Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op, lv. 2019-2020

18001000 Kurssimaksu: 480,00 €

Aika: 22.08.2019 - 31.12.2020

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.08.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Verkko- ja lähiopetusjaksojen mahdolliset aikataulut varmistuvat kesän 2019 aikana.

Mitä työ- ja organisaatiopsykologia on?

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Opintokokonaisuuden rakenne:

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT (15 OP)
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

VALINNAISET OPINTOJAKSOT (10 OP)
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Digiajan työelämä 3 op
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.
  • Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeusaika on kaksi lukukautta. Itä-Suomen lukukaudet ovat: syyslukukausi 1.8. - 31.12. ja kevätlukukausi 1.1. - 31.7.  Opinto-oikeusaika alkaa aina lukukauden alusta (1.8. tai 1.1.) riippumatta opintoihin ilmoittautumisen ajankohdasta.  Opiskelijalla on oikeus osallistua vain sen lukuvuoden lähiopetukseen, jolloin on ilmoittautunut. Jos opiskelija tahtoo osallistua lähiopetukseen jonain muuna vuonna, hänen tulee maksaa kesäyliopiston perimä osuus kurssimaksusta. Jos Itä-Suomen opinto-oikeusaika on päättynyt, opiskelijan tulee maksaa koko kurssimaksu.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

18001010 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 22.08.2019 - 23.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

22. - 23.8. to-pe klo 17.00-19.30

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista sekä ymmärtää psykologisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet organisaatioiden tutkimiseen ja niiden kehittämiseen. Opiskelija tuntee kaikille organisaatioille yhteiset piirteet ja tietää organisaatioiden tehtävät ja tavoitteet. Hän tuntee työpsykologian, erityisesti työmotivaation ja asenteiden sekä ryhmäkäyttäytymisen perusteita ja osaa soveltaa niitä omaan työkäyttäytymiseen sekä asennoituu myönteisesti työyhteisön ja itsensä kehittämiseen.

Suoritustapa

Vapaaehtoiset orientaatioluennot (6 t), joista toinen iltaluento on rakentavan ongelmanratkaisun workshop. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali:

Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätiedot

Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 130 (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 30 ) Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan kurssimaksu (130 ), joka sisältää kesäyliopiston kurssi-/kuulustelumaksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun, joka on 10 /opintopiste.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001020

Aika: 01.08.2019 - 30.06.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: PsM Tiina Immonen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, teorioista ja menetelmistä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelämään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaalipsykologian perusteista.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston tenttipäivänä. Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissa.

Oppimateriaali:
Tarkentuu myöhemmin

Vaihtoehtoiset kirjallisuustenttipäivät: Ilmoitetaan myöhemmin

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

18001030 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 20.09.2019 - 25.01.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Arja Hämäläinen

Oppitunteja: 11

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2019 23:59

Kurssin tiedot

Ryhmä A: 
20.-21.9.2019 pe klo 17.00 - 20.45 ja la klo 9.00 - 15.15

Ryhmä B:
 24.-25.1.2020 pe klo 17.00 - 20.45 ja la klo 9.00 - 15.15 

Ryhmien osallistujamäärä on rajoitettu, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmätoive ilmoitetaan lisätietokentässä ilmoittautumisen yhteydessä.

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.

Suoritustapa

1. Osallistuminen kontaktiopetukseen (8 t luentoja ja 3t harjoituksia) ja opetukseen liittyvien oppimistehtävien tekeminen pienryhmissä kirjallisesti lähdekirjallisuutta apuna käyttäen

tai

2. oppimistehtävien tekeminen kirjallisesti yksilötyönä.

Oppimateriaali:

Tarkentuu myöhemmin

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Organisaatioiden johtaminen, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

18001040 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 25.11.2019 - 27.11.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: KTM Juhani Kauhanen

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2019 23:59

Kurssin tiedot

Orientaatioluennot:
ma–ke 25.–27.11. klo 16.30–19.45
KTM Juhani Kauhanen

Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.
Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja organisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategian ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, verkkotentti ja vapaaehtoiset orientaatioluennot (12 t). Verkkotentin ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali: Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi painos). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3 op

18001050 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 10.03.2020 - 17.03.2020

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Janne Niinivaara

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.02.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Orientaatioluennot:

ti 10.3. klo 16-18
to 12.3. klo 16-20
ti 17.3. klo 16-20

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotteluun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.

Suoritustapa:

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen yksilötyönä tai perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001055

Aika: 01.08.2019 - 31.07.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: PsT Kati Kasanen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Tarkentuu myöhemmin

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001060

Aika: 01.08.2019 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: PsM Marianne Oksanen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imuteorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen,
oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä ymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.

Suoritustapa: Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001065

Aika: 01.08.2019 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä omaan osaamiseen tehtävien sekä vertaiskeskustelujen kautta. Opintojaksolla opiskelija tarkastelee ja pohtii omaa osaamistaan ja myös ammatillista identiteettiään. Oman osaamisen ja identiteetin tunnistaminen auttaa hahmottamaan markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa myös hahmottamaan henkilökohtaisia kehityskohteita ja konkretisoi tulevaisuuden ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja erityisesti mahdollisuuksia.

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa valmiuksia omien vahvuuksien, osaamisen ja tieto- ja taitopotentiaalin tunnistamiseen. Hän saa varmuutta oman osaamisen hallintaan ja kehittämiseen sekä oppii tunnistamaan niitä markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen verkossa. Opintojaksoille haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakuajat vahvistetaan myöhemmin.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001070

Aika: 01.08.2019 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakso perehdyttää henkilöstön kehittämisen monipuoliseen kenttään sekä teorian että käytännön näkökulmista. Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvaan henkilöstön kehittämiseen ja sen eri keinoihin sekä tekee konkreettisen kehittämissuunnitelman.

Suoritustapa: Oppimistehtävä yksilötyönä, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja orientaatioluennot verkossa.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001075

Aika: 01.08.2019 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: YTM Arttu Puhakka

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista sekä niiden soveltamisesta käytännössä omassa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi työyhteisössä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. Lisäksi hän oppii havainnoimaan omaa ja toisten toimintaa ratkaisukeskeisyyden näkökulmasta.

Suoritustapa: Orientaatioluennot (2 h, Moodle) sekä itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot, 2 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

18001080

Aika: 01.08.2019 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KTM Henna Kokkonen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työyhteisötaitoja, niiden tunnistamista ja ymmärtämisen merkitystä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy siihen, mitä alais- ja esimiestaidoilla tarkoitetaan sekä hallitsee työyhteisötaitoihin liittyvän kokonaiskuvan.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa: Johdantoluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Elinvoimainen organisaatio, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

18001085

Aika: 01.08.2019 - 31.12.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä sekä kirjallisuudessa että käytännössä organisaation elinvoiman käsitteeseen. Opintojaksolla opiskelija arvioi kohdeorganisaation elinvoimaa, sen vahvuuksia ja kehityskohteita suhteessa organisaation elinvoiman käsitteeseen. Elinvoimaiset organisaatiot ylläpitävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja siten elinvoiman elementtien tunnistaminen ja tiedostaminen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelija oppii myös pohtimaan organisaation kehittämistä elinvoimaisemmaksi a) tunnistaen sen heikkoudet ja arvioiden niiden kehittämistä ja b) ennen kaikkea tunnistaen organisaation elinvoiman lähteet ja suunnitellen näiden elinvoimatekijöiden turvaamisen ja vahvistamisen.

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan organisaation elinvoimaisuuden osa-alueita ja oppii ymmärtämään näiden tekijöiden välisiä suhteita. Hän saa valmiuksia oman organisaation elinvoiman ja kilpailukyvyn arvioimiseen sekä hahmottaa oman organisaation elinvoimatekijät sekä kehityskohteet.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä yksilötyönä.

Oppimateriaali: Tarvainen, T. (2015). Opas organisaation elinvoimaan. Ote väitöskirjasta. Itä-Suomen yliopisto. Lisäksi muu omavalintainen aihetta tukeva kirjallisuus esim. oppaan lähdeluettelossa mainituista lähteistä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Digiajan työelämä, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

18001090

Aika: 01.08.2019 - 31.12.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FM Anne Karhapää

Kurssin tiedot

Sisältö: Opintojaksossa määritellään yhteisöllisesti tutkimukseen perustuen digiajan työelämätaidot. Opiskelun pedagoginen malli on rakennettu siten, että siinä opitaan hyödyntämään digiajan tiimioppimisen ja yksilöllisen oppimisen työskentelytapoja vuorotellen. Opinnoissa tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla työn ja uusien työpaikkojen organisoitumista verkkoon (internet). Tuotokset kootaan yhteen, yhteiseen digitaaliseen työympäristöön, jossa ne vertaisarvioidaan. Opintojakson aikana hyödynnytettävät sovellukset ovat päätelaiteriippumattomia ja opiskelussa voidaan hyödyntää myös opiskelijoiden omia älypuhelimia tai tablet-laitteita.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää sosiaalista mediaa organisaatio- ja henkilöstöviestinnässä, myynnissä ja markkinoinnissa sekä soveltaa sosiaalisen median työvälineitä omassa työssä. Hän myös osaa tilannekohtaisesti valita tehtävälle/projektille parhaiten soveltuvat digitaaliset työvälineet ja toimintaympäristöt niin itsenäiseen kuin tiimipohjaiseen työhön. Lisäksi hän tuntee sosiaaliseen mediaan liittyvät suositukset, ohjeistukset ja lainsäädännön yksilön ja työorganisaation näkökulmasta, osaa toimia oikein ongelmatilanteissa (kiusaaminen, häirintä), tuntee tietoturvallisuuteen ja tekijänoikeuksiin liittyvät käytänteet.

Suoritustapa: Opiskelija osallistuu verkko-opetukseen ja -keskusteluun. Lisäksi opiskelija suorittaa teemoihin liittyviä yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä verkossa sekä perehtyy kirjallisuuteen ja muuhun oheismateriaaliin.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot