Hallintotieteen ja johtamisen perusopinnot 25 op, lv.2020-2021

12401000 Kurssimaksu: 895,00 €, opiskelija 895,00 €

Aika: 09.09.2020 - 31.07.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Ilmoittautuminen alkaa: 25.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Hallintotieteen ja johtamisen perusopinnot, 25 op, järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. Opintojaksojen kirjallisuus, suoritustavat ja tarkemmat tiedot päivitetään mahdollisimman pian.

Sisältö ja tavoite: Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintaa monitieteisenä, kompleksisena ilmiökenttänä. Hän osaa hahmottaa työyhteisöjen sisäisiä ja välisiä ilmiöitä monista hallinnon, ihmisten ja johtamisen näkökulmista. Opiskelija tunnistaa erilaisia teorioita ja malleja, joiden avulla organisaatioita ja työyhteisöjä voidaan selittää ja ymmärtää. Hän osaa myös arvioida teorioiden ja mallien soveltuvuutta käytännön muuttuviin tilanteisiin. Opiskelija osaa myös työyhteisöissä tarvittavia itsetuntemus-, vuorovaikutus- ja argumentointitaitoja.

Opintokokonaisuuden rakenne:

 • Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
 • Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
 • Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
 • Johtaminen ja organisointi 5 op
 • Vuorovaikutussuhteet 5 op

Opinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohella: lähiopetus on iltaisin ja viikonloppuisin.

Huomioithan, että kurssit ja niiden tehtävät tulee suorittaa kokonaisuuden (opinto-oikeuden) päättymiseen mennessä. Kursseja ei voi korvata myöhemmin uuden kokonaisuuden mukana.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 895 €, sisältää Lapin avoimen yliopiston perimän maksun 35 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Lapin  avoimeen yliopistoon  ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Kokonaisuusmaksun voi maksaa kahdessa erässä. Kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kahdessa erässä". Huom. Käsittelymaksu 5 €/erä.

Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin kurssimaksu on 176,25 €/jakso sekä Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 8,75 €, joka maksetaan ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen: ti 25.8. mennessä

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin, 5 op, lv. 2020-2021

12401010 Kurssimaksu: 185,00 €, opiskelija 185,00 €

Aika: 09.09.2020 - 17.09.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: prof. Timo Aarrevaara ja HT Sanna Ryynänen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 25.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 9.–11.9. ke, to ja pe sekä 16.–17.9. ke ja to klo 17.00–20.30

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- kuvata hallinto- ja johtamistieteet tieteenalana ja tutkimuskohteena

- määritellä hallintoon, johtamiseen ja organisaatiotoimintaan liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä

- tunnistaa hallintoon ja johtamiseen liittyvää keskustelua ja sen soveltamista käytäntöön.

- tarkastella hallintoa ja johtamista esimerkiksi rakenteiden, vallan ja kulttuurin näkökulmista

- selittää hallinnon ja johtamisen merkittävyyden julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toiminnassa.

Sisältö: Hallintoa, organisaatioita ja johtamista koskevan tieteellisen ajattelun syntyvaiheet, kehitys ja tulevaisuuden näkymät eri suuntauksineen. Keskeinen käsitteistö ja merkitykset.

Kirjallisuus:

 • Harisalo, Organisaatioteoriat (2008 tai uudempi painos)
 • Artikkelikokoelma

Suoritustapa: Luennot 20 t, luentokuulustelu tai opintopäiväkirja sekä kirjallisuuskuulustelu.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johdatus globaaliin talouteen, 5 op, lv. 2020-2021

12401020 Kurssimaksu: 185,00 €, opiskelija 185,00 €

Aika: 02.10.2020 - 17.10.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 24

Ilmoittautuminen alkaa: 25.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.10.2020 08:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 2.-3.10. & 16.-17.10.2020

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- hahmottaa liiketoimintaa kulttuurintutkimuksellisesti informoitujen käsitteiden kautta

- tunnistaa globaalin talouden erityispiirteet.

Sisältö: Kurssilla avataan toisiinsa kytköksissä olevia ulottuvuuksia, joiden kautta talous nykyisin toimii maailmanlaajuisesti eli globaalisti: teknologisoituminen, finanssivetoistuminen, monikulttuuristuminen, medioituminen, ekologisoituminen ja elämyksellistyminen. Kokonaisuuksia hahmottamalla opiskelijaa autetaan ymmärtämään yritysten ja asiakkaiden toimintaa sekä erilaisia johtamiseen ja markkinointiin liittyviä kulttuurisia käytäntöjä. Kurssilla käsitellään myös ajankohtaisia erityisteemoja, esim. Kiinan taloudesta.

Kirjallisuus:

 • Tienari & Meriläinen (2009) Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. Helsinki: Wsoy­Pro.
 • Artikkelipaketti

Suoritustapa: Luennot 24 t, pienryhmätyöskentely luennoilla sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen 111 t. Tentti, jossa tentitään sekä luennot että kirjallisuus.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johdatus johtamisen psykologiaan, 5 op, lv. 2020-2021

12401030 Kurssimaksu: 185,00 €, opiskelija 185,00 €

Aika: 27.11.2020 - 12.12.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Ilkka Salmi (HTM, yliopisto-opettaja) ja Krista Kohtakangas (HTT)

Oppitunteja: 18

Ilmoittautuminen alkaa: 25.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.11.2020 08:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 27.-28.11.2020 sekä 11.-12.12.2020 pe klo 16.30 - 19.00 ja la klo 9.15 - 14.30

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa psykologisen persoonallisuustutkimuksen klassiset perusjäsennykset ja kysymyksenasettelut
 • jäsentää filosofisen ihmistutkimuksen keskeiset tavat ymmärtää ihminen
 • ajatella ihmistä kokonaisuutena holistisen ihmiskäsityksen avulla
 • nähdä ihmistä koskevien psykologisten ja filosofisten oletusten yhteydet käsityksiin ihmisestä johtajana ja johdettavana
 • hahmottaa, mitä itsensä johtaminen ja sen kehittäminen tarkoittavat
 • rakentaa omaa teoriaa ihmisten ja ihmisenä johtamisesta.

Sisältö: Opintojakson luentojen aikana läpikäydään persoonallisuustutkimuksen ja filosofisen ihmistutkimuksen keskeisimmät teoreettiset näkökulmat ihmiseen. Holistinen ihmiskäsitys käydään läpi yksityiskohtaisesti yhtenä tapana ymmärtää ihminen kokonaisuutena. Psykologisen persoonallisuustutkimuksen ja filosofisen ihmistutkimuksen oletuksia ihmisestä peilataan käsityksiin ihmisten johtamisesta: mitä ihmisten johtaminen eri teoreettisista näkökulmista tarkoittaa ja mikä siinä näyttäytyy olennaisena. Ihmisten johtamista koskevaa teoreettista keskustelua liitetään itsensä johtamisen kysymyksiin etsien omakohtaisia tapoja kehittyä psykologisesti ihmisten johtajana ja johdettavana.

Kirjallisuus:

 • Metsäpelto & Feldt (toim.) (2009 tai uudempi painos), Meitä on moneksi: persoonallisuuden psykologiset perusteet, 357 s.
 • Northouse (2004 tai uudempi painos), Leadership. theory and practice, 435 s.
 • Rauhala (2005 tai vanhempi painos), Ihmiskäsitys ihmistyössä, 241 s.

Suoritustapa: Luennot 18 t, itsenäinen työskentely ja esseen kirjoittaminen. Itsenäisen työskentelyn ja esseen lähdeaineistona käytetään luentojen lisäksi ilmoitettua kirjallisuutta TAI kirjatentti.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johtaminen ja organisointi, 5 op, lv. 2020-2021

12401040 Kurssimaksu: 185,00 €, opiskelija 185,00 €

Aika: 20.01.2021 - 13.02.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Pikka-Maaria Laine & Jaana Leinonen

Oppitunteja: 16

Ilmoittautuminen alkaa: 25.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.01.2021 08:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:

Ke 20.1.2021 klo 17 - 20.30 (Pikka-Maaria Laine, 4 t)

To 4.2.2021 klo 17 - 20.30 (Jaana Leinonen, 4 t)

Pe 5.2.2021 klo 17 - 20.30 (Jaana Leinonen, 4 t)

La 6.2.2021 klo 17 - 20.30 (Jaana Leinonen, 4 t)

Pe 12.2.2021 klo 17 - 20.30 (Pikka-Maaria Laine, 4 t)

La 13.2.2021 klo 9 - 12.30 (Pikka-Maaria Laine, 4 t)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • eritellä johtajuuteen liittyvät keskeisimmät tieteelliset lähestymis- ja tarkastelutavat
 • tunnistaa johtajuuden ja päätöksenteon haasteet kompleksisessa organisaatiotoiminnassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä
 • kuvata tiedon ja tiedon hallinnan merkityksen osana johtamista, yhteistyötä ja organisaatioita
 • hahmottaa, miten liiketoiminnan ja organisaation toiminnan kehittämistä tehdään käytännössä.

Sisältö: Johtajuuden teoreettinen perusta, organisaatioiden kompleksisuus ja dynamiikka, tietoperusteisuus ja tietoperustainen toiminta organisaatioissa ja johtamisessa, strategisen johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen käytännöt.

Kirjallisuus: Luennoitsijan erikseen määrittelemä kirjallisuus.

Suoritustapa: Luennot 16 t ja oppimispäiväkirja, ryhmäesitykset ja keskustelut 8 t, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö TAI kaksi oppimistehtävää.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Vuorovaikutussuhteet, 5 op, lv. 2020-2021

12401050 Kurssimaksu: 185,00 €, opiskelija 185,00 €

Aika: 05.03.2021 - 20.03.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: HTT Krista Kohtakangas ja YTT Vesa Markuksela

Oppitunteja: 18

Ilmoittautuminen alkaa: 25.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.03.2021 08:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:

A- osuus (Krista Kohtakangas, HTT) vko 9 (5.-6.3.)

B-osuus (Vesa Markuksela, YTT)  vko 11 (19.-20.3.).

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa keskeisimmät ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvät psykologiset lähtökohdat
 • tunnistaa arkisen tapansa kokea oma itsensä psykologisena vuorovaikutusolentona
 • hahmottaa työyhteisön sisäisiä vuorovaikutuskäytäntöjä
 • tunnistaa organisaation ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita
 • selvittää organisaation ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa arvon kanssatuottajuutta.

 Sisältö: Opintojaksossa läpikäydään keskeisiä tapoja ymmärtää organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia vuorovaikutussuhteita. Vuorovaikutusta tarkastellaan yksilöiden, työyhteisöjen, organisaatioiden ja sidosryhmien kannalta.

Suoritustapa: Luennot 18 t, pienryhmätyöskentely 6 t ja ryhmätyö, itsenäinen tutustuminen kirjallisuuteen sekä essee.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot