bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Liikuntalääketieteen aineopinnot, 36 op

Uutta 2018!

14502 Kurssimaksu: 920,00 €

Aika: 30.08.2018 - 31.07.2020

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2018 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

järjestetään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaisesti. Mahdolliset muutokset opintovaatimuksiin päivitetään verkkoon kunkin jakson kohdalle.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuvat liikunnan ja liikuntaharjoittelun käyttömahdollisuudet terveyden ja toimintakyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi
  • opiskelija osaa tehdä liikunta-aiheisia kirjallisuushakuja sähköisistä tietokannoista ja pystyy seuraamaan alalla tapahtuvaa tieteellistä kehitystä alan tieteellisistä julkaisuista
  • osaa kuvata fyysisen suorituskyvyn mittausten keskeiset käyttöalueet terveys- ja kuntoliikunnan, kliinisen lääketieteen sekä urheiluvalmennuksen näkökulmasta
  • osaa tieteelliseen näyttöön perustuen määritellä tavallisimpien sairauksien ehkäisyn, hoidon, ja kuntoutuksen kannalta suositeltavan liikunnan määrän, laadun ja mahdolliset liikuntarajoitukset
  • tuntee ja osaa soveltaa biomekaniikan, liikuntafysiologian ja urheiluvalmennuksen mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä
  • osaa arvioida erityisolosuhteiden aiheuttamat keskeiset muutokset elimistön vasteisiin liikunnassa, myös terveys- ja turvallisuusnäkökulmasta

Edeltävät opinnot: Liikuntalääketieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin.

Kohderyhmä: Liikuntalääketiede oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja -opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Liikuntalääketieteen perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 920 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 320 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Liikunnan biokemia ja endokrinologia, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

14502100 Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 30.08.2018 - 24.09.2018

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: LitM, FT Jani Lappalainen

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 30.8.–1.9. to–pe klo 17.00–20.30 ja la klo 9.00–15.00
Opetuspaikka: Ratapihantie 13, Haaga-Helia
Tentti ma 24.9. klo 17.00–21.00
Uusinta ma 26.11. klo 17.00–21.00
Tenttien paikka: Hattulantie 2, Mäkelän Koulu

Tavoite ja sisältö: Opiskelija pystyy pääpiirteissään kuvaamaan elimistön metaboliset ja biokemialliset tapahtumat, joihin liikunnan terveyttä edistävä vaikutus perustuu, samoin pääperiaatteissaan tuntee liikunnan hormonaaliset vasteet ja niiden merkityksen sekä tuntee yleisimmät doping-aineet ja niiden käytön vaaratekijät.

Suoritustapa: Luennot 14 t ja tentti

Arviointi: 0–5

Materiaali:
•    Tiidus P, Tupling A, Houston M. Biochemistry primer for exercise science. 4 th edition, 2012. Human Kinetics.
•    Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5 painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirja-paino, Hämeenlinna 2012. (soveltuvin osin)
•    McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology. Nutrition, energy, and human performance. 7., uu-dist.painos. Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 1038 s. (soveltuvin osin)
•    Peter J, Chester N, Sculthorpe N et al. (2012). Performance enhancing drug abuse and cardiovascular risk in athletes: implications for the clinician. British Journal of Sports Me-dicine 46, 78–84.
•    Farrel et al. (2012). ACSM’s Advanced exercise physiolo-gy.  American College of Sports Medicine. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, USA. 669-698 (Exercise ge-nomics and proteomics).
•    Antidoping-toimikunta: http://www.antidoping.fi/etusivu
•    World anti-doping agengy: http://www.wada-ama.org/

Kurssimaksu 135 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kuormitusfysiologia, 6 op

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

14502200 Kurssimaksu: 165,00 €

Aika: 12.10.2018 - 13.10.2018

Paikka: Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo (Laurea-amk)

Opettaja: Tapani Risto ja Mikko Julin

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.10.2018 23:59

Kurssin tiedot

Aika: pe 12.10. klo 12.00–20.00 ja la 13.10. klo 9.00–13.00

Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee fyysisen suorituskyvyn ja sykevälivaihtelun mittaamisen, periaatteet ja toteutuksen, tuntee tavallisimmat verenkierto- ja hengityselimistön toimintakyvyn mittausmenetelmät liikuntaneuvonnan perustana sekä potilastyössä ja työn fyysistä kuormittavuutta arvioitaessa. Opiskelija tuntee erityisolosuhteiden yleisimmät vaikutukset kuormittumiseen ja fyysisen kunnon mittaamisen turvallisuustekijät ja toiminnan hätätilanteissa.

Suoritustapa: Luennot ja seminaarit yhteensä 14 t ja oppimistehtävät

Opettajat: LitM Tapani Risto ja TtM Mikko Julin

Arviointi: 0–5

Materiaali: Jaetaan kurssilla

Kurssimaksu 165 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 60 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Liikunta ja terveys, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

14502300 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 11.01.2019 - 02.03.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: FT Niko Wasenius

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 12.01.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
11.–12.1.2019 pe klo 17.00–19.30 ja la 10.00–15.00
1.–2.3.2019 pe klo 17.00–20.30 ja la klo 10.00–17.00

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa kuvata liikunnan ja terveyden välistä suhdetta eri elinkaaren vaiheissa. Opiskelija tuntee liikuntalääketieteen keskeisen terminologian ja terveysliikuntasuositukset. Opiskelija osaa edellytykset suunnitella ja ohjata eri-ikäisten asiakkaiden terveysliikuntaa so-veltaen eri liikuntamuotoja.

Suoritustapa: Luennot (8 t), itsenäistä työskentelyä ja oppimistehtävät ja seminaari (12 t)

Arviointi: 0–5

Materiaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Kurssimaksu 145 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 40 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Liikuntareseptioppi, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt Uutta 2018!

14502400 Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 14.03.2019 - 16.03.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: LitM, FT Jani Lappalainen

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 15.03.2019 23:59

Kurssin tiedot

Aika: 14.–16.3.2019 to-pe klo 17.00–20.30 ja la klo 09.00–15.00
Tentti 8.4.2019 ma klo 17.00–21.00
Uusintatentti 3.6.2019 ma klo 17.00–21.00

Tavoite ja sisältö: Opiskelijalla on valmiuksia perustella ja suunnitella liikuntaneuvonnan perusperiaatteita noudattaen terveyttä edistäviä ja turvallisia liikuntaohjelmia eri-ikäisille terveille ja pitkäaikaissairaille sekä muille erityisryhmille ajantasaista tutkimusnäyttöä hyödyntäen.

Suoritustapa: Luennot 14 tuntia ja tentti.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

  • Liikunnan Käypä hoito – suositus, www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50075
  • U.S. Department of Health and Human Services. 2008 Physical Activity Guidelines for Americans. Be Active, Healthy, and Happy! ODPHP Publication No. U0036 October 2008.   www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf (63 s.) (Tarkennetut USA:n terveysministeriön liikuntasuositukset väestölle 2008)
  • USA:n suositus pohjautuu kattavaan kirjallisuuskatsaukseen liikuntaa ja terveyttä koskevasta tutkimustiedosta, joka on saatavana Internetissä. Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report. U.S. De-partment of Health and Human Services, Washington, DC, 2008. www.health.gov/paguidelines/Report/pdf/CommitteeReport.pdf  (683 s.)

Kurssimaksu 135 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Aineopintojen kirjallisuus, 5 op

Uutta 2018!

14502500 Kurssimaksu: 80,00 €

Aika: 10.12.2018 - 31.07.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Itä-Suomen avoimen yliopiston opettaja

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 10.–14.12.2018 tai 18.–22.3.2019, syksyn 2019 ja kevään 2020 ajat tarkentuvat myöhemmin

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osoittaa tuntevansa energia-aineenvaihdunnan keskeiset tapahtumat ja merkityksen sekä verenkierron, sisäerityksen, hengityksen, hermoston ja lihaksiston vasteet niin akuuttiin kuin pitkäkestoiseen liikuntaan. Opiskelija osaa perustella fyysisen suorituskyvyn kehittymisen harjoittelun seurauksena sekä omaa ajantasaisia tietoja liikuntaravitsemuksesta, kehon koostumuksesta, laihdutuksesta ja painonhallinnasta sekä liikuntafysiologian erityiskysymyksistä kuten sukupuolen merkityksestä ja ikääntymisestä.

Suoritustapa: Verkkotentti Moodlessa, tenttiaika on neljä tuntia tentin aloittamisesta. Kirjallisuus ja tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

  • McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology. Nutrition, energy, and human performance. 7., uudist.painos. Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 1038 s.

Kurssimaksu 80 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Terveyspsykologian perusteet, 5 op

Uutta 2018!

14502600 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 01.09.2019 - 31.10.2019

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Itä-Suomen avoimen yliopiston opettaja

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Alkusyksy 2019, tarkentuu myöhemmin

Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee terveyspsykologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja sisältöalueet.  Opiskelija osaa soveltaa terveyspsykologian tarjoamia työkaluja yksilöllisessä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Lisätiedot: Suositellaan suoritettavaksi aineopintojen loppuvaiheessa.

Arviointi: 0–5

Materiaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali.
Oheismateriaalina:
1. Sarafino: Health psychology: biopsychosocial interactions. John Wiley & Sons, 2012.
2. Heiskanen, Huttunen, Tuulari (toim.): Masennus. Duodecim 2012.
3. Vedhara & Irwin: Human psychoneuroimmunology. Oxford University Press, 2005.

Kurssimaksu 110 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Terveyden edistämisen lähtökohdat, 3 op

Uutta 2018!

14502700 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 01.01.2020 - 29.02.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Itä-Suomen avoimen yliopiston opettaja

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.01.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: Alkuvuosi 2020, tarkentuu myöhemmin

Tavoite ja sisältö: Terveyden edistämisen historia ja lähtökohdat, peruskäsitteet ja toimijat. Terveyskäsitykset ja terveyden edistämisen lähtökohdat. Terveyden edistämisen hankkeet kunnissa. Opiskelija tunnistaa terveyden edistämisen laajan toimintakentän; osaa kriittisesti tarkastella eri terveyskäsityksiä ja terveyden edistämisen lähtökohtia.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä..

Arviointi: 0–5

Materiaali: Verkossa oleva materiaali

Kurssimaksu 90 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa, 3 op

Uutta 2018!

14502800 Kurssimaksu: 90,00 €

Aika: 01.02.2020 - 30.04.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Itä-Suomen avoimen yliopiston opettaja

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.02.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: helmi-huhtikuu 2020, tarkentuu myöhemmin

Tavoite ja sisältö: Suomenkielisiin ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin ja nettisovelluksiin tutustuminen. Sosiaalisessa mediassa olevan tiedon kriittinen arviointi. Opiskelija osaa  kriittisesti arvioida ja verrata sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja tiedon tuottajia tieteellisesti tuotettuun tietoon.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arviointi: 0–5

Materiaali: Verkossa oleva materiaali

Kurssimaksu 90 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Liikunta, aivot ja oppiminen, 4 op

Uutta 2018!

14502900 Kurssimaksu: 100,00 €

Aika: 01.04.2020 - 31.05.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Itä-Suomen avoimen yliopiston opettaja

Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2018 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 01.04.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: huhti-toukokuu 2020, tarkentuu myöhemmin

Tavoite ja sisältö: Liikunnan vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimintaan, kognitioon ja oppimiseen lapsuudessa ja nuoruudessa. Liikunnan neurobiologiset mekanismit. Liikunnan merkitys muistisairauksien ehkäisyssä ja hoidossa ikääntyneillä. Opiskelija osaa kuvata, miten liikunta vaikuttaa kognitioon ja oppimiseen lapsuudessa ja nuoruudessa. Näiden lisäksi opiskelija osaa kuvata liikunnan neurobiologisia mekanismeja oppimiseen. Opiskelija osaa kuvata muistisairauksien keskeisen patofysiologian ja liikunnan merkityksen muistisairauksien ehkäisyssä sekä liikuntaharjoittelun mahdollisuudet tukea kognitiivista toimintakykyä muistisairauksissa.

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Arviointi: 0–5

Materiaali:
1.    Hillman CH, Erickson KI, Kramer AF. Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Nature Reviews Neuroscience 2008; 9:58–65.
2.    Donnelly JE, Hillman CH, Castelli D, ym. Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review. Medicine & Science in Sports & Exercise 2016; 48:1197–1222.
3.    Khan N, Hillman CH. The relation of childhood physical ac-tivity and aerobic fitness to brain function and cognition: a review. Pediatric Exercise Science 2014; 26:138–146.
4.    Kramer AF, Erickson KI, Colcombe SJ. Exercise, cognition, and the aging brain. Journal of Applied Physiology 2006; 101:1237–1242.
5.    Groot C, Hooghiemstra AM, Raijmakers PGHM, ym.  The effect of physical activity on cognitive function in patients with dementia: A meta-analysis of randomized control tri-als. Ageing Research Reviews 2016; 25:13–23.
6.    Vivar C, Potter MC, van Praag H. All About Running: Synaptic Plasticity, Growth Factors and Adult Hippocampal Neurogenesis. Current Topics in Behavioral Neurosciences 2013; 15:189–210.
7.    Cotman CW, Berchtold NC, Christie L-A. Exercise builds brain health: key roles of growth factors cascades and in-flammation. Trends in Neurosciences 2007; 30:464–472.
8.    Kempermann G, Fabel K, Ehninger D, ym. Why and how physical activity promotes experience-induced brain plasticity. Frontiers in Neuroscience 2010; 4:189.
Sisältöjä tukeva kirjallisuus: Ludyga S, Gerber M, Brand S, Solsboer-Trachsler E, Puhse U. Acute effects of moderate aerobic exercise on specific aspects of executive function in different age and fitness groups: A meta-analysis. Psychophysiology 2016; 53:1611–1626.

Kurssimaksu 100 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 40 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot