Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op, lv. 2020-2021

18001000 Kurssimaksu: 480,00 €

Aika: 20.08.2020 - 31.12.2021

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 17.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2020 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Verkko- ja lähiopetusjaksojen mahdolliset aikataulut varmistuvat kesän 2020 aikana.

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA
Perusopinnot 25 op, Basic Studies in Work and Organizational Psychology, 25 ects

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Opintokokonaisuuden rakenne:

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT (15 OP)
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

VALINNAISET OPINTOJAKSOT (10 OP)
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.
  • Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeusaika on kaksi lukukautta. Itä-Suomen lukukaudet ovat: syyslukukausi 1.8. - 31.12. ja kevätlukukausi 1.1. - 31.7.  Opinto-oikeusaika alkaa aina lukukauden alusta (1.8. tai 1.1.) riippumatta opintoihin ilmoittautumisen ajankohdasta.  Opiskelijalla on oikeus osallistua Helsingin seudun kesäyliopiston järjestämään opetukseen vain sen lukuvuoden osalta, jolloin on ilmoittautunut. Jos opiskelija tahtoo osallistua kesäyliopsiton järjestämään opetukseen jonain muuna vuonna, hänen tulee maksaa kesäyliopiston perimä osuus kurssimaksusta. Jos Itä-Suomen opinto-oikeusaika on päättynyt, opiskelijan tulee maksaa koko kurssimaksu.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op

18001030 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 15.01.2021 - 14.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Arja Hämäläinen

Oppitunteja: 11

Ilmoittautuminen alkaa: 16.06.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2020 08:00

Kurssin tiedot

Huom! Ajankohta muuttunut syksyn ryhmän osalta

Ryhmä A: 15.-16.1.2021 pe klo 17.00 - 20.45 ja la klo 9.00 - 15.15

Ryhmä B:  13.-14.4. ti ja ke klo 16-20.30 

Ryhmien osallistujamäärä on rajoitettu, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmätoive ilmoitetaan lisätietokentässä ilmoittautumisen yhteydessä.

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakenta-jana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lä-hiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentami-sen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaiku-tusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön
toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ym-märtämiseen.

Oppimateriaali: Valitaan 2−3 opettajan erikseen määrittelemistä materiaaleista.

Opetus ja suoritustavat: 

1. Osallistuminen kontaktiopetukseen (8 t luentoja ja 3t harjoituksia) ja opetukseen liittyvien oppimistehtävien tekeminen pienryhmissä kirjallisesti lähdekirjallisuutta apuna käyttäen

tai

2. oppimistehtävien tekeminen kirjallisesti yksilötyönä.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Organisaatioiden johtaminen, 3 op

18001040 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 09.11.2020 - 11.11.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTM Juhani Kauhanen

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 17.06.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.10.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Orientaatioluennot: 9.11.-11.11. ma-ke

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja or-ganisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategia ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, verkkotentti ja vapaaehtoiset orientaatioluennot (12 t). Verkkotentin ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali: Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi painos). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3 op

18001050 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 01.03.2021 - 31.03.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Janne Niinivaara

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 17.06.2020 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 16.02.2021 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Orientaatioluennot: maaliskuu 2021

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilantei-den kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetai-toja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipi-teen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vai-kuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotte-luun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.

Oppimateriaali (aiheen mukaisesti soveltuvin osin): 1) Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot. 2) Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito. 3) Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä. 4) Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. (2008). Neuvotellen tulokseen. 5) Leinonen T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta. 6) Miettinen, S. & Torkki, J. (2008). Neuvotteluvalta - miten tulen huippuneuvottelijaksi. 7) Paa-solainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä. 8) Repo, I. (2008). Viestintätaitoopas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilan-teisiin. 9) Surakka, T. (2006). Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoit-teisiin. 10) Vaahtio E.-L. (2008). Pärjää palaverissa! 11) Vanha-aho P. & Mäkelä K. (2007). Neuvottelutaidon opas

Opetus ja suoritustavat: Osallistuminen kontaktiopetukseen ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen yksilötyönä tai perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot