bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot, 25 op lv. 2019–2020

14301000 Kurssimaksu: 450,00 €

Aika: 23.05.2019 - 31.07.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.05.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

järjestetään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaisesti.

Mitä lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin opinnot ovat?
Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi sekä mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voivat ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa. Opintokokonaisuuden johtajina toimivat professori emerita Kirsti Kumpulainen terveystieteiden tiedekunnan lääketieteen kliinisen laitoksen lastenpsykiatrian yksiköstä sekä professori emerita Pirjo Pölkki yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatieteiden laitokselta.

Kenelle opinnot soveltuvat?
Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille. Opintokokonaisuuden yksittäiset opintojaksot vanhenevat 10 vuodessa.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuuteen ilmoittautuminen ke 6.3. alkaen, to 9.5. mennessä
  • Kokonaisuusmaksu 450 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä.
  • Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.
Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op lv. 2019–2020

14301010 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 23.05.2019 - 10.06.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Lastenpsykiatri Jussi Karppi

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 09.05.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 23.–25.5. to–pe klo 16.00–20.30 ja la klo 9.00–14.30
Tentti ma 10.6. klo 17.00–21.00
Uusinta ma 9.9. klo 17.00–21.00
Uusinta ma 9.12. klo 17.00–21.00

Tavoite ja sisältö: Perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä sekä psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavista riskitekijöistä. Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin ilmenevä ongelmakäyttäytyminen ja häiriöt.

Suoritustapa: Luennot (16 t), essee ja tentti

Arviointi: 0–5

Materiaali:
1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.20-90, 105-112, 116-127, 194-303, 323-335, 378-388, 405-420, 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768. sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 60-90, II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-127, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, Palvelujärjestelmä, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot, V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin, Perusterveydenhuollon interventiot, Psykoedukaatio, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus.
2. Sinkkonen J. 2010. Nuoruusikä. WSOY.
3. Aro T. & Laakso M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti.
4. Pihko H.2014. Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 14; 130(24): 2437-2441.
Lisäksi muu mahdollinen materiaali.

Kurssimaksu 145 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op lv. 2018–2019

14301020 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 20.08.2018 - 31.07.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: YTT Mervi Issakainen

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö: Osaat tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille. Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Mediayhteisöt.

Suoritustapa: Oppimistehtävä verkossa AducateMoodle-oppimisympäristössä, johon tehtävän kysymykset lisätään 20.8.2018, 1.10.2018, 3.12.2018, 4.2.2019, 1.4.2019, 3.6.2019. Aikaa oppimistehtävän tekoon on reilu kuukausi, ja tehtävä palautetaan Moodleen. Kysymykset ovat nähtävillä Moodlessa aina tehtävän palautukseen saakka. Tarkemmat ohjeet tehtävästä ja sen ulkoasusta on Moodlessa kysymysten yhteydessä. Myös opettajan arviointi tulee kyseiseen oppimisympäristöön. Moodle-oppimisympäristön kirjautumiseen tarvitset Itä-Suomen yliopiston tunnuksen. Ohjeen Moodleen tarvittavan käyttäjätunnuksen aktivointiin ja kirjautumiseen sekä ympäristön osoitteen ja kurssiavaimen saat sähköpostitse opintojen alkamisen / aloittamisen jälkeen.

Arviointi: 0–5

Materiaali:
1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013.
2. Junttila, N. 2015. Kavereita nolla: lasten ja nuorten yksinäisyys. Helsinki: Tammi.
3. Strandell H. 2012. Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus.
4. Ojanen K., Mulari H. & Aaltonen S. (toim.) 2011. Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino.
5. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 12/2011.
6. Huhtanen, E. (toim.) 2016. Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa. Mediakasvatusseuran julkaisuja 5/2016.
7. Lehtikangas, A. 2014. Identiteetti, vuorovaikutus ja toimijuus verkossa – kartoitus nuorten verkkokulttuuria käsittelevästä kotimaisesta tutkimuksesta. Verke.
8. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.) 2015. Media lapsiperheessä. Vastapaino.
9. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Liitetiedostot
Esseen kirjoitusohje.pdf
Yleinen kirjoitusohje.pdf

Kurssimaksu 80 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op lv. 2019–2020

14301020 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 19.08.2019 - 31.07.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Itä-Suomen avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö: Osaat tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille. Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Mediayhteisöt.

Suoritustapa: Oppimistehtävä verkossa AducateMoodle-oppimisympäristössä, johon tehtävän kysymykset lisätään tiettyinä päivinä, jotka vahvistetaan kevään aikana. Aikaa oppimistehtävän tekoon on reilu kuukausi, ja tehtävä palautetaan Moodleen. Kysymykset ovat nähtävillä Moodlessa aina tehtävän palautukseen saakka. Tarkemmat ohjeet tehtävästä ja sen ulkoasusta on Moodlessa kysymysten yhteydessä. Myös opettajan arviointi tulee kyseiseen oppimisympäristöön. Moodle-oppimisympäristön kirjautumiseen tarvitset Itä-Suomen yliopiston tunnuksen. Ohjeen Moodleen tarvittavan käyttäjätunnuksen aktivointiin ja kirjautumiseen sekä ympäristön osoitteen ja kurssiavaimen saat sähköpostitse opintojen alkamisen / aloittamisen jälkeen.

Arviointi: 0–5

Materiaali:
1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013.
2. Junttila, N. 2015. Kavereita nolla: lasten ja nuorten yksinäisyys. Helsinki: Tammi.
3. Strandell H. 2012. Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus.
4. Ojanen K., Mulari H. & Aaltonen S. (toim.) 2011. Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino.
5. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 12/2011.
6. Huhtanen, E. (toim.) 2016. Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa. Mediakasvatusseuran julkaisuja 5/2016.
7. Lehtikangas, A. 2014. Identiteetti, vuorovaikutus ja toimijuus verkossa – kartoitus nuorten verkkokulttuuria käsittelevästä kotimaisesta tutkimuksesta. Verke.
8. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.) 2015. Media lapsiperheessä. Vastapaino.
9. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Liitetiedostot
Esseen kirjoitusohje.pdf
Yleinen kirjoitusohje.pdf

Kurssimaksu 80 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op lv. 2018–2019

14301030 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 20.08.2018 - 31.07.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KM, konsultoiva erityisluokanopettaja Jaana Jerkku

Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2018 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Sisältö ja tavoite: Osaat tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä. Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet. Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustapa: Oppimistehtävä verkossa AducateMoodle-oppimisympäristössä, johon tehtävän kysymykset lisätään 20.8.2018, 1.10.2018, 3.12.2018, 4.2.2019, 1.4.2019, 3.6.2019. Aikaa oppimistehtävän tekoon on reilu kuukausi, ja tehtävä palautetaan Moodleen. Kysymykset ovat nähtävillä Moodlessa aina tehtävän palautukseen saakka. Tarkemmat ohjeet tehtävästä ja sen ulkoasusta on Moodlessa kysymysten yhteydessä. Myös opettajan arviointi tulee kyseiseen oppimisympäristöön. Moodle-oppimisympäristön kirjautumiseen tarvitset Itä-Suomen yliopiston tunnuksen. Ohjeen Moodleen tarvittavan käyttäjätunnuksen aktivointiin ja kirjautumiseen sekä ympäristön osoitteen ja kurssiavaimen saat sähköpostitse opintojen alkamisen / aloittamisen jälkeen.

Arviointi: 0–5

Materiaali:
1.    Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216.
2.    Mikkonen, K., Nikander, K. & Voutilainen A.: Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015: 70.
3.    Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus.. Käypähoitosuositus.
4.    Kujala, T. ym. (toim.) 2012: Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. OPH.
5.    Kaltiala-Heino, R. ym. 2010: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim.
6.    Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto
7.    Vanhempien barometri 2015. Suomen Vanhempainliitto.
8.    Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012.
9.    Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62
10.  Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Liitetiedostot
Esseen kirjoitusohje.pdf
Yleinen kirjoitusohje.pdf

Kurssimaksu 80 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op lv. 2019–2020

14301030 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 19.08.2019 - 31.07.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Itä-Suomen avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Sisältö ja tavoite: Osaat tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä. Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet. Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustapa: Oppimistehtävä verkossa AducateMoodle-oppimisympäristössä, johon tehtävän kysymykset lisätään tiettyinä päivinä, jotka vahvistetaan kevään aikana. Aikaa oppimistehtävän tekoon on reilu kuukausi, ja tehtävä palautetaan Moodleen. Kysymykset ovat nähtävillä Moodlessa aina tehtävän palautukseen saakka. Tarkemmat ohjeet tehtävästä ja sen ulkoasusta on Moodlessa kysymysten yhteydessä. Myös opettajan arviointi tulee kyseiseen oppimisympäristöön. Moodle-oppimisympäristön kirjautumiseen tarvitset Itä-Suomen yliopiston tunnuksen. Ohjeen Moodleen tarvittavan käyttäjätunnuksen aktivointiin ja kirjautumiseen sekä ympäristön osoitteen ja kurssiavaimen saat sähköpostitse opintojen alkamisen / aloittamisen jälkeen.

Arviointi: 0–5

Materiaali:
1.    Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216.
2.    Mikkonen, K., Nikander, K. & Voutilainen A.: Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015: 70.
3.    Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus.. Käypähoitosuositus.
4.    Kujala, T. ym. (toim.) 2012: Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. OPH.
5.    Kaltiala-Heino, R. ym. 2010: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim.
6.    Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto
7.    Vanhempien barometri 2015. Suomen Vanhempainliitto.
8.    Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012.
9.    Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62
10.  Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Liitetiedostot
Esseen kirjoitusohje.pdf
Yleinen kirjoitusohje.pdf

Kurssimaksu 80 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op lv. 2019–2020

14301040 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 23.08.2019 - 24.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 23.8. pe klo 16.00–20.30 ja 24.8. la klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Osaat tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta. Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Suoritustapa: Luennot (12 t) ja essee

Arviointi: 0–5

Materiaali:
1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788. sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys s. 91-104, II Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden häiriöt; Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, Itsetuhokäyttäytyminen, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Kriisitilanteet ja suuronnettomuudet, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria, Maahanmuuttajien kanssa työskentely, Lapsen oikeudet ja lastensuojelu
2. Söderholm A. ym. 2012. Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim.
3. Salmivalli C. 2010. Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-Kustannus.
4. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt. Käypähoitosuositus.
5. Viheriälä, L. & Rutanen, M. 2010. Lapsen psyykkisen trauman hoito. Duodecim 126 (22): 2671-7.
6. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
Lisäksi muu mahdollinen materiaali.

Kurssimaksu 145 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op lv. 2019–2020

14301050 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 27.09.2019 - 28.09.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: th, TtM Tarja Vähämartti

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 27.9. pe klo 16.30–19.45 ja 28.9. la klo 9.00–14.00

Tavoite ja sisältö: Osaat tunnistaa terveyspalvelujen ja sosiaalityön eri sektorien toiminnan merkityksen lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin tukemisessa. Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto. Lastensuojelun sosiaalityön sekä kolmannen sektorin toiminta. Kasvatustoiminta.

Suoritustapa: Luennot (10 t) ja essee

Arviointi: 0–5

Materiaali:
1. Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Bardy, M.: Lastensuojelun ytimissä. THL, 2009.
3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.
4. Hämäläinen, U. & Kangas, O. (toim.). 2010: Perhepiirissä. Kela.
5. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit.
7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja.
8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja.
9. Soveltuva lainsäädäntö ja muu ilmoitettu materiaali.

Kurssimaksu 145 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot