olen oppinut koulutuksessa teoriatiedon kautta miten ihmisen aivojen fysiologia toimii. Olen vähentänyt tietoisesti neuropsykiatristen lasten kanssa tehtävien harjoitusten määrää. Harjoitusten tavoitteeksi onkin tullut rauhoittaa aistimaailmaa ja se toimii ja se on huomattu asiakkaiden perheissäkin." – Toimintaterapeutti

"Vaikka asiakkaat ovat pysyneet samoina koko koulutuksen ajan, niin minulla ei ole enää ”hankalia” asiakkaita kuten aikaisemmin. – Toimintaterapeutti
Olen ottanut tavaksi tehdä pieniä mindfulnessharjoituksia asiakkaiden kanssa. Erityisesti pelkopotilaiden käynneistä on tullut helpompia ja minulla on nyt työkaluja kohdata asiakkaiden erilaiset tunteet." – Hammashoitaja

"Oppimisen kokemus on ollut se, kuinka käänteentekevää on antaa tunteille nimiä. Siinä olen
auttanut asiakkaitani työssäni päivittäin koko urani ajan ja olen nähnyt sen vaikutukset,
mutta vasta tämän kurssin aikana käsitin miksi se auttaa." – Psykologi

"Sain rutkasti itseluottamusta. Uskon selviäväni haasteellisenkin ryhmän kanssa. Tuntuu todella hyvältä, kun voi ottaa tilanteeseen sopivan harjoituksen päästä extempore. Nyt on luontevaa antaa positiivista palautetta ja rohkaisua, jakaa myönteisyyttä ja hyväksyntää. Nyt kun minulla on valmis koulutuksen avulla omatekemäni ”konsepti” miten luokan kanssa voi mennä, voin tarjota samaa useille luokille tarpeen mukaan muokaten pohjaa. Tunnen velvollisuudekseni, tai etuoikeudekseni, että voin opettaa näin hyödyllisiä elämäntaitoja muille ja oppia kokoajan itsekin." – Koulukuraattori

"Koulutukseen liittyvän oman kotiharjoittelun alussa huomasin, että minun oli vaikea kohdistaa huomioni itseeni ja sisäisiin tuntemuksiini. Olen aina huomioinut muut, ajatellut muita ja miltä heistä tuntuu ja unohtanut itseni. Kaiken huomion antaminen vain itselle, vaikkakin vain vähäksi aikaa, oli uutta ja työlästä. Oikeastaan mindfulnessharjoittelu aukaisi silmäni. Harjoittelun ja teoriaopiskelun myötä olen ymmärtänyt, miten tärkeää on huolehtia itsestä, etenkin omasta sisäisestä hyvinvoinnista. Kun on itse virkeä ja hyväntuulinen, on helpompi antaa hyvää myös läheisille ja kanssa ihmisille töissä ja kotona." – Opettaja

Lisätietoa: www.mindfulnesstunnetaitoakatemia.fi

Kohderyhmä: Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan sekä henkilöstöhallinnon ammattilaiset.

Kouluttajat: Pääkouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka työskentelee tunnetaitokouluttajana. Hän on peruskoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja mindfulness-ohjaaja. Hän käyttää työssään viikoittain opettamiaan asioita asiakkaidensa kanssa. Mariasta sanottua: ”Todellinen asiantuntija, josta välittyy sydämellinen kokemus. Marian opetustapa on lämpimän jämäkkä, kannustava ja käytännönläheinen. Hän pitää hyvin kokonaisuuden ja ryhmän etenemisen hallussa.” Toisena kouluttajana toimii Taina Laane YTM, MAPP, positiivisen psykologian asiantuntija ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Tainasta sanottua: ”Tainan kokemus ja teoreettinen osaaminen näkyy vahvasti hänen opetuspäivissään. Tainan opetustapa on lämmin ja kannustava.”

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Mindfulness-tunnetaitovalmentaja -koulutus

86507000 Kurssimaksu: 1685,00 €

Aika: 14.09.2017 - 13.04.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: työhyvinvoinnin asiantuntija Maria Saarelainen

Oppitunteja: 77

Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2017 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 13.09.2017 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
to–pe 14.–15.9. klo 9.00–16.00
pe 29.9. klo 9.00–16.00
pe 20.10. klo 9.00–16.00
to–pe 23.–24.11. klo 9.00–16.00
viikoilla 49–50 pienryhmätapaaminen
to–pe 11.–12.1.2018 klo 9.00–16.00
viikoilla 5–6 pienryhmätapaaminen
to 1.3.2018 klo 9.00–16.00
to–pe 12.–13.4.2018 klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Koulutus tarjoaa ammatillisena täydennyskoulutuksena hyvin paketoidussa muodossa tunnetaitojen kehittämistä alkaen itsestäsi. Opit tuntemaan ja tiedostamaan omaa läsnäolon tilaasi, ajatuksiasi sekä tunteitasi, ja niiden kautta pystyt helpommin opettamaan taitoja muille. Koulutus on mindfulnessin soveltavaa koulutusta ja eroaa mindfulness ohjaajakoulutuksesta. Jokainen asiakas on yksilö ja koulutuksesta saat itsellesi valmentavan työkalun, jota voit hyödyntää yksilöllisesti eri asiakkaiden kanssa kaikkien jo aikaisemmin käyttämiesi menetelmien rinnalla. Koulutukseen kuuluu puolen vuoden aikana 11 lähipäivää, omaa harjoittelua, välitehtäviä asiakastyössä, ryhmätöitä, kirjallisuuteen tutustumista ja näyttötyön tekemistä omassa työssä tunnetaitoja valmentavassa projektissa. Koulutus sisältää teorian lisäksi käytännönläheisiä menetelmiä tunnetaitojen ja läsnäolon taitojen kehittämiseksi. Oma mindfulness prosessi on koko tunnetaitojen ohjaamisen perusta. Käymme läpi omakohtaisen mindfulnessin 8-viikkoisen intensiivikurssin ja sen jälkeen omaa harjoittelua jatketaan kuukausittain vaihtuvalla ohjelmalla koko koulutuksen ajan. Koulutettavien tulee sitoutua koulutuksen ajaksi n. 0,5 tunnin päivittäisen mindfulness-harjoitteluun. Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta mindfulness harjoitelusta, mutta siitä on hyötyä. Sisältö:

 • Miten tietoinen läsnäolo avaa uuden näkökulman asioihin ja parantaa terveyttä tutkimusten mukaan
 • Kuinka syventää arjen kokemuksia ja vuorovaikutustilanteita
 • Miten kohtaan hankalat tunteet ja miten opetan sitä muille
 • Miten lisään myönteisiä tunteita ja miten opetan sitä muille
 • Miten opin myötätuntoa itseäni kohtaan, koen olevani riittävä ja miten opetan sitä muille
 • Miten tuen aivojen hyvinvointia stressinhallinnalla ja harjoittelulla
 • Miten sovellan mindfulnessia työssäni omien asiakkaideni kanssa
 • Miten sovellan harjoituksia lasten ja nuorten kanssa
 • Miten motivoin asiakkaitani harjoittelemaan
 • Miten käytän harjoituksia luovasti työni eri tilanteissa
 • Kuinka voin hyödyntää muiden ammattilaisten luomia mindfulness -sovelluksia

Koulutus vastaa laajuudeltaan 25 opintopisteen työmäärää.

Opiskelijoiden kommentteja koulutuksesta:

"Otin menetelmän asiakaskäyttöön koulutuksen aikana, ja menetelmän käyttö asiakkaiden kanssa on sujunut hyvin, yllättävän helposti. Olen tuntenut isoa iloa siitä, että voin auttaa asiakkaita, ja tarjota konkreettisia välineitä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Pelkkä verbaalinen työskentely ei toimi kaikkien kanssa ja luovat, toiminnalliset menetelmät eivät välttämättä lisää itsetuntemusta tai anna itsetutkiskelun välineitä asiakkaalle. Mindfulness antaa toisenlaisen näkökulman perhekuntoutukseen ja vanhempien omaan voimaantumiseen." – Lastensuojelun työntekijä

"Ennen hermostuessani korotin ääneni, sekava sähinä ja meteli sai minut hyvin ärtyneeksi, enkä pitänyt tästä piirteestä itsessäni, halusin tähän muutosta. Nyt minusta tuntuu, että ympärilleni on muodostunut joku suojaava kerros niin, että minun ei tarvitse hermostua läheskään yhtä usein. Nautin lasten kanssa olosta, luultavasti katson heitä näkevämmin ja kuuntelen keskittyneemmin." – Lastentarhan opettaja

"Olen oppinut koulutuksessa teoriatiedon kautta miten ihmisen aivojen fysiologia toimii. Olen vähentänyt tietoisesti neuropsykiatristen lasten kanssa tehtävien harjoitusten määrää. Harjoitusten tavoitteeksi onkin tullut rauhoittaa aistimaailmaa ja se toimii ja se on huomattu asiakkaiden perheissäkin." – Toimintaterapeutti

"Vaikka asiakkaat ovat pysyneet samoina koko koulutuksen ajan, niin minulla ei ole enää ”hankalia” asiakkaita kuten aikaisemmin. – Toimintaterapeutti
Olen ottanut tavaksi tehdä pieniä mindfulnessharjoituksia asiakkaiden kanssa. Erityisesti pelkopotilaiden käynneistä on tullut helpompia ja minulla on nyt työkaluja kohdata asiakkaiden erilaiset tunteet." – Hammashoitaja

"Oppimisen kokemus on ollut se, kuinka käänteentekevää on antaa tunteille nimiä. Siinä olen
auttanut asiakkaitani työssäni päivittäin koko urani ajan ja olen nähnyt sen vaikutukset,
mutta vasta tämän kurssin aikana käsitin miksi se auttaa." – Psykologi

"Sain rutkasti itseluottamusta. Uskon selviäväni haasteellisenkin ryhmän kanssa. Tuntuu todella hyvältä, kun voi ottaa tilanteeseen sopivan harjoituksen päästä extempore. Nyt on luontevaa antaa positiivista palautetta ja rohkaisua, jakaa myönteisyyttä ja hyväksyntää. Nyt kun minulla on valmis koulutuksen avulla omatekemäni ”konsepti” miten luokan kanssa voi mennä, voin tarjota samaa useille luokille tarpeen mukaan muokaten pohjaa. Tunnen velvollisuudekseni, tai etuoikeudekseni, että voin opettaa näin hyödyllisiä elämäntaitoja muille ja oppia kokoajan itsekin." – Koulukuraattori

"Koulutukseen liittyvän oman kotiharjoittelun alussa huomasin, että minun oli vaikea kohdistaa huomioni itseeni ja sisäisiin tuntemuksiini. Olen aina huomioinut muut, ajatellut muita ja miltä heistä tuntuu ja unohtanut itseni. Kaiken huomion antaminen vain itselle, vaikkakin vain vähäksi aikaa, oli uutta ja työlästä. Oikeastaan mindfulnessharjoittelu aukaisi silmäni. Harjoittelun ja teoriaopiskelun myötä olen ymmärtänyt, miten tärkeää on huolehtia itsestä, etenkin omasta sisäisestä hyvinvoinnista. Kun on itse virkeä ja hyväntuulinen, on helpompi antaa hyvää myös läheisille ja kanssa ihmisille töissä ja kotona." – Opettaja

Lisätietoa: www.mindfulnesstunnetaitoakatemia.fi

Kohderyhmä: Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan sekä henkilöstöhallinnon ammattilaiset.

Kouluttajat: Pääkouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka työskentelee kouluttajana ja työhyvinvoinnin asiantuntijana. Hän on peruskoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja mindfulness-ohjaaja. Hän käyttää työssään viikoittain opettamiaan asioita yksilöasiakkaiden kanssa. Mariasta sanottua: ”Todellinen asiantuntija, josta välittyy sydämellinen kokemus. Marian opetustapa on lämpimän jämäkkä, kannustava ja käytännönläheinen. Hän pitää hyvin kokonaisuuden ja ryhmän etenemisen hallussa.” Toisena kouluttajana toimii Taina Laane YTM, MAPP, positiivisen psykologian asiantuntija ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Tainasta sanottua: ”Tainan kokemus ja teoreettinen osaaminen näkyy vahvasti hänen opetuspäivissään. Tainan opetustapa on lämmin ja kannustava.”

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Positive Psychology Practitioner

Uutta 2018!

86508100 Kurssimaksu: 2500,00 €

Aika: 08.06.2018 - 01.12.2018

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 84

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 8.–9.6. pe–la, 17.–18.8. pe–la, 7.–8.9. pe–la, 5.–6.10. pe–la, 2.-3.11. pe–la ja 30.11.–1.12. pe–la klo 9.00–16.00

Sisältö ja tavoite: Lähde mukaan Positive Psychology Practitioner -koulutukseen!  Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka keskittyy hyvinvoinnin, vahvuuksien ja kukoistuksen edistämiseen ja tutkimiseen. Koulutus tarjoaa teoreettista taustaa sekä tutkittuja työkaluja ja menetelmiä tiedon soveltamiseksi omassa työssä ja elämässä. Koulutuksen sisältö pohjautuu Martin Seligmanin kehittämään tunnettuun hyvän elämän ja kukoistuksen täydennettyyn kehykseen. Sen osa-alueita ovat myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus. Koulutuksessa perehdymme positiivisen psykologian teoriaan ja tieteeseen, tutustumme useisiin tutkittuihin mittareihin sekä tieteellisesti todennettuihin harjoituksiin. Koulutus antaa vankan teoreettisen taustan ja valmiudet positiivisen psykologian soveltamiseen omassa työssä. Positiivisen psykologian harjoitukset toimivat loistavasti esimerkiksi valmennustyökaluina. Koulutus tarjoaa myös tilaisuuden soveltaa opittuja asioita ja harjoitteita omaan elämään. Sisältö:

 • Johdanto positiiviseen psykologiaan
 • Myönteisyys: Tunnetaidot, onnellisuus ja elämäntyytyväisyys
 • Uppoutuminen: Flow-tila, työn imu ja vahvuudet
 • Ihmissuhteet: Aito ja merkityksellinen yhteys muihin
 • Merkitys: Merkitys, tarkoitus ja intohimo
 • Aikaansaaminen: Päämäärien saavuttaminen ja armollisuus itseään kohtaan
 • Elinvoimaisuus: Kehon ja mielen yhteys
 • Yhteenveto ja lopputöiden esittely

Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan kahden päivän jaksoissa noin kuukauden välein. Lähijaksojen lisäksi opintoihin sisältyy verkkomateriaalien opiskelua, kirjallisuuteen tutustumista sekä lopputyön tekeminen valinnaisesta aiheesta. Koulutus vastaa laajuudeltaan 20 opintopisteen työmäärää.

Lisätietoa: http://www.joylla.com/positive-psychology-practitioner

Koulutus järjestetään yhteistyössä Joyllan kanssa.

Opiskelijoiden kommentteja Joyllan aiemmista koulutuksista:

”Innostava, iloitteleva, uutta ajattelua synnyttävä koulutus. Kiitos!”

”Hyödyllinen koulutus. Oppeja voi hyvin soveltaa / hyödyntää niin arkeen kuin työyhteisöön.”

”Kiva oppia uutta lähes ensimmäisten joukossa Suomessa. Kiitos kesäyliopisto aktiivisuudesta. Kiitos myös kouluttajille, kun toitte nämä tiedot ja työkalut meille.”

”Asiantuntevia kouluttajia, kauniit powerpointit ja plussaa myös niiden selkeydestä. Netta ja Paulina ovat ihan parhaita – tiedettä ja lämpöä yhdessä.

Kohderyhmä: Esimiehet, HR-ammattilaiset, valmentajat, psykologit, muut terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa tietämystään ja saada työkaluja hyvinvoinnin, kukoistamisen ja merkityksen tieteestä.

Kouluttajat: Netta Lehtonen, Master of Applied Positive Psychology (UEL), avustava luennoitsija (Applied Positive Psychology, University of East London), valmentaja (netta(at)joylla.com tai 050 345 1045) ja KTK Paulina Piippo, Master of Applied Positive Psychology (UEL), valmentaja, DI (paulina(at)joylla.com tai 040 506 8762)

Kurssimaksu: 2500 €, kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Positive Psychology Practitioner, verkkokoulutus

Uutta 2018!

86508101 Kurssimaksu: 2400,00 €

Aika: 01.03.2018 - 30.09.2018

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 84

Ilmoittautuminen alkaa: 22.12.2017 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.03.2018 23:59

Kurssin tiedot

Sisältö ja tavoite: Lähde mukaan Positive Psychology Practitioner -koulutukseen!  Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka keskittyy hyvinvoinnin, vahvuuksien ja kukoistuksen edistämiseen ja tutkimiseen. Koulutus tarjoaa teoreettista taustaa sekä tutkittuja työkaluja ja menetelmiä tiedon soveltamiseksi omassa työssä ja elämässä. Koulutuksen sisältö pohjautuu Martin Seligmanin kehittämään tunnettuun hyvän elämän ja kukoistuksen täydennettyyn kehykseen. Sen osa-alueita ovat myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus. Koulutuksessa perehdymme positiivisen psykologian teoriaan ja tieteeseen, tutustumme useisiin tutkittuihin mittareihin sekä tieteellisesti todennettuihin harjoituksiin. Koulutus antaa vankan teoreettisen taustan ja valmiudet positiivisen psykologian soveltamiseen omassa työssä. Positiivisen psykologian harjoitukset toimivat loistavasti esimerkiksi valmennustyökaluina. Koulutus tarjoaa myös tilaisuuden soveltaa opittuja asioita ja harjoitteita omaan elämään. Sisältö:

 • Johdanto positiiviseen psykologiaan
 • Myönteisyys: Tunnetaidot, onnellisuus ja elämäntyytyväisyys
 • Uppoutuminen: Flow-tila, työn imu ja vahvuudet
 • Ihmissuhteet: Aito ja merkityksellinen yhteys muihin
 • Merkitys: Merkitys, tarkoitus ja intohimo
 • Aikaansaaminen: Päämäärien saavuttaminen ja armollisuus itseään kohtaan
 • Elinvoimaisuus: Kehon ja mielen yhteys
 • Yhteenveto ja lopputöiden esittely

Koulutus toteutetaan itsenäisenä opiskeluna verkossa, jonka lisäksi on verkkotapaaminen joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 18.00–20.00. Koulutus vastaa laajuudeltaan 20 opintopisteen työmäärää.

Lisätietoa: http://www.joylla.com/positive-psychology-practitioner

Koulutus järjestetään yhteistyössä Joyllan kanssa.

Opiskelijoiden kommentteja Joyllan aiemmista koulutuksista:

”Innostava, iloitteleva, uutta ajattelua synnyttävä koulutus. Kiitos!”
”Hyödyllinen koulutus. Oppeja voi hyvin soveltaa / hyödyntää niin arkeen kuin työyhteisöön.”
”Kiva oppia uutta lähes ensimmäisten joukossa Suomessa. Kiitos kesäyliopiston aktiivisuudesta. Kiitos myös kouluttajille, kun toitte nämä tiedot ja työkalut meille.”
”Asiantuntevia kouluttajia, kauniit powerpointit ja plussaa myös niiden selkeydestä. Netta ja Paulina ovat ihan parhaita – tiedettä ja lämpöä yhdessä.

Kohderyhmä: Esimiehet, HR-ammattilaiset, valmentajat, psykologit, muut terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa tietämystään ja saada työkaluja hyvinvoinnin, kukoistamisen ja merkityksen tieteestä.

Kouluttajat: Netta Lehtonen, Master of Applied Positive Psychology (UEL), avustava luennoitsija (Applied Positive Psychology, University of East London), valmentaja (netta(at)joylla.com tai 050 345 1045) ja KTK Paulina Piippo, Master of Applied Positive Psychology (UEL), valmentaja, DI (paulina(at)joylla.com tai 040 506 8762)

Kurssimaksu: 2400 €, kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Psykoterapian perusvalmiudet – psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Uutta 2018!

86508200 Kurssimaksu: 2700,00 €

Aika: 29.01.2019 - 10.12.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 126

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.01.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:

 • Koulutuksen avaus 1,5op
  29.1.2019 ti klo 9.00–16.00 Raul Soisalo
  30.1.2019 ke klo 9.00–16.00 Marja Vihervaara
   
 • Yksilön psyykkinen kasvu ja kehitys 2,5op
  27.–28.2.2019 ke–to klo 9.00–16.00 Raul Soisalo, Jussi Sutinen
   
 • Psykoterapian vaikuttavuus ja menetelmät 2op
  3.-4.4.2019 ke–to klo 9.00–16.00 Sanna Aavaluoma / Raul Soisalo
   
 • Mielenterveys ja psykiatrinen diagnostiikka 3op
  7.5.2019 ti klo 9.00–16.00 Marja Vihervaara
  8.5.2019 ke klo 9.00–16.00 Jussi Sutinen
   
 • Elämänkaari, traumat, kriisit 2op
  4.–5.6.2019 ti–ke klo 9.00–16.00 Jussi Sutinen
   
 • Yksilö- ja ryhmänohjauksen metodologian perusteet 2op
  27.–28.8.2019 ti–ke klo 9.00–16.00 Raul Soisalo / Jussi Sutinen
   
 • Psykiatrinen hoito- ja kuntoutusjärjestelmä, psykoterapeuttina toimiminen 2op
  16.–17.9.2019 ma–ti klo 9.00–16.00 Marja Vihervaara, Jonna Lehtinen
   
 • Pari- ja perheterapia psykoterapiana 2op
  21.10.2019 ma klo 9.00–16.00 Jussi Sutinen
  22.10.2019 ti klo 9.00–16.00 Raul Soisalo
   
 • Kliininen seminaari psykoterapiasuuntauksista 3op
  12.11.2019 ti klo 9.00–16.00 Marja Vihervaara
  13.11.2019 ke klo 9.00–16.00 Raul Soisalo
   
 • Päätösseminaari 10op
  9.–10.12.2019 ma–ti klo 9.00–16.00 Jussi Sutinen / Raul Soisalo

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä. Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjaus- seminaarit (yhteensä 20 seminaaripäivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö. Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopisteen työmäärää.

Tavoite:

 • Antaa yleisnäkemys psykoterapiaan
 • Lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
 • Antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä

Sisältö:

 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoito ja kuntoutuksen menetelmät
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
 • Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • Mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
 • Opinnäytetyö

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistyksen kanssa ja se täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Kohderyhmä: Lisäopinnot mahdollistavat hakemisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli pohjakoulutus ja työkokemus täyttävät vaadittavat hakukriteerit. Sopii myös erilliseksi täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Kouluttajat: Vastuukouluttaja: Raul Soisalo, Kouluttajapsykoterapeutti VET (raul.soisalo@psyk.fi, 044 580 8288).
Muut kouluttajat: Piia Nurhonen, psykoterapeutti, kriisityön asiantuntija, kliininen pari- ja perheterapeutti, FM psykologian aineenopettaja, Jussi Sutinen, Psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, perheterapeutti, Marja Vihervaara, Psykiatrian erikoislääkäri, Sanna Aavaluoma, Paripsykoterapeutti VET, Perhepsykoterapeutti VET, Psykoterapiakouluttaja, muistiasiantuntija.

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Syö mitä mielesi tekee – painonhallinnan psykologialla kohti pysyviä muutoksia

Uutta 2018!

86508300 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 19.06.2018 - 19.06.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Erikoispsykologi (PsL), psykoterapeutti Teemu Ollikainen

Oppitunteja: 7

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 10.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 19.6. ti klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: ”Syö vähemmän, liiku enemmän” -ohjeistuksen aika on ohi. Käskevä, keskiarvoihin pohjautuva ohjeistus ei toimi. Ei ole mieltä keskustella dieettien paremmuudesta, ellei pysty sitoutumaan yhteenkään ruokavalioon. Jotta voisi itse onnistua painonhallinnassa ja olla avuksi toiselle hänen yrityksessään, on opeteltava ymmärtämään ihmistä. Koulutus perustuu Ollikaisen suosittuun kirjaan Syö mitä mielesi tekee (WSOY, 2012). Kirjaa saa kirjastoista ja kirjakaupoista, ja siihen tutustuminen ennen koulutusta on vapaaehtoista mutta suositeltavaa. Koulutuksessa esitellään, miten psykologiset tekijät voivat aiheuttaa ylipainoa tai vaikeuttaa painonhallintaa. Käsittelyssä ovat mm. kognitiiviset virhepäätelmät, tunnesyöminen, motivaation haavoittuvuus, haamunälkä, neuropsykologiset tekijät ja erilaiset painonhallinnan käytännön sudenkuopat. Aihetta laajentaen käsitellään elämäntapamuutosta itsessään; miten tavat ja tottumukset syntyvät ja miten niistä voi päästä eroon. Koulutus tarjoaa eväitä ja työkaluja myös minkä tahansa muun elämän muutoksen toteuttamiseen. Tapausesimerkit, itsearviointitehtävät ja keskusteleva vuorovaikutus rytmittävät päivää.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ja työterveyshuollon työntekijät, valmentajat, kaikki jotka kohtaavat työssään elämäntapamuutokseen tähtääviä ihmisiä sekä kaikki, joita oma painonhallinta ja sen mahdolliset vastoinkäymiset mietityttävät.

Kouluttaja: Erikoispsykologi (PsL) ja psykoterapeutti Teemu Ollikainen. Hän työskentelee työterveyspsykologina ja psykoterapeuttina. Hän on myös mukana Minduu-psykoterapiapalvelun kehittämisessä ja toimii tietokirjailijana.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Urapuu® – intensiivikurssi alanvaihtoa harkitseville ja muutosta työelämään kaipaaville

86509000 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 07.05.2018 - 15.05.2018

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Sosiaalipsykologi (VTM) Leena Koivula

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.04.2018 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 7.–8.5. ma–ti ja 15.5. ti klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite: Tavoitteena on rohkaista yksilöä oman elämänsä suurissa valinnoissa ja muutostilanteessa. Kurssilta saa tukea päätöksentekoon ja ohjausta omien vaihtoehtojen itsearviointiin. Itseluottamus, itsetuntemus ja rohkeus tehdä päätöksiä vahvistuvat kurssitehtävien myötä. Kurssin jälkeen oma haastava elämäntilanne näyttäytyy positiivisemmassa valossa ja opiskelijalla on myös konkreettisia keinoja lähteä toteuttamaan uutta elämänvaihetta niin halutessaan. Kurssi perustuu kognitiivisen ja positiivisen psykologian keinoihin.

Kohderyhmä: Alanvaihtoa työttömyyden tai muun syyn vuoksi pohtivat aikuiset, jotka kaipaavat tukea muutoksen toteuttamiseen tai kokevat tilanteensa ahdistavaksi/pelottavaksi.

Kouluttaja: Sosiaalipsykologi (VTM) Leena Koivula. Kouluttajalla on useiden vuosien työkokemus uraohjauksesta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

The Power of Relational Approach in Professional Work – Basics of Gestalt Therapy

When registrating for the course please fill in the motivation letter

88004500 Kurssimaksu: 1685,00 €

Aika: 06.08.2018 - 17.03.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: Michela Gecele and Beatrix Wimmer

Oppitunteja: 84

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.06.2018 23:59

Kurssin tiedot

Dates and Times:
Seminar 1: 6.–8.8. Mon–Wed 9:00–16:00 (Beatrix Wimmer and Michela Gecele)
Seminar 2: 13.–15.9. Thu–Sat 9:00–16:00 (Beatrix Wimmer)
Seminar 3: 15.–17.11. Thu–Sat 9:00–16:00 (Michela Gecele)
Seminar 4: 15.–17.3.2019 Fri–Sun (Michela Gecele)

Content and objectives: This education is designed to give participants basic knowledge and experience of Gestalt Therapy. Gestalt Therapy is a relational, holistic, and experiential form of psychotherapy. It emphasises dialogue as a direct contact between therapist and client, body awareness as a healing process, and relationality. The theoretical framework include field theory, phenomenology and  subject-to-subject -dialogue. In practice, gestalt therapy approaches the world from here-and-now -perspective: the world is experienced, not just learned in a conceptual manner. Gestalt Therapy can be seen as a way to deepen one’s relation to her professional field, self and the world. The basic principles of it can be readily taken to use in any client work once they are experienced and assimilated. The aim of the education is to learn to be an instrument to work with your clients. This may include deepening and sharpening your contact with you clients, and your environment in general by finding ways to

 • experience the reality in a more direct manner,
 • get deeper, more satisfying contacts in professional situations,
 • sharpen and deepen your body awareness in relation with your client.

The seminars are based on experiential learning, mixing theory and practice. The practical part can be carried out in different sizes of practicing groups during the seminars as well as in meetings of peer groups between the seminars. The preliminary structure of the course will be as follows (however, the structure is not a rigid one and, as we work in a circular way, considering different topics together and going deeper and deeper in them as the course unfolds). Estimated extend of the course is 20 credits.

Seminar 1:  The basic experiential therapy: In this seminar we will practice the basics of experiential psychotherapy, and learn some of the central theoretical concepts of Gestalt Therapy. We will be focusing on the phenomena and problems we are facing in our everyday practice, and the ways the Gestalt methodology can be used to meet them. The theory will be learned in both conceptual and experiential manner. The aim is to start to experience (during and after the seminar) a more aware and effective modality to stay with the client.

Seminar 2: Self and body as processes: In this seminar we will continue the basic relational theory, understood as a holistic process, and the process of being in the world. We will experiment our ways of contacting the world, the power of presence, and our power to modify our life and our context. We will consider the basic human ways to creatively adapt with our environment, according to the theory of Gestalt Therapy - how to recognise the diseases of our time, and how to relate with them in client work.

Seminar 3: Relationality as a therapeutic tool: In this seminar we learn to take a wider look into the therapy situation - how we relate to our clients, how they relate to their world of experience, and how this forms a field that functions as a base for any client work. Also, we aim to address the social context within therapy work and learn ways to offer the clients ways to find a wider and more accurate view of their own situation.

Seminar 4: Equal dialogue and experiencing as therapeutic tools, ending the education: In this seminar, we learn in more detail about experiential method and subject-to-subject -dialogue in the relevant context, and how to use this in client work. We will also look into the problems typical for our contemporary environment. The seminar will deepen and augment the theoretical and practical knowledge attained during the earlier seminars.

The training is organized in co-operation with Suomen hahmoterapia ry.

Target group: Health care, mental health and social work professionals, who do client work. Earlier experience of Gestalt Therapy is not required. Participants are asked to fill in a motivation letter when registrating for the course. Please see the online registration form.

Teachers: Leading experts on Gestalt Psychology: Michela Gecele, psychiatrist and psychotherapist (Torino, Italy) and Beatrix Wimmer, psychologist and Gestalt therapist (Wien, Austria)

Kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Mikäli haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot