Ranskan alkeiskurssi 1, ryhmä E, 3 op

3670101E Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 16.01.2020 - 16.04.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Mikko Haule

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.01.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
16.1.–9.4.2020 to klo 17.00–19.45 
Huom. ei opetusta viikolla 8
Loppukoe 16.4. to klo 17.30–19.00
Uusinta 18.5.2020 ma klo 17.00–18.30 
Opetus- ja koepaikat Hattulantie 2

Sisältö ja tavoite:
Tutustutaan kielen perusasioihin sekä opitaan selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa. Opiskelija oppii ilmiasemaan itseään nykyhetkessä suullisesti ja kirjallisesti sekä tuntee hiukan ranskalaista tapakulttuuria, mm. kohteliaisuusfraasit. Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: esittäytyminen, harrastukset ja mieltymykset, asuminen, matkailu, tien kysyminen ja neuvominen, asioimistilanteet. Kielioppiasioista mm. verbien preesens ja lähifutuuri, omistus- ja persoonapronominit, artikkelit, kysymyslauseet, lukusanat ja kellonajat sekä adjektiivit. Tunneilla tehdään rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Ääntämistä harjoitellaan runsaasti.

Lähtötaso:
-

Kirja:
Cosmopolite 1 Méthode de français Niveau A1, Hachette 2017 (alkupuoli) ja Cosmopolite 1 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

ALKEISKURSSIT:
Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan ranskan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Kurssit perustuvat samaan ranskankieliseen oppikirjaan. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville. 

Suoritustapa:
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä 
(75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus:
Alkeiskurssi 1 vastaa Kielikeskuksen ranskan alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 ranskan alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ranskan jatkokurssi 1, ryhmä B, 3 op

3670201B Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 20.01.2020 - 02.03.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Anita Matveinen

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.01.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
20.1.–26.2.2020 ma ja ke klo 17.00–19.45
Loppukoe 2.3. ma klo 17.00–18.30 
Uusinta 25.5.2020 ma klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikat Hattulantie 2

Sisältö ja tavoite:
Täydennetään alkeiskursseilla opittua. Opiskelija oppii käyttämään ranskan kielen keskeisiä rakenteita, ilmaisemaan itseään erilasissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti, ymmärtämään yleisluontoisista teksteistä ja puheesta keskeisen sisällön sekä tuntemaan ranskalaista tapakulttuuria. Aihepiireinä mm. opiskelu, perhe, ystävät, asuminen, ruoka ja terveys. Kielenkäyttötilanteista mm. oman elinpiirin kuvailu, kysymysten esittäminen, mieltymysten, toiveiden ja tahdon ilmaiseminen, menneistä tapahtumista kertominen. Tärkeimmät rakenteet: preesensin kertaus, relatiivi-, demonstratiivi- ja indefiniittipronomineja, konditionaali, adjektiivien vertailu, passé composé ja imperfekti. Tunneilla tehdään rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Lähtötaso:
A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssit tai vastaavat taidot.

Kirja:
Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (alkupuoli) sekä Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

JATKOKURSSIT 1 JA 2:
Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Suoritustapa: 
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus:
Jatkokurssi 1 vastaa Kielikeskuksen ranskan jatkokurssia 1 ja jatkokurssi 2 ranskan jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ranskan jatkokurssi 2, ryhmä B, 3 op

3670202B Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelijalle 75,00 €

Aika: 09.03.2020 - 22.04.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Anita Matveinen

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
9.3.–20.4.2020 ma ja ke klo 17.00–19.45 
Loppukoe 22.4.2020 ke klo 17.00–18.30
Uusinta 25.5.2020 ma klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikat Hattulantie 2

Sisältö ja tavoite: 
Täydennetään edelleen sanavarastoa ja kieliopin tuntemusta. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä rakenteita, ilmaisemaan itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä laatia lyhyitä viestejä, ja ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja puheesta keskeisen sisällön ja hallitsee laajemmin kulttuurin tuntemuksen. Aihepiireinä mm. työelämä, vapaa-aika, media, matkustaminen, arvot. Kielenkäyttötilanteista käsitellään mm. tulevista ja menneistä tapahtumista kertominen, valintojen perusteleminen, eriävän mielipiteen sekä syiden ja seurausten ilmaiseminen. Kielioppirakenteista harjoitellaan mm. passé composé ja imperfekti, futuuri, suorat ja epäsuorat objektipronominit, subjunktiivi. Tunneilla tehdään rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Lähtötaso:
A1, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.

Kirja: 
Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (loppupuoli) sekä Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

JATKOKURSSIT 1 JA 2:
Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Suoritustapa:
Hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä 
(75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyä loppukoetta.

Korvaavuus:
Jatkokurssi 1 vastaa Kielikeskuksen ranskan jatkokurssia 1 ja jatkokurssi 2 ranskan jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ranskan jatkokurssi 4

36704000 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 14.01.2020 - 31.03.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Mikko Haule

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.01.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
14.1.–31.3.2020 ti klo 17.00–19.45
Loppukoe 7.4.2020 ti klo 17.00–18.30
Opetus- ja koepaikka Hattulantie 2

Tavoite ja sisältö:
Kurssi on jatkoa ranskan jatkokurssille 3. Kurssilla harjoitellaan luetun- ja kuullunymmärtämistä sekä puheentuottamista ja syvennetään kieliopin tuntemusta (mm. futuuri, konditionaali ja ehtolauseet, passiivi, gerundi, epäsuora esitys). Aihepiirit: mm. media, matkailu, opiskelu, ekologia.

Lähtötaso:
A2

Kirja:
Édito: Méthode de francais. Deuxième édition Niveau B1. Didier 2018 (loppupuoli) sekä Édito: Cahier d’activités Niveau B1. Didier 2018.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ranskan jatkokurssi 6

Opettaja vaihtunut painetusta ohjelmasta

36704002 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 23.01.2020 - 23.04.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: M.A. Antoine Deloy

Oppitunteja: 42

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.01.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
HUOM. UUSI AIKATAULU!
23.1.–16.4.2020 to klo 17.00–19.45
Loppukoe 23.4.2020 to klo 17.00–18.30
Huom. ei opetusta viikolla 8
Paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Tavoite ja sisältö:
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus au cours de français avancé – deuxième partie! Un petit groupe sympa, des élèves motivés, un prof disponible et dynamique pour progresser sérieusement mais dans une atmosphère interactive et décontractée, c’est parfait, non? On parle de la France et des français d’hier et d’aujourd’hui: leur mode de vie, leurs relations etc. Un peu d’histoire, de politique, et aussi de sentiments! Pour nous aider à nous exprimer, la grammaire: entre autres, l’utilisation du subjonctif et les mots de liaison n’auront plus de secrets pour vous! Appétissant, non?

Lähtötaso:
B2

Kirja:
Édito: Méthode de francais. Troisième édition Niveau B2. Didier 2015 (loppupuoli) sekä Édito: Cahier d’activités Niveau B2. Didier 2015.

Kurssin kalenteri:
To 23.01.2020 17.00-19.45, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 30.01.2020 17.00-19.45, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 06.02.2020 17.00-19.45, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 13.02.2020 17.00-19.45, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 27.02.2020 17.00-19.45, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 05.03.2020 17.00-19.45, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 12.03.2020 17.00-19.45, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 19.03.2020 17.00-19.45, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 26.03.2020 17.00-19.45, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 02.04.2020 17.00-19.45, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 09.04.2020 17.00-19.45, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 16.04.2020 17.00-19.45, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)
To 23.04.2020 17.00-18.30 Koe, Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ranskan suullisen kielitaidon kurssi, kevät 2020

3670535D Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 15.01.2020 - 25.03.2020

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: FM Leena Lehtonen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 22.11.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 07.01.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
15.1.–25.3.2020 ke klo 17.30–19.00
Huom. ei opetusta 19.2. ke

Tavoite ja sisältö:
Kurssilla on tarkoitus aktivoida suullista kielitaitoa ja sanavarastoa. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia asioita, artikkeleita tai muita aiheita opiskelijoiden toiveita huomioon ottaen, pelataan Aliasta ym. pelejä. Lisäksi kurssilla saatetaan tarvittaessa käydä läpi yksittäisiä kielioppiasioita mutta pääpaino on puhumisessa. Kurssi on tarkoitettu kesäyliopiston alkeis- ja jatkokurssit 1 ja 2 käyneille tai vastaavat taidot muuten hankkineille.

Lähtötaso:
A2

Kurssin kalenteri:
Ke 15.01.2020 17.30-19.00, Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)
Ke 22.01.2020 17.30-19.00, Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)
Ke 29.01.2020 17.30-19.00, Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)
Ke 05.02.2020 17.30-19.00, Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)
Ke 12.02.2020 17.30-19.00, Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)
Ke 26.02.2020 17.30-19.00, Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)
Ke 04.03.2020 17.30-19.00, Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)
Ke 11.03.2020 17.30-19.00, Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)
Ke 18.03.2020 17.30-19.00, Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)
Ke 25.03.2020 17.30-19.00, Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Ilmoittaudu Kurssin tiedot