Johdatus globaaliin talouteen, 5 op, lv. 2020-2021

Tämä kurssi on peruutettu

12401020 Kurssimaksu: 185,00 €, opiskelija 185,00 €

Aika: 02.10.2020 - 17.10.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautuminen alkaa: 25.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 02.10.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 2.-3.10. & 16.-17.10.2020

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- hahmottaa liiketoimintaa kulttuurintutkimuksellisesti informoitujen käsitteiden kautta

- tunnistaa globaalin talouden erityispiirteet.

Sisältö: Kurssilla avataan toisiinsa kytköksissä olevia ulottuvuuksia, joiden kautta talous nykyisin toimii maailmanlaajuisesti eli globaalisti: teknologisoituminen, finanssivetoistuminen, monikulttuuristuminen, medioituminen, ekologisoituminen ja elämyksellistyminen. Kokonaisuuksia hahmottamalla opiskelijaa autetaan ymmärtämään yritysten ja asiakkaiden toimintaa sekä erilaisia johtamiseen ja markkinointiin liittyviä kulttuurisia käytäntöjä. Kurssilla käsitellään myös ajankohtaisia erityisteemoja, esim. Kiinan taloudesta.

Kirjallisuus:

 • Tienari & Meriläinen (2009) Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. Helsinki: Wsoy­Pro.
 • Artikkelipaketti

Suoritustapa: Luennot 24 t, pienryhmätyöskentely luennoilla sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen 111 t. Tentti, jossa tentitään sekä luennot että kirjallisuus.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdatus johtamisen psykologiaan, 5 op, lv. 2020-2021

Tämä kurssi on peruutettu

12401030 Kurssimaksu: 185,00 €, opiskelija 185,00 €

Aika: 27.11.2020 - 12.12.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Ilkka Salmi (HTM, yliopisto-opettaja) ja Krista Kohtakangas (HTT)

Ilmoittautuminen alkaa: 25.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.11.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 27.-28.11.2020 sekä 11.-12.12.2020 pe klo 16.30 - 19.00 ja la klo 9.15 - 14.30

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa psykologisen persoonallisuustutkimuksen klassiset perusjäsennykset ja kysymyksenasettelut
 • jäsentää filosofisen ihmistutkimuksen keskeiset tavat ymmärtää ihminen
 • ajatella ihmistä kokonaisuutena holistisen ihmiskäsityksen avulla
 • nähdä ihmistä koskevien psykologisten ja filosofisten oletusten yhteydet käsityksiin ihmisestä johtajana ja johdettavana
 • hahmottaa, mitä itsensä johtaminen ja sen kehittäminen tarkoittavat
 • rakentaa omaa teoriaa ihmisten ja ihmisenä johtamisesta.

Sisältö: Opintojakson luentojen aikana läpikäydään persoonallisuustutkimuksen ja filosofisen ihmistutkimuksen keskeisimmät teoreettiset näkökulmat ihmiseen. Holistinen ihmiskäsitys käydään läpi yksityiskohtaisesti yhtenä tapana ymmärtää ihminen kokonaisuutena. Psykologisen persoonallisuustutkimuksen ja filosofisen ihmistutkimuksen oletuksia ihmisestä peilataan käsityksiin ihmisten johtamisesta: mitä ihmisten johtaminen eri teoreettisista näkökulmista tarkoittaa ja mikä siinä näyttäytyy olennaisena. Ihmisten johtamista koskevaa teoreettista keskustelua liitetään itsensä johtamisen kysymyksiin etsien omakohtaisia tapoja kehittyä psykologisesti ihmisten johtajana ja johdettavana.

Kirjallisuus:

 • Metsäpelto & Feldt (toim.) (2009 tai uudempi painos), Meitä on moneksi: persoonallisuuden psykologiset perusteet, 357 s.
 • Northouse (2004 tai uudempi painos), Leadership. theory and practice, 435 s.
 • Rauhala (2005 tai vanhempi painos), Ihmiskäsitys ihmistyössä, 241 s.

Suoritustapa: Luennot 18 t, itsenäinen työskentely ja esseen kirjoittaminen. Itsenäisen työskentelyn ja esseen lähdeaineistona käytetään luentojen lisäksi ilmoitettua kirjallisuutta TAI kirjatentti.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johtaminen ja organisointi, 5 op, lv. 2020-2021

Tämä kurssi on peruutettu

12401040 Kurssimaksu: 185,00 €, opiskelija 185,00 €

Aika: 20.01.2021 - 13.02.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Pikka-Maaria Laine & Jaana Leinonen

Ilmoittautuminen alkaa: 25.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.01.2021 08:00

Kurssin tiedot

Aika:

Ke 20.1.2021 klo 17 - 20.30 (Pikka-Maaria Laine, 4 t)

To 4.2.2021 klo 17 - 20.30 (Jaana Leinonen, 4 t)

Pe 5.2.2021 klo 17 - 20.30 (Jaana Leinonen, 4 t)

La 6.2.2021 klo 17 - 20.30 (Jaana Leinonen, 4 t)

Pe 12.2.2021 klo 17 - 20.30 (Pikka-Maaria Laine, 4 t)

La 13.2.2021 klo 9 - 12.30 (Pikka-Maaria Laine, 4 t)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • eritellä johtajuuteen liittyvät keskeisimmät tieteelliset lähestymis- ja tarkastelutavat
 • tunnistaa johtajuuden ja päätöksenteon haasteet kompleksisessa organisaatiotoiminnassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä
 • kuvata tiedon ja tiedon hallinnan merkityksen osana johtamista, yhteistyötä ja organisaatioita
 • hahmottaa, miten liiketoiminnan ja organisaation toiminnan kehittämistä tehdään käytännössä.

Sisältö: Johtajuuden teoreettinen perusta, organisaatioiden kompleksisuus ja dynamiikka, tietoperusteisuus ja tietoperustainen toiminta organisaatioissa ja johtamisessa, strategisen johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen käytännöt.

Kirjallisuus: Luennoitsijan erikseen määrittelemä kirjallisuus.

Suoritustapa: Luennot 16 t ja oppimispäiväkirja, ryhmäesitykset ja keskustelut 8 t, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö TAI kaksi oppimistehtävää.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Vuorovaikutussuhteet, 5 op, lv. 2020-2021

Tämä kurssi on peruutettu

12401050 Kurssimaksu: 185,00 €, opiskelija 185,00 €

Aika: 05.03.2021 - 20.03.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: HTT Krista Kohtakangas ja YTT Vesa Markuksela

Ilmoittautuminen alkaa: 25.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 05.03.2021 08:00

Kurssin tiedot

Aika:

A- osuus (Krista Kohtakangas, HTT) vko 9 (5.-6.3.)

B-osuus (Vesa Markuksela, YTT)  vko 11 (19.-20.3.).

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa keskeisimmät ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvät psykologiset lähtökohdat
 • tunnistaa arkisen tapansa kokea oma itsensä psykologisena vuorovaikutusolentona
 • hahmottaa työyhteisön sisäisiä vuorovaikutuskäytäntöjä
 • tunnistaa organisaation ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita
 • selvittää organisaation ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa arvon kanssatuottajuutta.

 Sisältö: Opintojaksossa läpikäydään keskeisiä tapoja ymmärtää organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia vuorovaikutussuhteita. Vuorovaikutusta tarkastellaan yksilöiden, työyhteisöjen, organisaatioiden ja sidosryhmien kannalta.

Suoritustapa: Luennot 18 t, pienryhmätyöskentely 6 t ja ryhmätyö, itsenäinen tutustuminen kirjallisuuteen sekä essee.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot