bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta, 6 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612020

Aika: 14.01.2019 - 24.03.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: professori Anna-Maija Pietilä, TtT Anja Terkamo-Moisio

Kurssin tiedot

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita
• määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen mo-niulotteisuutta
• tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin
• saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle
• syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teo-reettisesta perustasta
• arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimus-tietoon perustuvana toimintana

Sisältö: Preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet, terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä, terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia, terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja

Suoritustapa: Verkko-opinnot
Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojaksolla

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612030

Aika: 18.03.2019 - 12.05.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: kliininen tutkija Tarja Välimäki

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö/ Content and objectives:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa hoitotieteen nykytilan ja tutkimuksen painopiste-alueet kotimaisessa hoitotieteen tutkimuksessa ja ymmärtää hoitotieteen roolin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

After completing the course the student is able to identify current status and the main areas of nursing science nationally, is familiarized with research priorities in nursing science and understands the role of nursing science in decision-making in the society

Suoritustapa/modes of study: Verkko-opinnot/web-based learning
Oppimateriaalit/study materials: Ajankohtaiset artikkelit/topical articles

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arvot ja etiikka hoitotieteessä, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612040

Aika: 01.04.2019 - 12.05.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TtM, tohtoriopiskelija Tanja Moilanen

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö:
Opiskelija tuntee hoitotieteen etiikan tutkimuksen, osaa arvioida hoitotieteen etiikan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, osaa hyödyntää tutkimustietoa terveydenhuollon toimintoihin liittyvien eettisten kysymysten tunnistamisessa ja analysoinnissa, tunnistaa eettisten valintojen merkityksen asiantuntijatehtävissään.

Suoritustapa: Verkko-opinnot
Oppimateriaalit:  Johnstone M-J (ed.) 2015. Nursing Ethics, SAGE publica-tions. Beauchamp TL & Childress JF (2009) Principles of Bio-medical Ethics, Oxford University Press, valitun harjoitustyön perusteella määrittyvät ajankohtaiset artikkelit.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612050

Aika: 14.01.2019 - 10.03.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TtT Annamari Lastunen

Kurssin tiedot

Tavoite: Opiskelija:

  • osaa nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat;
  • osaa muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja tavoitteet;
  • osaa laatia tutkimussuunnitelman sekä ymmärtää sen merkityksen;
  • osaa perustella ja arvioida tutkimuksen metodologiset valinnat;
  • on taitoa lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti sekä valita ja arvioida tieteellistä kirjallisuutta;
  • osaa nimetä tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset ja
  • osaa soveltaa niitä oman tutkimusaiheensa valinnassa.

Sisältö: Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimussuunnitelma ja sen merkitys. Tutkimuskirjallisuuden kriittinen lukeminen. Tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset.

Suoritustapa: Verkko-opiskelu.  Verkkoympäristössä olevat luennot, tehtävät, keskustelu ja tentti.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot