bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op, lv. 2019-2020

18001000 Kurssimaksu: 480,00 €

Aika: 22.08.2019 - 31.12.2020

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.08.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Verkko- ja lähiopetusjaksojen mahdolliset aikataulut varmistuvat kesän 2019 aikana.

Mitä työ- ja organisaatiopsykologia on?

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Opintokokonaisuuden rakenne:

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT (15 OP)
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

VALINNAISET OPINTOJAKSOT (10 OP)
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Digiajan työelämä 3 op
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.
  • Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeusaika on kaksi lukukautta. Itä-Suomen lukukaudet ovat: syyslukukausi 1.8. - 31.12. ja kevätlukukausi 1.1. - 31.7.  Opinto-oikeusaika alkaa aina lukukauden alusta (1.8. tai 1.1.) riippumatta opintoihin ilmoittautumisen ajankohdasta.  Opiskelijalla on oikeus osallistua vain sen lukuvuoden lähiopetukseen, jolloin on ilmoittautunut. Jos opiskelija tahtoo osallistua lähiopetukseen jonain muuna vuonna, hänen tulee maksaa kesäyliopiston perimä osuus kurssimaksusta. Jos Itä-Suomen opinto-oikeusaika on päättynyt, opiskelijan tulee maksaa koko kurssimaksu.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, 3 op

18001010 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 22.08.2019 - 23.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Oppitunteja: 6

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

22. - 23.8. to-pe klo 17.00-19.30

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista sekä ymmärtää psykologisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet organisaatioiden tutkimiseen ja niiden kehittämiseen. Opiskelija tuntee kaikille organisaatioille yhteiset piirteet ja tietää organisaatioiden tehtävät ja tavoitteet. Hän tuntee työpsykologian, erityisesti työmotivaation ja asenteiden sekä ryhmäkäyttäytymisen perusteita ja osaa soveltaa niitä omaan työkäyttäytymiseen sekä asennoituu myönteisesti työyhteisön ja itsensä kehittämiseen.

Suoritustapa

Vapaaehtoiset orientaatioluennot (6 t), joista toinen iltaluento on rakentavan ongelmanratkaisun workshop. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali:

Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätiedot

Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 130 (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 30 ) Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan kurssimaksu (130 ), joka sisältää kesäyliopiston kurssi-/kuulustelumaksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun, joka on 10 /opintopiste.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op

18001030 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 20.09.2019 - 25.01.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Arja Hämäläinen

Oppitunteja: 11

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ryhmä A: 
20.-21.9.2019 pe klo 17.00 - 20.45 ja la klo 9.00 - 15.15

Ryhmä B:
 24.-25.1.2020 pe klo 17.00 - 20.45 ja la klo 9.00 - 15.15 

Ryhmien osallistujamäärä on rajoitettu, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmätoive ilmoitetaan lisätietokentässä ilmoittautumisen yhteydessä.

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.

Suoritustapa

1. Osallistuminen kontaktiopetukseen (8 t luentoja ja 3t harjoituksia) ja opetukseen liittyvien oppimistehtävien tekeminen pienryhmissä kirjallisesti lähdekirjallisuutta apuna käyttäen

tai

2. oppimistehtävien tekeminen kirjallisesti yksilötyönä.

Oppimateriaali:

Tarkentuu myöhemmin

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Organisaatioiden johtaminen, 3 op

18001040 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 25.11.2019 - 27.11.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: KTM Juhani Kauhanen

Oppitunteja: 12

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Orientaatioluennot:
ma-ke 25. - 27.11. klo 16.30 -19.45
KTM Juhani Kauhanen

Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.
Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja organisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategian ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, verkkotentti ja vapaaehtoiset orientaatioluennot (12 t). Verkkotentin ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali: Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi painos). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3 op

18001050 Kurssimaksu: 130,00 €

Aika: 02.03.2020 - 31.03.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Janne Niinivaara

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.02.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Orientaatioluennot: Maaliskuu 2020

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotteluun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.

Suoritustapa:

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen yksilötyönä tai perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot