Hoitotieteen aineopinnot, 33 op, lv. 2020-2021

12612000 Kurssimaksu: 395,00 €

Aika: 01.09.2020 - 31.07.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 18.03.2020 10:00


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Järjestetään lukuvuonna 2020–2021 Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2020. Verkko-oppimisjaksojen aikataulut tarkentuvat kesän aikana.

Edeltävät opinnot: Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista. Muilta opiskelijoilta vaaditaan suoritetuksi hoitotieteen perusopinnot. Silloin opinnot muodostuvat hoitotieteen 33 op aineopintokokonaisuudesta ja perusopinnoista 30 op, jotka korvautuvat myös aiemmalla em. terveysalan tutkinnolla. Opiskelijalle voidaan kirjoittaa erillistodistus Hoitotieteen aineopintokokonaisuudesta 63 op.

Oikeaksi todistetut kopiot kelpoisuuden osoittavista todistuksista tulee lähettää osoitteeseen: Helsingin seudun kesäyliopisto, Vilhonvuorenkatu 12, 00500 Helsinki.

Tavoite: Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa. Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen päivitystarve arvioidaan yhdessä vastuuopettajan kanssa.

Suoritustapa: Opinnot toteutetaan lähiopetuksena ja verkko-opintoina. Opiskelu tapahtuu verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Itä-Suomen avoin yliopisto lähettää ilmoittautuneille lisätietoa verkkokurssien suorittamisesta lähempänä opintojen alkamista.

Opinto-oikeusaika on aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta. Opiskelijalla on oikeus osallistua vain sen lukuvuoden lähiopetukseen, jolloin on ilmoittautunut. Jos opiskelija tahtoo osallistua lähiopetukseen jonain muuna vuonna, hänen tulee maksaa kesäyliopiston perimä osuus kurssimaksusta. Jos Itä-Suomen opinto-oikeusaika on päättynyt, opiskelijan tulee maksaa koko kurssimaksu.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen: Kokonaisuusmaksuksi arvioidaan tällä hetkellä (tarkentuu) yhteensä 395 €. Tästä 98 € opiskelija maksaa kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä.  Itä-Suomen avoimen yliopiston osuus 297 € maksetaan opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä. 

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Orientaatiojakso

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612005

Aika: 01.09.2020 - 30.09.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Aloitusluento: AducateMoodle

Hoitotieteen aineopinnot alkavat Johdanto opiskeluun -verkkoluennolla. Jaksolla käydään läpi hoitotieteen aineopiskeluun liittyviä käytännön asioita.

Opastus hoitotieteen aineopintojen opiskeluun ja Avoimen yliopiston opiskelukäytäntöihin, verkkoympäristö Moodleen ja opintorekisteri WebOodiin perehdyttäminen. 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Hoitotieteen historia- ja tietoperusta, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612010 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 15.09.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 18

Kurssin tiedot

Aikataulu ilmoitetaan kesän 2020 aikana.

 

Tavoite: Opiskelija ymmärtää hoitotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät, osaa määritellä hoitotieteen tutkimuskohteen ja tieteenalan lähtökohdat, osaa kuvata hoitotieteellisen tiedon ja teorian tuottamisen ja sen arvioinnin lähtökohdat sekä hyödyntää hoitotieteellistä tietoa.

Sisältö: Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Hoitotieteen tutkimuskohde. Hoitotieteellinen tieto ja teorian kehittäminen. Hoitotieteellisen teorian arviointi ja tiedon hyödyntäminen. Hoitotieteen ja tutkimuksen tulevaisuus.

Suoritustapa: Tarkentuu myöhemmin

Oppimateriaalit:

1) Luennot
2) Meleis A.I. 2012.Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins .Chapters 2,3,5,6,10,14,15,16.

Lisätiedot:
Opiskelijalla on oikeus osallistua vain sen lukuvuoden lähiopetukseen, jolloin on ilmoittautunut. Jos opiskelija tahtoo osallistua lähiopetukseen jonain muuna vuonna, hänen tulee maksaa kesäyliopiston perimä osuus kurssimaksusta. Jos Itä-Suomen opinto-oikeusaika on päättynyt, opiskelijan tulee maksaa koko kurssimaksu.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta, 6 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612020

Aika: 01.10.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin tiedot

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita
• määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen mo-niulotteisuutta
• tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin
• saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle
• syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teo-reettisesta perustasta
• arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimus-tietoon perustuvana toimintana

Sisältö: Preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet, terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä, terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia, terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja

Suoritustapa: Verkko-opinnot
Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojaksolla

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612030

Aika: 15.09.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö/ Content and objectives:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa hoitotieteen nykytilan ja tutkimuksen painopiste-alueet kotimaisessa hoitotieteen tutkimuksessa ja ymmärtää hoitotieteen roolin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

After completing the course the student is able to identify current status and the main areas of nursing science nationally, is familiarized with research priorities in nursing science and understands the role of nursing science in decision-making in the society

Suoritustapa/modes of study: Verkko-opinnot/web-based learning
Oppimateriaalit/study materials: Ajankohtaiset artikkelit/topical articles

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arvot ja etiikka hoitotieteessä, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612040

Aika: 15.09.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö:
Opiskelija tuntee hoitotieteen etiikan tutkimuksen, osaa arvioida hoitotieteen etiikan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, osaa hyödyntää tutkimustietoa terveydenhuollon toimintoihin liittyvien eettisten kysymysten tunnistamisessa ja analysoinnissa, tunnistaa eettisten valintojen merkityksen asiantuntijatehtävissään.

Suoritustapa: Verkko-opinnot
Oppimateriaalit:  Johnstone M-J (ed.) 2015. Nursing Ethics, SAGE publica-tions. Beauchamp TL & Childress JF (2009) Principles of Bio-medical Ethics, Oxford University Press, valitun harjoitustyön perusteella määrittyvät ajankohtaiset artikkelit.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612050

Aika: 15.09.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin tiedot

Tavoite: Opiskelija:

  • osaa nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat;
  • osaa muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja tavoitteet;
  • osaa laatia tutkimussuunnitelman sekä ymmärtää sen merkityksen;
  • osaa perustella ja arvioida tutkimuksen metodologiset valinnat;
  • on taitoa lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti sekä valita ja arvioida tieteellistä kirjallisuutta;
  • osaa nimetä tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset ja
  • osaa soveltaa niitä oman tutkimusaiheensa valinnassa.

Sisältö: Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimussuunnitelma ja sen merkitys. Tutkimuskirjallisuuden kriittinen lukeminen. Tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset.

Suoritustapa: Verkko-opiskelu.  Verkkoympäristössä olevat luennot, tehtävät, keskustelu ja tentti.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Potilasturvallisuus, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612060

Aika: 15.09.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö: Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa kuvailla potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet,  globaalisti potilasturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia, keskustella potilasturvallisuudesta potilaan, terveydenhuoltojärjestelmän ja systeemien tasolla oppivassa organisaatiossa, kuvailla ja analysoida erilaisia potilasturvallisuuden arviointityökaluja ja parantaa potilasturvallisuuskulttuuria sekä keskustella potilasturvallisuustutkimukseen liittyvistä keskeisistä aiheista.
Suoritustapa:  Verkko-opetus; luentotallenteet, verkkokeskustelu, oppimistehtävät.
Oppimateriaalit:
1) Institute of Medicine. 2003. To err is human. Building a safer health care system. Fourth printing. The National Academy Press, Washington, DC. Http://www.iom.edu/Reports.aspx

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

International Issues in Health Care, 5 cr

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612080

Aika: 15.09.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: University teacher Maliheh Nekouei Marvi Langari, PhD Suyen Karki and Mina Azimirald

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö/ Content and objectives: Students will familiarize themselves with health policy and strategies, health care systems, health care education in the interna-tional context, as well as, with international organizations and their role in health care, be able to analyze the issues of health care and its education in their home country and to make comparisons worldwide and gain knowledge about international and multicultural col-laboration within the fields of health care and health care education, learn to use Internet as a learning environment as well as a source of finding relevant and valid information for international issues in health care.

Suoritustapa/ Modes of study: Web-based learning environment, self-directed learning and web-based group discussions based on learning tasks. Written assignments. Tutoring.

Oppimateriaali/learning material: Material in the Web-learning environment including links., Scriven, A. & Garman, S.: Promoting health: global perspectives. Palgrarve Macmillan, 2005. 3. Dowling, B. & Glendinning, C. (Eds.): The New Primary Care. Modern, Dependable, Successful? Open University Press, 2003.

Opintojakso suositellaan tehtäväksi 2. lukuvuonna. Opintojakson opetuskieli on englanti. 

Opetuskieli/language: English

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot