Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot, 25 op lv. 2020–2021

14301000 Kurssimaksu: 460,00 €

Aika: 29.01.2021 - 31.12.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 14.09.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.01.2021 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

järjestetään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaisesti

Tavoite ja sisältö: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Kohderyhmä: Monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 460 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op

14301010 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 29.01.2021 - 30.01.2021

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: Lastenpsykiatri Jussi Karppi

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 14.09.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: pe 29.1. klo 18.00-20.30 ja la 30.1. klo 9.00-13.15

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä. Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat suojaavat ja riskilekijJt sekJ psyykkisen kehityksen ongelmat.

Suoritustapa: Luennot 8 h, tentti ja laaja esseetehtävä.

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali:
1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Sisältää mm. seuraavat osiot: 1 Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys s. 20-22, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina s. 23-60, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 61-90, 11 Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-132, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy s. 428-436, Palvelujärjestelmä s. 437-451, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot s. 460-463, V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin s. 484, Perusterveydenhuollon interventiot s. 485-491, Psykoedukaatio s. 492-502, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus s. 760-768.
2. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
3. Pihka, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41.
4. Lisäksi muu mahdollinen materiaali.

Kurssimaksu 145 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op

14301020 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 17.05.2021 - 31.12.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: YTM Heta Yli-Länttä

Ilmoittautuminen alkaa: 14.09.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.05.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: kesä ja syksy 2021

Tavoite ja sisältö: Opiskelija
• tuntee erilaisia teoreettisia näkökulmia lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden merkitykseen.
• osaa tunnistaa sosiaalisten verkostojen ja vertaisryhmien merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
• ymmärtää erilaisten kulttuuristen mallien ja ajattelutapojen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
• tunnistaa lasten ja nuorten verkkomaailmassa toimimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.
• osaa soveltaa oppimaansa työelämässä tai ylipäätään arjessa lasten ja nuorten kanssa toimiessaan.
Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Kulttuuriset mallit ja ajattelutavat. Verkkoyhteisöt.

Suoritustapa: Laaja oppimistehtävä. Laajahko kirjallinen, esseemuotoinen tehtävä, joka rakentuu teoriatiedosta, omista kokemuksista ja omasta analyyttisesta asian käsittelyotteesta. Tehtävään sovellettava oppimateriaali on kerrottu jakson kohdalla. Oppimistehtävän kysymykset lähetetään sähköpostitse toukokuun lopulla ja syyskuun alussa. Kesäkauden palautuspäivä on 30.6.2021 ja 31.8.2021. Syyskauden palautuspäivä on 31.10.2021 ja 31.12.2021. Tehtävä palautetaan sähköpostitse osoitteeseen info@kesayliopistohki.fi otsikolla ”Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi oppimistehtävä” viimeistään palautuspäivänä, jonka jälkeen opettaja arvioi tehtävän. Tarkemmat ohjeet tehtävästä ja sen ulkoasusta saat tehtäväksi annon yhteydessä. Käytettävissäsi on kaikki neljä palautuspäivää riippumatta siitä olisitko käyttänyt tehtävän palautukseen jo jonkin aiemman päivän.

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali: Erikseen ilmoitettava materiaali

Liitetiedostot
Esseen kirjoitusohje.pdf
Yleinen kirjoitusohje.pdf

Kurssimaksu 80 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op

14301030 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 17.05.2021 - 31.12.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: YTM Heta Yli-Länttä

Ilmoittautuminen alkaa: 14.09.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.05.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: kesä ja syksy 2021

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä. Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustapa: Laaja oppimistehtävä. Laajahko kirjallinen, esseemuotoinen tehtävä, joka rakentuu teoriatiedosta, omista kokemuksista ja omasta analyyttisesta asian käsittelyotteesta. Tehtävään sovellettava oppimateriaali on kerrottu jakson kohdalla. Oppimistehtävän kysymykset lähetetään sähköpostitse toukokuun lopulla ja syyskuun alussa. Kesäkauden palautuspäivä on 30.6.2021 ja 31.8.2021. Syyskauden palautuspäivä on 31.10.2021 ja 31.12.2021. Tehtävä palautetaan sähköpostitse osoitteeseen info@kesayliopistohki.fi otsikolla ”Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi oppimistehtävä” viimeistään palautuspäivänä, jonka jälkeen opettaja arvioi tehtävän. Tarkemmat ohjeet tehtävästä ja sen ulkoasusta saat tehtäväksi annon yhteydessä. Käytettävissäsi on kaikki neljä palautuspäivää riippumatta siitä olisitko käyttänyt tehtävän palautukseen jo jonkin aiemman päivän.

Arviointi: 0-5

Oppimateriali:

 1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä.
 2. Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim, 2010.
 3. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypä hoito -suositus, 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä.
 4. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. OPH.
 5. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, Luku 7: Puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, s. 203-216. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.
 6. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suositus, 2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työryhmä.
 7. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto.
 8. Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempainliitto.
 9. Mikkonen K, Nikander K & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70.
 10. Moilanen 1, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453-62.
 11. Nuorten mielenterveystalo.fi
 12. Puustjärvi A & Luoma 1. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120
 13. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.
 14. Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö 1. 2018. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018.
 15. Muu verkossa ilmoitettu materiaali
   

Liitetiedostot
Esseen kirjoitusohje.pdf
Yleinen kirjoitusohje.pdf

Kurssimaksu 80 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op

14301040 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 19.03.2021 - 26.03.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 14.09.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.03.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
Etäluennot
pe 19.3. klo 17.00-20.00
la 20.3. klo 10.00-12.00 ja 13.00-15.00
ti 23.3. klo 18.00-20.00
pe 26.3. klo 17.00-20.00

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta. Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Suoritustapa: Luennot (12 t) ja essee

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali:

 1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.
 2. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
 3. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus.
 4. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä - mitä tulee huomioida?. Duodecim, 2015;131(10):985-90.
 5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim, 2015;131(10).
 6. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim, 2015;131(10).
 7. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä - tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim, 2015;131{10).
 8. Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-2025 Osa 11 (STM)
 9. Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2018-2025 Osa 1 (THL)
 10. muu mahdollinen materiaali

Kurssimaksu 145 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

14301050 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 10.09.2021 - 11.09.2021

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: th, TtM Tarja Vähämartti

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 14.09.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 10.9.2021 pe klo 17.30–19.45 ja 11.9.2021 la klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä. Palvelujärjestelmä lasten ja perheiden tukena, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, koulu ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, yhteistyö palvelujärjestelmässä, ehkäisevä työ ja ammatillinen tuki lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Suoritustapa: Luennot (10 t) ja essee

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali:

1. Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.
3. Heinonen H. ym. 2016. Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS- Kustannus.
4. Hämäläinen U. & Kangas 0. (toim.) 2010. Perhepiirissä Kela.
5. Perälä, M.-L., Halme, N. & Nykänen, Sirpa 2012. Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen. Helsinki: THL.
6. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lunden T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit.
8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja.
9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja.
10. Alatalo, M. et al. 2019. Porrasteisuus lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Työpaperi 39/2019. Helsinki: THL.
11. Soveltuva lainsäädäntö ja muu Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Kurssimaksu 145 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot