Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op, lv. 2020-2021

18001000 Kurssimaksu: 480,00 €

Aika: 20.08.2020 - 31.12.2021

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 17.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2020 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Verkko- ja lähiopetusjaksojen mahdolliset aikataulut varmistuvat kesän 2020 aikana.

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA
Perusopinnot 25 op, Basic Studies in Work and Organizational Psychology, 25 ects

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Opintokokonaisuuden rakenne:

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT (15 OP)
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

VALINNAISET OPINTOJAKSOT (10 OP)
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.
  • Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeusaika on kaksi lukukautta. Itä-Suomen lukukaudet ovat: syyslukukausi 1.8. - 31.12. ja kevätlukukausi 1.1. - 31.7.  Opinto-oikeusaika alkaa aina lukukauden alusta (1.8. tai 1.1.) riippumatta opintoihin ilmoittautumisen ajankohdasta.  Opiskelijalla on oikeus osallistua Helsingin seudun kesäyliopiston järjestämään opetukseen vain sen lukuvuoden osalta, jolloin on ilmoittautunut. Jos opiskelija tahtoo osallistua kesäyliopsiton järjestämään opetukseen jonain muuna vuonna, hänen tulee maksaa kesäyliopiston perimä osuus kurssimaksusta. Jos Itä-Suomen opinto-oikeusaika on päättynyt, opiskelijan tulee maksaa koko kurssimaksu.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

18001010 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 20.08.2020 - 21.08.2020

Paikka: Etäopetus

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 16.06.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2020 08:00

Kurssin tiedot

Aika: 20.-21.8. klo: 17.00-19.30

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreetti-sista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yh-teisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleis-kuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista sekä ym-märtää psykologisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet organisaatioiden tutkimiseen ja niiden kehittämiseen. Opiskelija tuntee kaikille organisaatioille yhteiset piirteet ja tietää organisaatioiden tehtävät ja tavoitteet. Hän tuntee työpsykologian, erityisesti työmoti-vaation ja asenteiden sekä ryhmäkäyttäytymisen perusteita ja osaa soveltaa niitä omaan työkäyttäytymiseen sekä asennoituu myöntei-sesti työyhteisön ja itsensä kehittämiseen.

Suoritustapa: Vapaaehtoiset orientaatioluennot (6 t), joista toinen iltaluento on rakentavan ongelmanratkaisun workshop. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali: 1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect. 2) Juuti, P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet. 3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittä-minen ja johtaminen. 4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. 5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. 6) Peeters, M., de Jonge, J., & Taris, T. ym. (2014). An Introduction to contemporary work psychology. 7) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psy-chology. An applied approach. 8) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohta-minen: strateginen kilpailutekijä.

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 130 (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 30 ) Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan kurssimaksu (130 ), joka sisältää kesäyliopiston kurssi-/kuulustelumaksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun, joka on 10 /opintopiste.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001020

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: PsM Tiina Immonen

Kurssin tiedot

 

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskä-sitteistä, teorioista ja menetelmistä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskä-sitteet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelä-mään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaali-psykologian perusteista.

Oppimateriaali: 1) Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos. 2) Hel-kama ym. (2015) Johdatus sosiaalipsykologiaan. 10. uudistettu pai-nos. Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kir-jallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Ajankohta: Paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoisia yleisiä tenttipäiviä yksitoista, verkkotenttejä viisi.
 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op

18001030 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 15.01.2021 - 14.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Arja Hämäläinen

Oppitunteja: 11

Ilmoittautuminen alkaa: 16.06.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2020 08:00

Kurssin tiedot

Huom! Ajankohta muuttunut syksyn ryhmän osalta

Ryhmä A: 15.-16.1.2021 pe klo 17.00 - 20.45 ja la klo 9.00 - 15.15

Ryhmä B:  13.-14.4. ti ja ke klo 16-20.30 

Ryhmien osallistujamäärä on rajoitettu, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmätoive ilmoitetaan lisätietokentässä ilmoittautumisen yhteydessä.

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakenta-jana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lä-hiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentami-sen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaiku-tusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön
toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ym-märtämiseen.

Oppimateriaali: Valitaan 2−3 opettajan erikseen määrittelemistä materiaaleista.

Opetus ja suoritustavat: 

1. Osallistuminen kontaktiopetukseen (8 t luentoja ja 3t harjoituksia) ja opetukseen liittyvien oppimistehtävien tekeminen pienryhmissä kirjallisesti lähdekirjallisuutta apuna käyttäen

tai

2. oppimistehtävien tekeminen kirjallisesti yksilötyönä.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Organisaatioiden johtaminen, 3 op

18001040 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 09.11.2020 - 11.11.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTM Juhani Kauhanen

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 17.06.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.10.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Orientaatioluennot: 9.11.-11.11. ma-ke

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja or-ganisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategia ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, verkkotentti ja vapaaehtoiset orientaatioluennot (12 t). Verkkotentin ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali: Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi painos). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3 op

18001050 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 01.03.2021 - 31.03.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Janne Niinivaara

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 17.06.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.02.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Orientaatioluennot: maaliskuu 2021

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilantei-den kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetai-toja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipi-teen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vai-kuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotte-luun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.

Oppimateriaali (aiheen mukaisesti soveltuvin osin): 1) Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot. 2) Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito. 3) Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä. 4) Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. (2008). Neuvotellen tulokseen. 5) Leinonen T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta. 6) Miettinen, S. & Torkki, J. (2008). Neuvotteluvalta - miten tulen huippuneuvottelijaksi. 7) Paa-solainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä. 8) Repo, I. (2008). Viestintätaitoopas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilan-teisiin. 9) Surakka, T. (2006). Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoit-teisiin. 10) Vaahtio E.-L. (2008). Pärjää palaverissa! 11) Vanha-aho P. & Mäkelä K. (2007). Neuvottelutaidon opas

Opetus ja suoritustavat: Osallistuminen kontaktiopetukseen ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen yksilötyönä tai perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001055

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: PsM Anni Narsakka

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnista-maan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysy-myksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri su-kupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yh-teistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työ-elämään sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vah-vuuksia työyhteisössä.

Oppimateriaali: Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muu-toksessa pärjäämisen strategiat. Lisäksi vähintään kahta muuta opet-tajan erikseen määrittelemistä materiaaleista.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001060

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: PsM Marianne Oksanen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organi-saatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutki-mukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistä-viä tekijöitä sekä ymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työ-hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.

Oppimateriaali: Erikseen määritelty oppimistehtäväkohtainen materiaali.
Opetus ja suoritustavat: Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoisia oppimistehtävien palautuspäiviä yksitoista lukuvuodessa.
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001065

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KM, YTM Anne Airaksinen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään omaan osaamiseen tehtävien sekä vertaiskeskustelujen kautta. Opiskelija tarkastelee ja pohtii laa-jasti omaa osaamistaan. Oman osaamisen ja identiteetin tunnistami-nen auttaa vahvistamaan käsitystä omista vahvuusalueista, jolloin se toimii itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävänä, voimaannuttavana tekijänä. Lisäksi se auttaa hahmottamaan omaa ammatillista identi-teettiä. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa lisäksi hahmottamaan henkilökohtaisia kehityskohteita ja konkretisoi tulevaisuuden amma-tillisia vaatimuksia, haasteita ja erityisesti mahdollisuuksia.

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa valmiuksia omien vahvuuksien, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin tunnistamiseen. Hän tun-nistaa vahvuusalueitaan ja eri tavoin hankkimaansa osaamista. Opis-kelija osaa sanoittaa omaa osaamistaan. Hän saa varmuutta oman osaamisen hallintaan ja kehittämiseen sekä oppii hahmottamaan sitä viitekehystä, jossa omalle osaamiselle olisi käyttöä.

Oppimateriaali: opettajan myöhemmin ilmoittama materiaali

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä verkossa. Opintojakso to-teutetaan kolme kertaa lukuvuoden aikana. Opintojaksolle 30 opiske-lijan kiintiö/suoritusaika.
 

Ajankohta: Paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Kolme vaihtoehtoista suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana. Kiintiö ilmoittautumisjärjestyksessä 40 opiskelijaa/suoritusajankohta.
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001070

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KTM Henna Kokkonen

Kurssin tiedot

 

Sisältö: Opintojakso perehdyttää henkilöstön kehittämisen monipuoliseen kenttään sekä teorian että käytännön näkökulmista.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvaan henkilöstön kehittämiseen ja sen eri keinoihin sekä tekee konkreettisen kehittämissuunnitelman.

Oppimateriaali: 1) Hyppänen, R. (2013). Esimiesosaaminen - liike-toiminnan menestystekijä. 2) Kauhanen, J. (2012). Henkilöstövoima-varojen johtaminen. 3) Viitala, R. (2014). Henkilöstöjohtaminen - strateginen kilpailutekijä.

Opetus ja suoritustavat: Johdatusluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001075

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: YTM Arttu Puhakka

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaat-teista sekä niiden soveltamisesta käytännössä omassa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi työyhteisössä

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdolli-suudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. Lisäksi hän oppii havainnoimaan omaa ja toisten toimintaa ratkaisu-keskeisyyden näkökulmasta.

Oppimateriaali: 1) Verkkoluentojen luentomateriaali.

2) Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, L. (2003). Ratkaisukes-keinen ajattelutapa. Miten päästä liikkeelle oikeaan suuntaan? Teok-sessa Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. Voimavarat käyt-töön. Hyvää oloa ja onnellisuutta, 14–17. 3) De Jong, P. & Berg, I.K. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppi-kirja. Lyhyt-terapia instituutti. Luvut 1–7, 15. Tai sen tilalla yksi seuraavista: Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tai Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tai Hirvihuhta, H. & Li-tovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 2, 3, 4 ja 6.

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot sekä itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Kuusi vaihtoehtoista oppimistehtävien palautuspäivää lukuvuoden aikana.
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001080

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KTM Henna Kokkonen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työyhteisötaitoja, niiden tunnista-mista ja ymmärtämisen merkitystä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy siihen, mitä alais- ja esimies-taidoilla tarkoitetaan sekä hallitsee työyhteisötaitoihin liittyvän kokonaiskuvan.

Oppimateriaali: 1) Keskinen, S. (2005). Alaistaito - luottamus, sitou-tuminen ja sopimus. 2) Mönkkönen, K. & Roos, S. (2010). Työyhteisö-taidot. 3) Roos, S. & Mönkkönen, K. (2015). Ihmisiksi työssä - työyh-teisötaidoilla yhteistä vaikuttavuutta.

Opetus ja suoritustavat: Johdantoluento verkossa. Itsenäinen pe-rehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Elinvoimainen organisaatio, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001085

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Kurssin tiedot

 

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä sekä kirjallisuudessa että käytännössä organisaation elinvoiman käsitteeseen. Opintojaksolla opiskelija arvioi kohdeorganisaation elinvoimaa, sen vahvuuk-sia ja kehityskohteita suhteessa organisaation elinvoiman käsitteeseen. Elinvoimaiset organisaatiot ylläpitävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja siten elinvoiman elementtien tunnistaminen ja tiedostami-nen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelija oppii myös pohtimaan organisaation kehittämistä elinvoimaisemmaksi a) tunnistaen sen heikkoudet ja arvioiden niiden kehittämistä ja b) ennen kaikkea tunnis-taen organisaation elinvoiman lähteet ja suunnitellen näiden elinvoi-matekijöiden turvaamisen ja vahvistamisen.

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan organisaation elinvoimaisuuden osa-alueita ja oppii ymmärtämään näiden tekijöi-den välisiä suhteita. Hän saa valmiuksia oman organisaation elinvoiman ja kilpailukyvyn arvioimiseen sekä hahmottaa oman organisaation elinvoimatekijät sekä kehityskohteet.

Oppimateriaali: Tarvainen, T. (2015). Opas organisaation elinvoi-maan. Ote väitöskirjasta. Itä-Suomen yliopisto. Lisäksi muu omava-lintainen aihetta tukeva kirjallisuus esim. oppaan lähdeluettelossa mainituista lähteistä.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä yksilötyönä.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001095

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perus-teisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa mää-ritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja kä-sitteet. Hän tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät sekä tietää tutki-muksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset. Lisäksi opis-kelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutki-musprosessin eri vaiheissa.

Oppimateriaali: (valitaan vähintään kolme): 1) Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita. 2) Kuula, A. (2015). Tutki-
musetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 3) Metsä-muuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistie-teissä (myös verkkokirjana). 4) Vilkka, H. (2015 tai 2017). Tutki ja ke-hitä.
Huom! Opintojakso suositellaan tehtäväksi ennen aineopintojen opintojaksoa Projektityö, jos tieteellisen tutkimuksen perusteet eivät ole tuttuja.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot