bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Tanssipedagogiikan perusteet, 25 op, lv. 2019-20

17563000 Kurssimaksu: 1200,00 €

Aika: 14.09.2019 - 17.05.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.09.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Tanssipedagogiikan perusteet, 25 op järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintosuunnitelman mukaisesti.
 

Mitä tanssipedagogiikan opinnot ovat?
Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Opintojen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännöllisiä taitoja. Tavoitteena on avata heidän omaa kehollista potentiaaliaan, syventää heidän kehollista tietoaan ja taitoaan sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissa. Tavoitteena on rakentaa avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea. Pedagoginen näkökulma kulkee mukana kaikissa jaksoissa.
 

Kenelle opinnot soveltuvat?
Opintokokonaisuus soveltuu opettajille, varhaiskasvattajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille, taide- ja liikunta-alan harrastajaryhmien vetäjille ja muille kehollisuudesta, tanssitaiteesta ja tanssinopetuksesta kiinnostuneille. Tanssijoille ne antavat lisäpätevyyttä tanssinopettajana toimimiseen.

Opintoihin ei ole valintakoetta eikä edellytetä aiempia tanssiopintoja, mutta jonkinlainen tanssiharrastus vähintään on tarpeen. Lisäksi osallistujien tulee sitoutua opintojen aikatauluihin, sillä läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä.
 

Opintojen suorittaminen
Opintokokonaisuus koostuu neljästä sisältöalueesta (yht. 20 op) sekä omasta projektista (5 op). Omat projektit esitellään opintokokonaisuuden päättävässä seminaarissa. Koulutukseen sisältyy omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä lähiopetusjaksojen ohessa.

Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä opintosuorituksen saamiseksi. Kultakin jaksolta voi olla poissa enintään 25 % lähiopetuksesta, muutoin jakson suoritus keskeytyy (poikkeus lääkärintodistuksella osoitettu sairastuminen; koko jaksoa ei kuitenkaan voi olla pois). Poissaoloista tehdään aina korvaustehtävät.

Opinnot alkavat kesäyliopistossa syyskuussa 2019, ja aikaa kokonaisuuden suorittamiseen on 17.5.2020 asti.
 

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

 •    Ilmoittautuminen viimeistään 7.9.
 •    Ennen ilmoittautumista tutustu huolellisesti opintojaksojen (kurssien) aikatauluihin, sillä opinnoista voi olla pois enintään 25 % opintojaksolta. Jokaisesta poissaolosta tehdään kaksi laajaa korvaustehtävää, kirjallinen ja toiminnallinen. Yli 25 % poissaolosta jakson suoritus keskeytyy.
 •    Kokonaisuuteen voidaan ottaa enintään 16 osallistujaa.
 •    Kokonaisuusmaksu 1200 € (sisältää Taideyliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 50 €).
 •    Kokonaisuusmaksun voi myös maksaa kolmessa erässä, ks. ohjeet tähän seuraavassa kohdassa. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.
 •    Jos valitset laskutuksen erissä, kirjoita ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kolmessa erässä". Tällöin älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Ilmoittautuminen on sitova, ja ensimmäinen erä laskutetaan heti, toinen erä opintojen alkaessa ja kolmas erä muutaman kuukauden kuluttua toisesta.
 • Ilmoittautumisohjeet ja peruutusehdot

Opintokokonaisuuden vastaava opettaja on FT Heli Kauppila.

Hakusanat: tanssi, tanssitaide, tanssipedagogiikka, pedagogiikka, taidekasvatus, kasvatus, opettaminen, tanssinopetus

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kehon potentiaali, 5 op, lv. 2019-20

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17563010

Aika: 14.09.2019 - 06.10.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Ahjo Pirkko, Anttila Eeva, Karaspuro Pia, Kauppila Heli

Oppitunteja: 32

Kurssin tiedot

Aika ja paikka:
14.–15.9. ja 5.–6.10. la–su klo 10.00–17.00
Paikka TeaK

Opettajat:
TaM, HuK Pirkko Ahjo
Prof. Eeva Anttila
TaM Pia Karaspuro
TaT Heli Kauppila

Sisältö: Kehollisuus, kehontietoisuus ja somaattiset  menetelmät. Aiheita käsitellään kokemuksellisesti ja käsitteellisesti. Erilaisin kehontietoisuuden harjoittamisen menetelmin syvennytään kehon kokemukselliseen ulottuvuuteen, aistimuksiin, hengitykseen, liikkeen orgaaniseen virtaavuuteen, kinesteettisiin ketjuihin ja eri kehonosien välisiin yhteyksiin. Kirjallisuuden ja luentojen avulla liitetään omia kokemuksia kehollisuuteen liittyviin filosofisiin ja teoreettisiin käsitteisiin. Omia kokemuksia sanallistetaan kirjoittamalla niihin, kirjallisuuteen ja luentoihin perustuva essee.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin (32 t), kirjallisuus ja essee.

Oheiskirjallisuutta:

 • Anttila, Eeva (2009). Mitä tanssija tietää? Kehollinen tieto ajattelun ja oppimisen perustana. Aikuiskasvatus 29 (2). http://www.aikuiskasvatus.fi/tiedeartikkelit/Eeva%20Anttila.pdf
 • Bainbridge-Cohen, Bonnie (1997). Sensing, feeling and action: The experiential anatomy of body-mind centering. Northampton, MA: Contact Editions.
 • Green Gilbert, Anne. 2006. Brain-compatible dance education. Reston, VA: NDEA: AAPHERD.
 • Hackney, Peggy. (2000). Making connections: Total body integration through Bartenieff fundamentals. Amsterdam: Gordon and Breach.
 • Klemola, Timo. 2005. Taidon filosofia – filosofin taito. Tampere: Tampere University Press.
 • Rouhiainen, Leena. 2006. Mitä somatiikka on? Huomioita somaattisen liikkeen historiasta ja luonteesta. Teoksessa P. Houni, J. Laakkonen, H. Reitala ja L. Rouhiainen. Liikkeitä näyttämöllä. Näyttämö & Tutkimus 2. Helsinki: TeaTS.
  http://teats.fi/wp-content/uploads/2016/01/teats_kirja2006.pdf

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Oma liike, 5 op, lv. 2019-20

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17563020

Aika: 09.11.2019 - 01.12.2019

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Ahjo Pirkko ja Karaspuro Pia

Oppitunteja: 32

Kurssin tiedot

Aikataulu: 9.–10.11. ja 30.11.–1.12. la–su klo 10.00–17.00
Paikka TeaK

Opettajat: TaM, HuK Pirkko Ahjo ja TaM Pia Karaspuro

Sisältö: Kehollinen ilmaisu, liikeimprovisaatio, kompositio. Aiheisiin syvennytään pääosin toiminnallisesti. Aloitetaan oman liikkeen tuottamisesta, kehollisen ilmaisun ja kehollisen vuorovaikutuksen harjoitteista ja näistä edetään erilaisten liikeimprovisaatioharjoitusten kautta kompositiotehtäviin. Näiden pohjalta luodaan oma soolo- tai ryhmäkompositio. Työskentelyä tukee kirjallinen ja visuaalinen oheismateriaali, keskustelut ja luennot.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t) ja oma soolokompositio/ryhmäkompositio sekä työskentelypäiväkirja.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tanssin monet muodot, 5 op, lv. 2019-20

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17563030

Aika: 11.01.2019 - 02.02.2020

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Kauppila Heli ja Lehikoinen Kai

Oppitunteja: 32

Kurssin tiedot

Aikataulu: 12.–13.1.2019 ja 2.–3.2.2019 la–su klo 10.00–17.00
Paikka TeaK

Opettajat: TaT Heli Kauppila ja TaT Kai Lehikoinen

Sisältö: Tanssin tuntemus, tanssikulttuurit, tanssi esittävänä taiteena. Tällä lähiopetusjaksolla avataan katse tanssin moniin muotoihin ympäröivässä yhteiskunnassamme ja eri kulttuureissa. Aihetta lähestytään katsauksella tanssin historiaan, josta edetään tanssianalyysin perusteisiin. Katsotaan tanssiesityksiä ja harjaannutaan tanssin katsomiseen ja siitä kirjoittamiseen. Tehdään havaintoja tanssista niin esittävänä taiteena, mediakulttuurin osana kuin yhteisöllisen elämän osana.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t), esitysten katsominen, kirjallisuus, kirjalliset tehtävät esitysten pohjalta.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tanssin oppiminen ja opettaminen, 5 op, lv. 2019-20

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17563040

Aika: 07.03.2020 - 05.04.2020

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Kauppila Heli ja Hahl Kaisa

Oppitunteja: 32

Kurssin tiedot

Ajankohta:  7.–8.3.2020 ja 4.–5.4.2020 la–su klo 10.00–17.00
Paikka TeaK

Opettajat: prof. Eeva Anttila, tanssitaiteilija-pedagogi Kaisa Hahl

Sisältö: Oppimistyylit, oppimisteoriat, erilaiset lähestymistavat tanssin opettamiseen. Tällä jaksolla siirretään huomio omasta oppimisesta tanssin opettamiseen. Tutustutaan erilaisiin tanssipedagogisiin lähestymistapoihin ja pohditaan kriittisesti tanssipedagogiikan perinteisiä, opettajajohtoisia menetelmiä. Syvennytään vuorovaikutteisiin ja dialogisiin lähestymistapoihin ja siihen, miten heterogeenisissä ryhmissä on mahdollista ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset taipumukset ja tarpeet sekä kannustaa jokaista oppijaa löytämään omat vahvuutensa tanssin parissa.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t) ja kirjallisuus ja essee.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Oma projekti: lopputyö, 5 op, lv. 2019-20

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17563050

Aika: 16.05.2020 - 17.05.2020

Paikka: Haapaniemenkatu 6 (Teatterikorkeakoulu)

Opettaja: Ahjo Pirkko, Anttila Eeva, Kauppila Heli

Oppitunteja: 16

Kurssin tiedot

Ajankohta: 16.–17.5.2020 la–su klo 10.00–17.00
Paikka TeaK

Opettajat: TaM, HuK, Pirkko Ahjo, prof. Eeva Anttila, TaT Heli Kauppila

Sisältö: Omaa projektia suunnitellaan syksyn jaksoista lähtien, ja sen toteutus tapahtuu kevään aikana lähiopetusjaksojen ulkopuolella. Oma projekti on opetuskokeilu, joka tähtää pienimuotoiseen esitykselliseen tapahtumaan. Tarkoituksena on dokumentoida prosessin kulkua eri tavoin: kirjallisesti (oma työpäiväkirja, osallistujien kokemukset) ja kuvallisesti (valokuvat, video). Koulutuksen päättyessä jokainen osallistuja laatii portfolion omasta projektistaan ja esittelee sen sekä mahdollisen videotaltioinnin viimeisellä lähiopetusjaksolla (16 t).

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely (oma opetusprojekti), työpäiväkirja, portfolio.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot