Kansainvälinen oikeus, 6 op

16391020 Kurssimaksu: 175,00 €, opiskelija 135,00 €

Aika: 11.01.2021 - 20.01.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Prof. Outi Korhonen

Oppitunteja: 25

Ilmoittautuminen alkaa: 21.04.2020 00:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Hinta: Kokonaishinta 175 € / 135 €.
Hinta jakautuu seuraavasti:
- Kesäyliopiston kurssimaksu 155 € (alennushinta suomalaisten korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille 115 €), maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. - Turun avoimen yliopiston maksu 20 € laskutetaan Turusta opintojen alkaessa.

Ajankohta:
11.1. ma, 13.1. ke, 14.1. to ja 18.1. ma, 19.1. ti, 20.1. ke klo 16.30-20.45
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Moodle-tentit (24 t tentti verkossa; tarkemmat ohjeet saa kurssilla): 8.2.2021, 12.4.2021, 7.6.2021.

Tavoite:
1) Opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt.
2) Opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin.
3) Opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja.
4) Opiskelija hallitsee kansainvälisoikeudellista peruskirjallisuutta, tuomioistuinratkaisuja ja säädösaineistoa; ja pystyy soveltamaan niiden sisältämää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti.
5) Opiskelija oppii kansainvälisoikeudellisen aineiston yhteenvetojen ja tiivistelmien itsenäistä laatimista sekä hankesuunnittelua ja läpivientiä (portfolio).

Sisältö:
- kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet
- oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna
- kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
- tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
- kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi

Suoritustapa: Luennot (25 t) ja tentti luennoista ja kirjallisuudesta. Luentomateriaalia ei jaeta missään luentojen ulkopuolella, joten säännöllinen osallistuminen luennoille on ensiarvoisen tärkeää.

Korvaavuus: Opintojakso on Turun yliopiston oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Perhe- ja jäämistöoikeus, 7 op

16391050 Kurssimaksu: 155,00 €, opiskelija 135,00 €

Aika: 03.02.2021 - 16.06.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Prof. Tuulikki Mikkola

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 04.06.2020 00:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Hinta: Kokonaishinta 155 € / 135 €.
Hinta jakautuu seuraavasti:
- Kesäyliopiston kurssimaksu 50 € (alennushinta suomalaisten korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille 30 €), maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
- Turun avoimen yliopiston maksu 105 € laskutetaan Turusta opintojen alkaessa.

Ajankohta: Verkkovälitteiset luennot
ke 3.2.2021 klo 17.00-19.30 (3 t)
to 4.2.2021 klo 17.00-19.30 (3 t )
ti 9.2. 2021 klo 17.00-19.30 (3 t)
ke 10.2. 2021 klo 17.00-19.30 (3 t)
to 11.2. 2021 klo 17.00-19.30 (3 t )
ke 17.2. 2021 klo 17.00-19.30 (3 t)
to 18.2. 2021 klo 17.00-18.30 (2 t)

Tentit (Moodlessa) keskiviikkoisin klo 18.00-19.00: 10.3., 14.4. ja 16.6.2021.

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija
- hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta.
- tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet.
- kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat.
- osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet
- hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Suoritustapa: Luennot, tehtävät ja tentti. Luennot ja tentit saatetaan toteuttaa verkkovälitteisinä, tarkentuu.

Korvaavuus: Opintojakso on Turun yliopiston oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Oppimateriaali:

 • Luentomateriaali (tenttiin tulee kysymyksiä perustuen luentoihin, ml. korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut). Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava materiaali.
 • Aarnio, A.- Kangas, U.: Perhevarallisuusoikeus. 2010 tai uudempi s. 281-587 (perintö- ja testamenttioikeus). (e-kirja)
 • Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. 2017 s. 1-23,123-170. (e-kirja)
 • Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2011 tai uudempi s. 12-51 (aviovarallisuusjärjestelmä, poislukien kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely) JA s. 58-84 (avopuolisoiden välinen suhde) JA s. 173-195 (lapsen edunvalvonta, huolto ja tapaamisoikeus) JA s. 206-229 (lapsen elatus)
 • Välimäki, Pertti: Ositusta ja sen sovittelua. Defensor Legis 2010 s. 128-147 (e-materiaali).
 • Saarenpää, Ahti: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus (saatavilla verkko-osoitteessa: https://docplayer.fi/329246-Henkilo-ja-persoonallisuusoikeus.html
 • HE 47/2011, Hallituksen esitys Eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, s. 21-28, 44-84.
 • HE 91/2014, Hallituksen esitys Eduskunnalle isyyslaiksi, s. 17-22, 30-68.
Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Työoikeus, 7 op

16391070 Kurssimaksu: 155,00 €, opiskelija 135,00 €

Aika: 21.11.2020 - 19.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: OTT Johannes Lamminen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 18.08.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.11.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Hinta: Kokonaishinta 155 € / 135 €.
Hinta jakautuu seuraavasti:
- Kesäyliopiston kurssimaksu 50 € (alennushinta suomalaisten korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille 30 €), maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
- Turun avoimen yliopiston maksu 105 € laskutetaan Turusta opintojen alkaessa.

Ajankohta: Verkkoluennot (alustava aikataulu):
la 21.11.
la 28.11.
la 5.12.
la 12.12.
la 19.12.

Tentit keskiviikkoisin 13.1.2020, 10.3. ja 9.6.2020 (kellonaika tulossa)
Tenttipaikka tammi- ja helmikuussa Hattulantie 2 (Mäkelän koulu); kesäkuun tentin paikka tiedotetaan myöhemmin.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija hallitsee työsopimuksen tekemisen ja päättämisen keskeiset kysymykset.

Koulutuksen sisältö:

- Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet
- Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
- Työoikeuden normien soveltamisala
- Työoikeuden normijärjestelmä
- Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
- Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Suoritustapa: Luennot 20 t verkkovälitteisesti ja tentti

Oppimateriaali:
- Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)
- Koskinen, Seppo - Ullakonoja, Vesa: Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, 2016
- Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012

HUOM. Opinto-ohjelma julkaistaan ennakkotietona ja voi muuttua!

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Valtiosääntöoikeus, 7 op

16391090 Kurssimaksu: 155,00 €, opiskelija 115,00 €

Aika: 06.11.2020 - 14.11.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: OTT Pauli Rautiainen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 18.08.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.10.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Hinta: Kokonaishinta 175 € / 135 €.
Hinta jakautuu seuraavasti:
- Kesäyliopiston kurssimaksu 155 € (alennushinta suomalaisten korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille 115 €) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
- Tähän lisäksi tulee Turun avoimen yliopiston maksu 20 €, joka laskutetaan Turusta opintojen alkaessa.

Ajankohta: 6.–7.11. ja 13.–14.11. pe klo 16.30–19.45, la klo 10.00–15.30
Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Tentit 7.12.2020, 11.1.2021, 15.2.2021 noin kello 17.00–20.00 (aika tarkentuu)
Tenttipaikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.

Sisältö:

 • Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
 • Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
 • Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
 • Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
 • Lainsäädäntövalta
 • Hallitusvalta
 • Tuomiovallan käytön perusteet
 • Laillisuusvalvonta
 • Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
 • EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Suoritustapa: Luennot 20 t (mahdollisesti verkkovälitteisesti), kirjallinen tentti ja harjoitustyö (aineistotehtävä).

Korvaavuus: ONOM1006 (7 op), Oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot