Ranskan alkeiskurssi 1, ryhmä D, 4 op

Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

3670101D Kurssimaksu: 120,00 €, opiskelija 95,00 €

Aika: 12.01.2021 - 04.05.2021

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: FM Leena Lehtonen

Oppitunteja: 56

Ilmoittautuminen alkaa: 23.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.12.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
12.1.–6.4.2021 ti klo 17.00–20.00 sekä 13.–27.4.2021 ti klo 17.00–19.45
Huom. ei opetusta viikolla 8
Loppukoe 4.5.2021 to klo 17.00–18.30

Uusinta 17.5.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusintaan ilmoittaudutaan sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 10 päivää ennen koetta.
​Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö ja tavoite: 
Tutustumme kielen perusasioihin sekä opimme selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään nykyhetkessä suullisesti ja kirjallisesti sekä tuntee hiukan ranskalaista tapakulttuuria, mm. kohteliaisuusfraasit. Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: esittäytyminen, harrastukset ja mieltymykset, asuminen, matkailu, tien kysyminen ja neuvominen, asioimistilanteet. Kielioppiasioista mm. verbien preesens ja lähifutuuri, omistus- ja persoonapronominit, artikkelit, kysymyslauseet, lukusanat ja kellonajat sekä adjektiivit. Teemme tunneilla rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Ääntämistä harjoittelemme runsaasti.

Lähtötaso:
-

Kirja:
Cosmopolite 1 Méthode de français Niveau A1, Hachette 2017 (alkupuoli) ja Cosmopolite 1 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

ALKEISKURSSIT:
Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan ranskan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Kurssit perustuvat samaan ranskankieliseen oppikirjaan. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Korvaavuus:
Alkeiskurssi 1 korvaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssit Ranskan alkeiskurssi 1 a (KK-RAN001) ja 1 b (KK-RAN002), yht. 4 op. Edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ranskan alkeiskurssi 2, ryhmä C, 4 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

3670102C Kurssimaksu: 120,00 €, opiskelija 95,00 €

Aika: 28.10.2020 - 04.12.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Anita Matveinen

Oppitunteja: 56

Ilmoittautuminen alkaa: 24.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.10.2020 08:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
28.10.–9.12. ma ja ke klo 16.30–19.45
Huom. lisäksi opetusta on to 10.12. klo 16.30–18.00
Loppukoe on kotona tehtävä etäkoe ajalla 11.–13.12.

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä!

Uusinta 11.1.2021 ma klo 17.00–18.30

Sisältö ja tavoite:
Kehitämme edelleen alkeiskurssin 1 taitoja. Opimme ilmaisemaan itseämme eri aikamuodoissa sekä tutustumme ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin. Kurssin aihepiirejä mm. vapaa-aika, toiveiden ja mielipiteiden kuvailu, säästä kertominen, ympäristön ja henkilöiden kuvailu, ravintolassa asioiminen. Keskeisiä kielioppiasioita mm. verbien imperatiivi, passé composé, imperfekti ja futuuri, adverbiaali- ja objektipronominit, partitatiivinen artikkeli, kysymyslauseet. Teemme tunneilla rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Ääntämistä harjoittelemme runsaasti.

Lähtötaso:
A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja:
Cosmopolite 1 Méthode de français Niveau A1, Hachette 2017 (jälkipuoli) sekä Cosmopolite 1 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

ALKEISKURSSIT:
Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan ranskan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Kurssit perustuvat samaan ranskankieliseen oppikirjaan. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville. 

Korvaavuus:
Alkeiskurssi 2 korvaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssit Ranskan alkeiskurssi 2 a (KK-RAN101) ja 2 b (KK-RAN102), yht. 4 op. Edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ranskan jatkokurssi 1, ryhmä B, 4 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

3670201B Kurssimaksu: 120,00 €, opiskelija 95,00 €

Aika: 18.01.2021 - 01.03.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Anita Matveinen

Oppitunteja: 56

Ilmoittautuminen alkaa: 24.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.01.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
18.1.–24.2.2021 ma ja ke klo 16.30–19.45
Huom. lisäksi opetusta on 4.2. ja 25.2. to klo 16.30–19.00
Loppukoe 1.3. ma klo 16.30–18.00

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä!

Uusinta 7.6.2021 ma klo 17.00–18.30
 

Sisältö ja tavoite:
Täydennämme alkeiskursseilla opittua. Opiskelija oppii käyttämään ranskan kielen keskeisiä rakenteita, ilmaisemaan itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti, ymmärtämään yleisluontoisista teksteistä ja puheesta keskeisen sisällön sekä tuntemaan ranskalaista tapakulttuuria. Aihepiireinä mm. opiskelu, perhe, ystävät, asuminen, ruoka ja terveys. Kielenkäyttötilanteista mm. oman elinpiirin kuvailu, kysymysten esittäminen, mieltymysten, toiveiden ja tahdon ilmaiseminen, menneistä tapahtumista kertominen. Tärkeimmät rakenteet: preesensin kertaus, relatiivi-, demonstratiivi- ja indefiniittipronomineja, konditionaali, adjektiivien vertailu, passé composé ja imperfekti. Tunneilla tehdään rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Lähtötaso:
A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat taidot.

Kirja:
Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (alkupuoli) sekä Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

JATKOKURSSIT 1 JA 2:
Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Korvaavuus:
Helsingin yliopiston kielikeskus KK-RAN201 Ranskan jatkokurssi 1, 4 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ranskan jatkokurssi 2, ryhmä B, 4 op

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

3670202B Kurssimaksu: 120,00 €, opiskelija 95,00 €

Aika: 08.03.2021 - 21.04.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Anita Matveinen

Oppitunteja: 56

Ilmoittautuminen alkaa: 24.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.03.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
8.3.–19.4.2021 ma ja ke klo 16.30–19.45
Huom. ei opetusta 5.4.2021 ma
Huom. lisäksi opetusta on 25.3. ja 8.4. to klo 16.30–19.00
Loppukoe 21.4. ke klo 16.30–18.00

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä!

Uusinta 7.6.2021 ma klo 17.00–18.30
 

Sisältö ja tavoite: Täydennämme edelleen sanavarastoa ja kieliopin tuntemusta. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä rakenteita, ilmaisemaan itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä laatia lyhyitä viestejä, ja ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja puheesta keskeisen sisällön ja hallitsee laajemmin kulttuurin tuntemuksen. Aihepiireinä mm. työelämä, vapaa-aika, media, matkustaminen, arvot. Kielenkäyttötilanteista käsitellään mm. tulevista ja menneistä tapahtumista kertominen, valintojen perusteleminen, eriävän mielipiteen sekä syiden ja seurausten ilmaiseminen. Kielioppirakenteista harjoitellaan mm. passé composé ja imperfekti, futuuri, suorat ja epäsuorat objektipronominit, subjunktiivi. Teemme tunneilla rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Lähtötaso:
A1, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.

Kirja: 
Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (loppupuoli) sekä Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

JATKOKURSSIT 1 JA 2:
Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Korvaavuus:
Helsingin yliopiston kielikeskus KK-RAN202 Ranskan jatkokurssi 2, 4 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ranskan jatkokurssi 4, ryhmä B, 4 op

Tämä kurssi on peruutettu

3670400B Kurssimaksu: 100,00 €, opiskelija 75,00 €

Aika: 19.01.2021 - 20.04.2021

Paikka: Etäopetus

Opettaja: FM Mikko Haule

Ilmoittautuminen alkaa: 24.03.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.01.2021 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
19.1.–13.4.2021 ti klo 17.00–19.45
Huom. ei opetusta viikolla 8
Loppukoe 20.4.2021 ti klo 17.00–18.30
Uusinta 17.5. ma klo 17.00–18.30

Järjestetään etäopetuksena verkossa!

Tavoite ja sisältö:
Thèmes: voyages, écologie, médias, loisirs, études, culture et histoire de France. Élargir le vocabulaire thématique et l’appliquer à l’oral. Se sensibiliser à la compréhension orale. Approfondir la grammaire des verbes (le gérondif, le conditionnel et l’hypothèse, le discours indirect, le passé simple) et réviser les pronoms et leur ordre dans la phrase.

Lähtötaso:
B1

Kirja:
Édito: Méthode de francais. Deuxième édition Niveau B1. Didier 2018 (loppupuoli) sekä Édito: Cahier d’activités Niveau B1. Didier 2018.

Korvaavuus:
Helsingin yliopiston kielikeskus KK-RAN302 Ranskan jatkokurssi 4 (La France qui bouge), 4 op, edellyttää 75 % läsnäoloa, itsenäisesti tehtävän portfolion palauttamista (1op)  ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

JATKOKURSSIT 3 JA 4
Jatkokurssit 3 ja 4 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden. Kurssin suorittanut opiskelija ymmärtää yleiskielisiä viestejä ja lehtiartikkeleita, pystyy ilmaisemaan suullisesti ja kirjallisesti menneen ajan tapahtumia, mielipiteitään, tunteitaan ja tavoitteitaan. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

La France et les Français en ce début du XXIème siècle

36707039 Kurssimaksu: 115,00 €

Aika: 26.07.2021 - 10.08.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: M.A. Hervé Gaye

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 02.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.07.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
26.7.–10.8.2021 ma, ti ja to klo 16.30–20.00

Tavoite ja sisältö:
Qu’est-ce que la France ? Qui sont les Français ? Comment pensent-ils ? Quels sont leurs espoirs et leurs craintes ? Quels sont les défis auxquels ils sont confrontés en 2020 ?

Nous ferons appel à la géographie, à la sociologie et à l’ histoire pour essayer de définir le "caractère" français et expliquer les mouvements sociaux qui secouent le pays depuis 2017. Ce cours sera agrémenté de nombreuses photos qui inciteront les étudiants à échanger entre eux ou avec le professeur. Ils pourront aussi acquérir un important lexique et revoir des notions grammaticales de base.

Lähtötaso:
B2

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot