Sinustako hallintotieteilijä?, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

6700010

Aika: 10.09.2019 - 15.05.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Ilmoittautuminen alkaa: 10.09.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.03.2020 23:59

Kurssin tiedot

Osaamistavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen Vaasan yliopiston hallintotieteiden opintosuunnista ja hahmottaa hallintotieteiden tutkimuksen ja koulutuksen ydinalueita. Tällaisia ovat esimerkiksi hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Opiskelija tuntee myös hallintotieteilijän käytännön työtehtäviä.

Suoritustapa: Kurssi toteutetaan verkko-opintoina. Kurssiin sisältyy itsenäistä opiskelua ja tehtäviä verkossa. Kurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Tämä kurssi on Vaasan yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Vaasan yliopiston tutkinto-opetuksessa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tutustu kauppatieteisiin, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

6700020

Aika: 10.09.2019 - 15.05.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Kati Söderlund

Ilmoittautuminen alkaa: 10.09.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.03.2020 23:59

Kurssin tiedot

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tunnistaa laskentatoimen ja rahoituksen laajaa sisältöä sekä osaa nimetä ja kuvata keskeisiä osa-alueita ja peruskäsitteitä
• tunnistaa johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteistöä ja osaa kuvata keskeisimmät osa-alueet
• tunnistaa yrityksen kannattavuuteen, tuloihin ja kustannuksiin liittyvät peruskäsitteet ja miten nämä liittyvät kysyntään ja tarjontaan sekä ymmärtää, miten toimialan markkina-rakenne vaikuttaa tuotteen hinnoitteluun ja yrityksen kannattavuuteen; ymmärtää eri toimijoiden merkityksen kansantaloudessa (kotitaloudet, yritykset)
• ymmärtää juridiikan merkityksen yrityksen toiminnassa kuten yrityksen perustamisessa, suhteissa yritysten sidosryhmien kanssa, yrityksen johtamisessa, talouden suunnittelussa sekä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa
• osaa nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteet sekä ymmärtää markkinoinnin tehtävät ja keskeiset osa-alueet yrityksen liiketoiminnassa
• osaa tunnistaa ja kuvata yrityksen kansainvälistymiseen liittyviä keskeisimpiä päätök-sentekotilanteita

Suoritustapa: Kurssi toteutetaan verkko-opintoina. Kurssiin sisältyy itsenäistä opiskelua ja tehtäviä verkossa. Kurssin voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana ja tehtäviä voi tehdäomaan tahtiin. Kolmen opintopisteen laajuisen kurssin arvioitu laskennallinen työmäärä on n. 3 x 27 tuntia. Todellinen työmäärävaihtelee omista opiskelutaidoista ja aiheen tuntemuksesta riippuen.

Tämä kurssi on Vaasan yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Vaasan yliopiston tutkinto-opetuksessa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tutustu viestintätieteisiin, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

6700030

Aika: 10.09.2019 - 15.05.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Ilmoittautuminen alkaa: 10.09.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.03.2020 23:59

Kurssin tiedot

Osaamistavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää viestinnän tärkeyden osana yhteiskuntaa
• osaa eritellä viestintätieteiden eri aihepiirejä
• tuntee joitakin viestintätieteiden opinnoissa tarvittavia keskeisiä käsitteitä
• osaa hahmottaa, millaisessa työssä viestintätieteistä valmistunut voi tulevaisuudessa toimia
• osaa arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan ja valmiuksiaan viestintätieteiden opiskelua ajatellen.

Suoritustapa: Moodle-oppimisympäristössä suoritettava kurssi, johon sisältyy verkossa tarjottavaa materiaalia, itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä. Kahden opintopisteen laa-juisen kurssin arvioitu työmäärä on 2 x 27 h = 54 h. Työmäärä kuitenkin vaihtelee riippuen omista opiskelutaidoista ja aiheen tuntemuksesta. Tehtäviä voi tehdä omaan tahtiin lukukauden aikana, mutta niille on valmiiksi annetut palautuspäivämäärät.

Tämä kurssi on Vaasan yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Vaasan yliopiston tutkinto-opetuksessa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot