Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet, 5 op

11253000 Kurssimaksu: 90,00 €, opiskelija 45,00 €

Aika: 01.09.2020 - 31.05.2021

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: Dosentti Hanna Lagström

Ilmoittautuminen alkaa: 18.03.2020 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Opetusohjelma julkaistaan ennakkotietona ja se voi muuttua.

Sisältö: Iäkkäiden ravitsemus ja ravitsemussuositukset. Ikääntyneiden suunterveys- ja hammashoito. Ruokailun fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat. Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdehaitat

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy vanhustyön ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat ikääntyneiden ravitsemus, päihteiden käyttö ja addiktiot. Opiskelija saa kokonaiskuvan ravitsemuksen merkityksestä osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja tietää päihdeongelman hoitovaihtoehdoista.

Suoritustapa: Kirjallinen tentti, luentoihin liittyvät tehtävät, opintoryhmiin osallistuminen.

Opetus syksyllä 2020: Luento-opetus 10 t, pienryhmäopetus 12 t (opintoryhmien pakollinen osallistuminen 3/4). Itsenäinen työskentely 113t. Monipuolinen ohjaava materiaali itsenäisen työskentelyn tukena.
Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkossa mutta mm. pienryhmäopetus tapahtuu lähiopetuksena Helsingissä.

 

Korvaavuus: HOIT8930 (5 op), Turun yliopisto

 

Arviointi: Asteikolla 0-5

Kirjallisuus:
1. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. Helsinki: Edita Prima Oy. pdf https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ikaantyneet.suositus-3.pdf
2. Suominen M. 2010. Ravitsemus muuttuu ikääntyessä. Yleislääkäri (25), 18 - 22.
3. Suominen M, Soini H, Muurinen S, Strandberg T, Pitkälä K. 2012. Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (49), 170 - 9.
4. Päihteisiin liittyvä oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin

Vastuuopettaja: dosentti Hanna Lagström

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot