Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

11253000 Kurssimaksu: 90,00 €, opiskelija 45,00 €

Aika: 15.09.2020 - 07.11.2020

Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Opettaja: Dosentti Hanna Lagström

Ilmoittautuminen alkaa: 18.03.2020 10:00

Kurssin tiedot

Alustava aikataulu:

vko 38       Luento: ti 15.9.20 klo 16.15-17.45 Ravitsemus ikääntyneiden toimintakyvyn edistäjänä (reaaliaikainen etäluento), dosentti Hanna        Lagström     
vko 39       1. opintoryhmä Erityisruokavaliot                     
vko 40      Luento: ti 29.9.20 klo 16.15-17.45 Ikääntyneen ravitsemustilan arviointi (reaaliaikainen etäluento),  dosentti Hanna Lagström
vko 40      Luento: Ikääntyvien suunterveys- ja hammashoito (luentotallenne alk. 28.9.),  professori Timo Närhi
vko 41      2. opintoryhmä Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoito / Suunterveys ja hammashoito     
vko 42      Luento: Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja mielenterveys (reaaliaikainen etäluento), psykiatrian erikoislääkäri Silja Runsten
vko 43      3. opintoryhmä Päihteidenkäytön riskit ja arviointi             
vko 44      Luento: Ikääntyminen ja päihdeongelman hoitovaihtoehdot (luentotallenne alk. 26.10.), yliopisto-opettaja Kaisa Mishina
vko 45      4. opintoryhmä ikääntyvien päihteiden käytön ennaltaehkäisy ja hoitovaihtoehdot 

Sisältö: Iäkkäiden ravitsemus ja ravitsemussuositukset. Ikääntyneiden suunterveys- ja hammashoito. Ruokailun fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat. Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdehaitat

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy vanhustyön ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat ikääntyneiden ravitsemus, päihteiden käyttö ja addiktiot. Opiskelija saa kokonaiskuvan ravitsemuksen merkityksestä osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja tietää päihdeongelman hoitovaihtoehdoista.

Suoritustapa: Kirjallinen tentti, luentoihin liittyvät tehtävät, opintoryhmiin osallistuminen.

Opetus syksyllä 2020: Luento-opetus 10 t, pienryhmäopetus 12 t (opintoryhmien pakollinen osallistuminen 3/4). Itsenäinen työskentely 113 t. Monipuolinen ohjaava materiaali itsenäisen työskentelyn tukena.
Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkossa mutta mm. pienryhmäopetus tapahtuu lähiopetuksena Helsingissä.

Korvaavuus: HOIT8930 (5 op), Turun yliopisto

Kirjallisuus:
1. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. Helsinki: Edita Prima Oy. pdf https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ikaantyneet.suositus-3.pdf
2. Suominen M. 2010. Ravitsemus muuttuu ikääntyessä. Yleislääkäri (25), 18 - 22.
3. Suominen M, Soini H, Muurinen S, Strandberg T, Pitkälä K. 2012. Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (49), 170 - 9.
4. Päihteisiin liittyvä oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin

Vastuuopettaja: dosentti Hanna Lagström

Kurssin hinta 135 € koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta 90 €, joka maksetaan ilmoittauduttaessa, sekä Turun avoimen yliopiston maksusta 45 €, joka laskutetaan Turusta kurssin alkaessa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot