bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Orientaatiojakso

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612005

Aika: 02.09.2019 - 30.09.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Aloitusluento: AducateMoodle

Hoitotieteen aineopinnot alkavat Johdanto opiskeluun -verkkoluennolla. Jaksolla käydään läpi hoitotieteen aineopiskeluun liittyviä käytännön asioita.

Opastus hoitotieteen aineopintojen opiskeluun ja Avoimen yliopiston opiskelukäytäntöihin, verkkoympäristö Moodleen ja opintorekisteri Web-Oodiin perehdyttäminen. 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Hoitotieteen historia- ja tietoperusta, 5 op

12612010 Kurssimaksu: 150,00 €

Aika: 06.09.2019 - 25.10.2019

Paikka: Toimipaikka avoin

Opettaja: Yliopisto-opettaja, TtT Ari Haaranen

Oppitunteja: 18

Ilmoittautuminen alkaa: 10.04.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Lähiopetus 6.-7.9. pe klo 10-17 ja la 9-16
Dialogikoe pe 25.10. klo 12-15 

 

Tavoite: Opiskelija ymmärtää hoitotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät, osaa määritellä hoitotieteen tutkimuskohteen ja tieteenalan lähtökohdat, osaa kuvata hoitotieteellisen tiedon ja teorian tuottamisen ja sen arvioinnin lähtökohdat sekä hyödyntää hoitotieteellistä tietoa.

Sisältö: Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Hoitotieteen tutkimuskohde. Hoitotieteellinen tieto ja teorian kehittäminen. Hoitotieteellisen teorian arviointi ja tiedon hyödyntäminen. Hoitotieteen ja tutkimuksen tulevaisuus.

Suoritustapa: Luennot 18 t ja dialogikoe 4 t

Oppimateriaalit:

1) Luennot
2) Meleis A.I. 2012.Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins .Chapters 2,3,5,6,10,14,15,16.

Lisätiedot:
Opiskelijalla on oikeus osallistua vain sen lukuvuoden lähiopetukseen, jolloin on ilmoittautunut. Jos opiskelija tahtoo osallistua lähiopetukseen jonain muuna vuonna, hänen tulee maksaa kesäyliopiston perimä osuus kurssimaksusta. Jos Itä-Suomen opinto-oikeusaika on päättynyt, opiskelijan tulee maksaa koko kurssimaksu.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta, 6 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612020

Aika: 02.09.2019 - 31.07.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: professori Anna-Maija Pietilä, TtT Anja Terkamo-Moisio

Kurssin tiedot

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita
• määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen mo-niulotteisuutta
• tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin
• saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle
• syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teo-reettisesta perustasta
• arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimus-tietoon perustuvana toimintana

Sisältö: Preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet, terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä, terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia, terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja

Suoritustapa: Verkko-opinnot
Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojaksolla

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612030

Aika: 02.09.2019 - 31.07.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: kliininen tutkija Tarja Välimäki

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö/ Content and objectives:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa hoitotieteen nykytilan ja tutkimuksen painopiste-alueet kotimaisessa hoitotieteen tutkimuksessa ja ymmärtää hoitotieteen roolin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

After completing the course the student is able to identify current status and the main areas of nursing science nationally, is familiarized with research priorities in nursing science and understands the role of nursing science in decision-making in the society

Suoritustapa/modes of study: Verkko-opinnot/web-based learning
Oppimateriaalit/study materials: Ajankohtaiset artikkelit/topical articles

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arvot ja etiikka hoitotieteessä, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612040

Aika: 02.09.2019 - 31.07.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TtM, tohtoriopiskelija Tanja Moilanen

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö:
Opiskelija tuntee hoitotieteen etiikan tutkimuksen, osaa arvioida hoitotieteen etiikan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, osaa hyödyntää tutkimustietoa terveydenhuollon toimintoihin liittyvien eettisten kysymysten tunnistamisessa ja analysoinnissa, tunnistaa eettisten valintojen merkityksen asiantuntijatehtävissään.

Suoritustapa: Verkko-opinnot
Oppimateriaalit:  Johnstone M-J (ed.) 2015. Nursing Ethics, SAGE publica-tions. Beauchamp TL & Childress JF (2009) Principles of Bio-medical Ethics, Oxford University Press, valitun harjoitustyön perusteella määrittyvät ajankohtaiset artikkelit.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612050

Aika: 02.09.2019 - 31.07.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TtT Annamari Lastunen

Kurssin tiedot

Tavoite: Opiskelija:

  • osaa nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat;
  • osaa muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja tavoitteet;
  • osaa laatia tutkimussuunnitelman sekä ymmärtää sen merkityksen;
  • osaa perustella ja arvioida tutkimuksen metodologiset valinnat;
  • on taitoa lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti sekä valita ja arvioida tieteellistä kirjallisuutta;
  • osaa nimetä tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset ja
  • osaa soveltaa niitä oman tutkimusaiheensa valinnassa.

Sisältö: Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimussuunnitelma ja sen merkitys. Tutkimuskirjallisuuden kriittinen lukeminen. Tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset.

Suoritustapa: Verkko-opiskelu.  Verkkoympäristössä olevat luennot, tehtävät, keskustelu ja tentti.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Potilasturvallisuus, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612060

Aika: 02.09.2019 - 31.07.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: TtM tohtoriopiskelija Tiina Syyrilä

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö: Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa kuvailla potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet,  globaalisti potilasturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia, keskustella potilasturvallisuudesta potilaan, terveydenhuoltojärjestelmän ja systeemien tasolla oppivassa organisaatiossa, kuvailla ja analysoida erilaisia potilasturvallisuuden arviointityökaluja ja parantaa potilasturvallisuuskulttuuria sekä keskustella potilasturvallisuustutkimukseen liittyvistä keskeisistä aiheista.
Suoritustapa:  Verkko-opetus; luentotallenteet, verkkokeskustelu, oppimistehtävät.
Oppimateriaalit:
1)Institute of Medicine. 2003. To err is human. Building a safer health care system. Fourth printing. The National Academy Press, Washington, DC. Http://www.iom.edu/Reports.aspx

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

International Issues in Health Care, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

12612080

Aika: 02.09.2019 - 31.07.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: University teacher Maliheh Nekouei Marvi Langari, PhD Suyen Karki and Mina Azimirald

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö/ Content and objectives: Students will familiarize themselves with health policy and strategies, health care systems, health care education in the interna-tional context, as well as, with international organizations and their role in health care, be able to analyze the issues of health care and its education in their home country and to make comparisons worldwide and gain knowledge about international and multicultural col-laboration within the fields of health care and health care education, learn to use Internet as a learning environment as well as a source of finding relevant and valid information for international issues in health care.

Suoritustapa/ Modes of study: Web-based learning environment, self-directed learning and web-based group discussions based on learning tasks. Written assignments. Tutoring.

Oppimateriaali/learning material: Material in the Web-learning environment including links., Scriven, A. & Garman, S.: Promoting health: global perspectives. Palgrarve Macmillan, 2005. 3. Dowling, B. & Glendinning, C. (Eds.): The New Primary Care. Modern, Dependable, Successful? Open University Press, 2003.

Opintojakso suositellaan tehtäväksi 2. lukuvuonna. Opintojakson opetuskieli on englanti. 

Opetuskieli/language: English

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot