bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 20 op, (Arts Management) lv. 2018 – 2019

Tämä kurssi on päättynyt

17520000 Kurssimaksu: 595,00 €

Aika: 11.09.2018 - 30.04.2019

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Vastuuopettaja: Tomas Järvinen, useita asiantuntijaluennoitsijoita

Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2018 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.09.2018 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet (Arts Management) -opinnot järjestetään Taideyliopiston opintovaatimusten mukaisesti yhteistyössä Sibelius-Akatemian Taidehallinnon maisteriohjelman kanssa.  

Tavoite ja sisältö: Esitellä käytännönläheisesti alan tutkimukseen ja parhaimpiin käytäntöihin perustuen taiteiden johtamista ja kulttuurialan yrittäjyyttä painottaen käytännön workshop-työskentelyä sekä vuorovaikutteisuutta. Kouluttajina toimivat alan ammattilaiset, jotka jakavat erikoisosaamistaan ja tietämystään. 

Kohderyhmä: Kaikki taide- ja kulttuurialojen rakenteista, toimijoista ja muuttuvista olosuhteista kiinnostuneet sekä ne, jotka haluavat lisätä osaamistaan erilaisissa em. alojen hallinnointi- ja johtamistehtävissä.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 595 €, sisältää Taideyliopiston perimän maksun 50 €. Voit valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Taideyliopiston perimä maksu (30 €/opintojakso), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

 

Asiasana: Taiteen johtaminen, Arts Management, kulttuuriyrittäjyys, taidehallinto

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Markkinointi ja viestintä kulttuurisektorilla, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

17520010 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 11.09.2018 - 23.10.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 30

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 11.09.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 11.9.–23.10. ti klo 17.00–20.15 sekä 29.9. la klo 10.00–15.00

Paikka: Töölönkatu 28, Sibelius-Akatemia, auditorio

Sisältö ja tavoite: Perehdytään kulttuuriorganisaation markkinoinnin perusteisiin, tiedotuskäytäntöihin sekä mediasuhteisiin. Lisäksi luodaan katsaus taidehallinnon keskeisiin käsitteisiin ja rakenteisiin sekä tutustutaan alan uusimpaan tutkimukseen. Kurssin käytyäsi:
• osaat määritellä taidehallinnon ja johtamisen keskeiset käsitteet ja rakenteet sekä alan ajankohtaiset kehityslinjat
• osaat määritellä alan uusimpia tutkimuksia ja tekstejä
• hallitset markkinoinnin (markkinointisuunnitelman tekeminen, brändin hallinta, sidosryhmäsuhteet) ja viestinnän (tiedottaminen, mediasuhteet, tiedottava kirjoittaminen) perusteet

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöt, caset (30 t), itsenäinen työskentely (105 t) ja tehtävä

Kurssimaksu: Mikäli ilmoittaudut yksittäiseen jaksoon on kurssimaksu 180 €. Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 150 €, sekä Taideyliopiston yliopiston perimästä maksusta, 30 €. 

 

Asiasanat: markkinointi, viestintä, kulttuurisektori, kulttuuriorganisaation markkinointi, taidehallinto, Arts Management, taiteen johtaminen

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kulttuurin rahoitus, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

17520020 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 06.11.2018 - 11.12.2018

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 06.11.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 6.11.–20.11., 11.12. ti klo 17.00–20.15 sekä 24.11. la klo 10.00–15.00

Sisältö ja tavoite: Tutustutaan taide- ja kulttuurialojen rahoituksen perusteisiin ja peruskäsitteistöön sekä rahoituksen käytännön välineisiin
ja projektin hallintaan. Kurssin suoritettuasi:
• tunnet kulttuurin rahoituksen perusteet (eri rahoittajatahot, rahoituskäytännöt, toimintamallit)
• hallitset tulos- ja taselaskennan, budjetoinnin
ja talousseurannan perusteet
• hallitset sponsoroinnin ja yritysyhteistyön perusteet kulttuurisektorilla (kulttuurisponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytännöt ja teoria, nykyisiin kulttuurisponsorointikäytäntöihin ja yritysyhteistyömalleihin tutustuminen, sponsoripaketin kokoaminen ja prosessin hallinta)

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöt, caset (36 ), itsenäinen työskentely (99 t) ja ryhmätehtävä

Kurssimaksu: Mikäli ilmoittaudut yksittäiseen jaksoon on kurssimaksu 180 €. Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 150 €, sekä Taideyliopiston yliopiston perimästä maksusta, 30 €. 

Asiasanat: kulttuurin rahoitus, kulttuurisponsorointi, tuloslaskenta, taselaskenta, budjetointi, talousseuranta

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kulttuuriorganisaation johtaminen ja kulttuuriyrittäjyys, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

17520030 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 15.01.2019 - 02.03.2019

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 28

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 15.1.–12.2. ti klo 17.00–20.15 sekä 2.2. ja 2.3. la klo 10.00–15.00

Sisältö ja tavoite: Käsitellään kulttuuriorganisaation johtamisen ja johtajuuden kysymyksiä, strategista johtamista sekä johtamisen prosesseja
kulttuurisektorilla. Aiheina ovat lisäksi yrittäjyyden erityispiirteet kulttuurialalla. Tämän päivän taide- ja kulttuuriorganisaatioissa tarvitaan yhä enemmän yrittäjämäistä toimintatapaa, jotta löydetään uusia ansaintamalleja ja tapoja toimia. Kulttuuriyrittäjyyttä käsitellään niin yrittäjyysteorioiden valossa kuin käytännön esimerkein. Kurssin suoritettuasi:
• osaat kuvata luovan organisaation johtamismalleja, johtajuuden perusteita ja luovuuden johtamisen prosesseja
• hahmotat strategisen johtamisen perusteet kulttuuriorganisaatiossa (strategisen johtamisen perusteet ja suunnittelu, laatu osana strategista johtamista)
• osaat määritellä yrittäjyyden kulttuurisektorilla (johdatus yrittäjyysteoriaan, kulttuuriyrittäjyyden mallit ja prosessit, kulttuuriyrityksen johtaminen)
• tunnet uudet yrittämisen muodot (verkostomallit, joukkorahoituksen tuomat uudet toimintamallit, kansainvälinen ulottuvuus)

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöt, caset (36 t), itsenäinen työskentely (99 t) ja ryhmätehtävä

Kurssimaksu: Mikäli ilmoittaudut yksittäiseen jaksoon on kurssimaksu 180 €. Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 150 €, sekä Taideyliopiston yliopiston perimästä maksusta, 30 €. 

Asiasanat: kulttuuriyrittäjyys, johtaminen, kulttuuriorganisaatio

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Taiteen soveltava käyttö ja yleisösuhteet, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

17520040 Kurssimaksu: 180,00 €

Aika: 12.03.2019 - 27.04.2019

Paikka: Töölönkatu 28 (Sibelius-Akatemia, T-talo)

Opettaja: Useita luennoitsijoita

Oppitunteja: 32

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.03.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 12.3.–23.4. ti klo 17.00–20.15 sekä 6.4. ja 27.4. la klo 10.00–15.00

Sisältö ja tavoite: Tutustutaan taiteen mahdollisuuksiin erilaisissa soveltavissa konteksteissa. Taidetta on sovellettu menestyksekkäästi erilaisten organisaatioiden toimintaa kehittävinä prosesseina. Taiteita on käytetty edistämään mm. yritysten sisäistä vuorovaikutusta ja yrityskulttuuria, lääketieteellisen hoidon terapeuttista vaikutusta, sekä luovien ratkaisujen kehittämistä sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. Opintojaksolla tutustutaan lisäksi yleisötutkimuksen ja yleisö- ja luovuuskasvatuksen perusteisiin sekä toimintamalleihin ja niiden käyttöön kulttuurisektorilla.
Kurssin suoritettuasi:
• osaa määritellä taiteen soveltavia käyttökohteita (yritykset, sosiaali- ja terveysalan organisaatiot)
• tunnistaa erilaisiin taiteilijan kehittäjärooleihin organisaatioissa (erilaiset mallit, yhdessä kehittäminen (co-creation), interventiot)
• osaat kuvata yleisötutkimukseen (yleisötutkimuksen perusteet, case -esimerkkejä) ja yleisökasvatukseen (menetelmät ja case -esimerkkejä) perusteet
• osaa määritellä asiakaslähtöisyyden kulttuurikontekstissa (asiakaslähtöisyyden määritelmät, asiakaslähtöisyyden toteutus ja toimintatavat)

Suoritustapa: Luennot, ryhmätyöt, caset (36 t),
omakohtainen työskentely (99 t) ja ryhmätehtävä

Kurssimaksu: Mikäli ilmoittaudut yksittäiseen jaksoon on kurssimaksu 180 €. Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 150 €, sekä Taideyliopiston yliopiston perimästä maksusta, 30 €.

Asiasanat: taiteen soveltava käyttö, yrityskulttuuri, yleisötutkimus, yleisökasvatus

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot