Luovan kirjoittamisen aineopinnot, 35 op, 2021

14552000 Kurssimaksu: 1010,00 €

Aika: 25.01.2021 - 31.12.2022

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 08.10.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 19.01.2021 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Luovan kirjoittamisen aineopinnot järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opinnot alkavat tammikuussa 2021. Opintoihin voidaan ottaa mukaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Toteutustapa on joko lähi- tai etäopetus. Arvioimme tilannetta lähempänä opintojen alkua. Tarvittaessa kaikki opintojaksot voidaan kuitenkin järjestää etäopetuksena.

Tavoite ja sisältö: Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Kokonaisuus on kolmijakoinen: Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden. Toinen kokonaisuus on nimeltään Kirjoittamisen erityisalat. Siinä painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa. Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa. Opiskelua koordinoidaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla. Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja.

Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Edeltävät opinnot: Luovan kirjoittamisen perusopinnot (25 op) suoritettuna.

Opintokokonaisuuden rakenne:

Kirjoittamisen lajit:

 • Proosan kirjoittaminen II, 5 op
 • Lyriikan kirjoittaminen II, 5 op
 • Draaman kirjoittaminen II, 5 op

Tietokirjoittaminen ja toiminta kentällä:

 • Tietokirjoittaminen II, 5 op

Kirjoittamisen erityisalat (valitaan yksi seuraavista):

 • Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä, 5 op
 • Kirjoittaminen julkaistavaksi, 5 op
 • Luova tietokirjoittaminen, 5 op

Aineopintojen seminaari, 10 op

Opettajat:

 • runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko (vastuuopettaja)
 • TeM, dramaturgi, kirjoittamisen opettaja Tua Harno
 • FM Juha Rautio

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 1010 €, sisältää Turun avoimen yliopiston perimän maksun 80 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon  Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä. Kokonaisuusmaksun voi maksaa kolmessa erässä. Kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kolmessa erässä". Huom. Käsittelymaksu 5 €/erä.

Ilmoittautuminen: viimeistään ti 19.1.2021. Voit ilmoittautua ainoastaan opintokokonaisuuteen.

 

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Proosan kirjoittaminen II, 5 op, 2021-2022

Ei ilmoittautumista netin kautta. Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

14552010

Aika: 25.01.2021 - 17.02.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: TeM, dramaturgi, kirjoittamisen opettaja Tua Harno

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Aika: 25.1.–17.2.2021 ma ja ke klo 17.00–19.30

Sisältö: Kurssilla perehdytään lyhytmuotoisen kertovan kirjallisuuden eri alalajien tyylillisiin ja rakenteellisiin ominaispiirteisiin kirjoja ja tekstejä lukemalla ja harjoitustöitä kirjoittamalla. Kurssilla voidaan keskittyä johonkin tiettyyn lajiin tai kirjoittaa vaihtelevista näkökulmista proosatekstejä.

Tavoite: Opiskelija harjaantuu edelleen oman tekstin tuottamisessa ja oppii tunnistamaan omaa erityislaatuaan kirjoittajana. Proosaan liittyvien käsitteiden kirjo ja hallinta kasvaa. Kirjallisuuden avulla varmistetaan monipuolinen näkemys proosan mahdollisuuksista. Kurssin kuluessa opiskelijat harjoittavat prosessikirjoittamista, jonka tuloksena kurssin lopussa on valmis ja palautteiden avulla hiottu proosateksti.

Suoritustapa: Luennot 24 t, kirjallisuuden lukeminen sekä harjoitukset ja lukupäiväkirjat analyyseineen oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Lyriikan kirjoittaminen II, 5 op, 2021-2022

Ei ilmoittautumista netin kautta. Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

14552020

Aika: 12.04.2021 - 05.05.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Aika: 12.4.–5.5.2021 ma ja ke klo 17.00–19.30

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan lyriikan perinteen synnyttämien erilaisten runomuotojen kulttuurisia, rakenteellisia ja kielellisiä lähtökohtia ja ominaispiirteitä. Kurssilla luetaan ja analysoidaan julkaistua lyriikkaa. Kurssilla kirjoitetaan omia runoja, saadaan ja annetaan palautetta.

Tavoite: Harjoitustehtävinä kirjoitetaan mm. tyylillisiä mukaelmia pohjateksteistä ja useita omia tekstejä sekä opitaan lukemalla julkaistuja tekstejä ja artikkeleita runouden teoriaa ja näkökulmia kyseiseen kirjoittamisen lajiin.

Suoritustapa: Luennot 24 t, kirjallisuuden lukeminen sekä harjoitukset analyyseineen ja lukupäiväkirja portfoliossa.

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Draaman kirjoittaminen II, 5 op, 2021-2022

Ei ilmoittautumista netin kautta. Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

14552030

Aika: 06.09.2021 - 29.09.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: TeM, dramaturgi, kirjoittamisen opettaja Tua Harno

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Aika: 6.–29.9.2021 ma ja ke klo 17.00–19.30

Sisältö: Kurssilla tutustutaan luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten kautta draamakirjoittamisen tekniikoihin.

Tavoite: Kurssin kuluessa kirjoitetaan pienoisnäytelmä ja testataan kirjoitettua tekstiä myös käytännössä. Kurssin kuluessa luetaan teos tai artikkeleita, jotka syventävät ja laajentavat opiskelijan käsitystä draamasta lajina ja tuovat esiin lajin monimuotoisuuden.

Suoritustapa: Luennot 24 t, harjoitukset, pienoisnäytelmä sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tietokirjoittaminen II, 5 op, 2021-2022

Ei ilmoittautumista netin kautta. Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

14552040

Aika: 04.10.2021 - 03.11.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Juha Rautio

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Aika: 4.10.–3.11.2021 ma ja ke klo 17.00–19.30

Sisältö: Kurssilla tutustutaan luovaan tietokirjoittamiseen, sen muotoihin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Keskiössä on tavoitteellinen, yleistajuinen tietokirjoittaminen. Kurssin painotukset vaihtelevat vuosittain. Kurssi voidaan järjestää luentokurssina tai kokonaisuutena, jossa on sekä luentoja että työpajoja.

Tavoite: Tavoitteena on jäsentää kirjoittamista tavoitteellisena työnä ja löytää omia työtapoja sekä hahmottaa laaja tietokirjoittamisen kenttä lukuisine mahdollisuuksineen.

Suoritustapa: Luennot 24 t, harjoitustyö ja portfolio

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä, 5 op, 2021-2022 VALINNAINEN

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14552051

Aika: 01.01.2022 - 30.06.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Kurssin tiedot

Aika: kevät 2022

Sisältö: Ole aktiivinen toimija. Julkaise. Harjoittele. Tiedota. Ohjaa sanataidetta. Ole mukana kirjallisuustapahtuman järjestämisessä. Opiskelija asettaa oman kiinnostuksensa mukaan tavoitteet ja valitsee suoritustavat.

Tavoite: Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan valmiutta aktiiviseen toimintaan kirjoittamisen kentällä.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely tai korvaava luentokurssi.

Lisätiedot: Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (15 op), jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista.

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kirjoittaminen julkaistavaksi, 5 op, 2021-2022 VALINNAINEN

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14552052

Aika: 01.01.2022 - 30.06.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Kurssin tiedot

Aika: kevät 2022

Sisältö: Ole aktiivinen toimija. Julkaise. Harjoittele. Tiedota. Ohjaa sanataidetta. Ole mukana kirjallisuustapahtuman järjestämisessä. Opiskelija asettaa oman kiinnostuksensa mukaan tavoitteet ja valitsee suoritustavat.

Tavoite: Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan valmiutta aktiiviseen toimintaan kirjoittamisen kentällä.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely tai korvaava luentokurssi.

Lisätiedot: Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (15 op), jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista.

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Luova tietokirjoittaminen, 5 op, 2021-2022 VALINNAINEN

Ei ilmoittautumista netin kautta. Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

14552053

Aika: 24.01.2022 - 16.02.2022

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Aika: 24.1.–16.2.2022 ma ja ke klo 17.00–19.30

Sisältö: Kurssi suoritetaan osallistumalla luentoihin ja kirjoittamisen taitoa vahvistaviin harjoitusryhmätapaamisiin sekä vertaisryhmätyöskentelyyn ja palauttamalla kirjalliset harjoitustyöt.

Tavoite: Päätavoitteena on, että opiskelijan valmiudet tuottaa pidempiä tietotekstikokonaisuuksia tai tietokirjoja oman asiantuntijuuden alueelta vahvistuvat.

 • aiheen valinnan ja rajaamisen merkityksen ymmärtäminen
 • tietokirjoittamisen kenttään tutustuminen
 • pitkän tietotekstin tai tietokirjan käsikirjoituksen kokonaisuuden ja rakenteen hahmottaminen
 • selkeän, tehokkaan ja lukijaystävällisen kirjallisen ilmaisun oppiminen
 • kerrontatapojen vaihtoehtojen oivaltaminen
 • fiktion ilmaisukeinojen käytön oppiminen tietotekstissä faktassa pysyen
 • oman tekstin ja ilmaisun kriittisen tarkastelun kehittyminen

Lisätiedot: Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (15 op), jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista.

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Aineopintojen seminaari, 10 op, 2021-2022

Ei ilmoittautumista netin kautta. Järjestetään tarvittaessa etäopetuksena!

14552060

Aika: 05.09.2022 - 12.10.2022

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 36

Kurssin tiedot

Aika: 5.9.–12.10.2022 ma ja ke klo 17.00–19.30

Sisältö: Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa laajahkon kirjallisen harjoitustyön valitsemastaan tekstilajista. Opiskelija perehtyy tekstin ideointiin, aineiston hankintaan sekä muodon ja sisällön työstämiseen ja osallistuu myös muiden opiskelijoiden harjoitustöiden analysointiin ja arviointiin. Opiskelija kirjoittaa itsestään kirjoittajana reflektiivisen tekstin. Kurssin lopussa opiskelija koostaa teksteistään portfolion.

Tavoite: Tavoitteena on opiskelijan tekstianalyyttisen kyvyn kehittäminen ja harjaantuminen monivaiheisen kirjoittamisprosessin edellyttämään pitkäjänteiseen työskentelytapaan. Tavoitteena on oppia hallitsemaan käsikirjoituksen tekeminen ideasta ja aineistonkeruusta noin 50 liuskan mittaiseksi kaunokirjalliseksi tekstiksi. Tavoitteena on syventää käsitystä itsestä kirjoittajana.

Suoritustapa: Osallistuminen seminaariin 36 t ja kirjallinen lopputyö ja muita luovan kirjoittamisen opintojen aikana kirjoitettuja tekstejä sekä itsereflektio näytteenä portfoliossa.

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot