bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Liikuntalääketieteen perusopinnot, 25 op lv. 2019–2020

14501000 Kurssimaksu: 595,00 €

Aika: 13.06.2019 - 18.05.2020

Paikka: Useita opetuspaikkoja

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.05.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

järjestetään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaisesti.

Sisältö ja tavoite: Liikuntalääketieteessä tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Opintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja perehtyminen liikunnan turvallisuuteen samoin kuin liikunnan mahdollisuuksiin monien kansansairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Liikuntalääketieteessä tarkastellaan myös liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä. Tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan
 • osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa
 • tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa
 • osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen
 • osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa
 • osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia
 • tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan
 • osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset
 • tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.

Kohderyhmä: Liikuntalääketiede oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja -opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 595 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

Mikäli suunnittelet tutkinto-opiskelua Itä-Suomen yliopistossa, ks. tietoa hakemisesta hakuoppaasta.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Elimistön rakenne ja toiminta, 4 op lv. 2019–2020

14501010 Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 13.06.2019 - 05.08.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: LitM Eeva-Kaarina Lampinen

Oppitunteja: 20

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 30.05.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 13.6. to klo 15.00–21.00, 14.6. pe klo 14.00–20.00 ja 15.6. la klo 9.00–14.00
Tentti 5.8. ma klo 17.00–21.00
Uusinta 9.10. ke klo 17.00–21.00

Sisältö ja tavoite: Osaat kuvata ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan pääpiirteet ja sinulla on peruskäsitys siitä, miten elimistön eri elinjärjestelmien toimintaa voidaan tutkia. Elinjärjestelmät, aistit, solut ja kudokset.

Suoritustapa: Luennot (20 t) sekä tentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Arviointi: 0–5

Materiaali:
- Nienstedt ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY, uusin painos.
- Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.
- Aihepiiriin valmistavaksi oheismateriaaliksi suositellaan Litmanen, H. ym. Kunnon kirja. WSOY, uusin painos

Kurssimaksu 135 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 40 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet, 4 op lv. 2019–2020

14501030 Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 23.08.2019 - 16.09.2019

Paikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Opettaja: Prof. Antti Mero

Oppitunteja: 14

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 23.08.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 23.–24.8. pe klo 15.15–21.00 ja la klo 9.00–16.15
Tentti 16.9. ma klo 17.00–21.00
Uusinta 25.11. ma klo 17.00–21.00

Sisältö ja tavoite: Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään liikunnan biologiset säätelyjärjestelmät ja osaa kuvata ihmiskehon rakenteen ja toiminnan sekä elimistön välittömät ja pitkäaikaiset vasteet liikuntaan erilaisissa tilanteissa. Lihastyön energia-aineenvaihdunta, lihastoiminta ja sen säätely, kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutukset elimistössä, harjoittelun vaikutukset aineenvaihduntaan sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön, lämmönsäätelyn periaatteet sekä biomekaniikan peruskäsitteitä ja sovelluksia.

Suoritustapa:  Luennot (10 t), pienryhmätyöskentely (4 t), oppimistehtävä ja tentti

Arviointi: 0–5

Materiaali:
- Kauranen K, Nurkka N. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 166. Tammerprint Oy, Tampere 2010. 435 s. (soveltuvin osin).
- Ahonen J, Sandström M. Liikkuva Ihminen -aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-kustannus Oy, Lahti  2011, 352 sivua (soveltuvin osin).

Kurssimaksu 135 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 40 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Liikunnan turvallisuus, 4 op lv. 2019–2020

14501040 Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 20.09.2019 - 14.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: LitM, FT Jani Lappalainen

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 20.09.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 20.–21.9. pe klo 17.00–20.15 ja la klo 9.00–14.15
Tentti 14.10. ma klo 17.00–21.00
Uusinta 9.12. ma klo 17.00–21.00

Sisältö ja tavoite: Opiskelija osaa kuvata liikunnan yhteydessä huomioitavat keskeiset turvallisuusnäkökohdat sydän- ja verenkiertosairauksien vaarojen näkökulmasta ja tuntee tavallisimmat liikunta- ja urheiluvammat, niiden ehkäisyn ja ensiavun periaatteet. Liikunnan terveysvaarat ja -hyödyt, terveysvaarojen patofysiologia, liikuntavammat ja niiden ensiapu ja hoito, doping.

Suoritustapa: Luennot (10 t) ja oppimistehtävä ja tentti

Arviointi: 0–5

Materiaali:
- Hautala T, Ruuhinen H. Urheiluvammat: ehkäise, tunnista, hoida, Docendo Finland Oy 2011
- Keskinen K, Häkkinen K ja Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja 161.Tammerprint oy, 2010. 304s. (soveltuvin osin)
- Suni J, Taulaniemi A. Terveyskunnon testaus. Sanoma Pro 2012. 325s. (soveltuvin osin)
- Thompson WR, Gordon NF, Pescatello LS (toim.). ACSMs Guidelines for exercise testing and prescription. American College of Sports Medicine. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 2009. 380 s. (sivut 2-39).
- Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5 painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. (soveltuvin osin)
-  Walker B. Urheiluvammat -ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK-kustannus Oy, Lahti  2014, 307 s. (soveltuvin osin).

Kurssimaksu 135 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 40 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Liikunta ja sairaudet, 4 op lv. 2019–2020

14501060 Kurssimaksu: 135,00 €

Aika: 18.10.2019 - 11.11.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: LitM, FT Jani Lappalainen

Oppitunteja: 10

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 18.10.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika: 18.–19.10. pe klo 17.00–20.15 ja la klo 9.00–14.15
Tentti ma 11.11. klo 17.00–21.00
Uusinta ti 7.1.2020 klo 17.00–21.00

Sisältö ja tavoite: Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tavallisimpien pitkäaikaissairauksien patofysiologian sekä liikunnan merkityksen sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Liikunnan vaikutukset sydän- ja verenkiertosairauksiin, lihavuuteen, metaboliseen oireyhtymään ja diabetekseen, tavallisimpiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, hengityselimistön sairauksiin sekä yleisimpiin mielenterveyden ongelmiin. Liikunnan merkitys ikääntyneiden toimintakyvylle.

Suoritustapa: Ennakkotehtävä, luennot (10 t) sekä tentti luennoista ja kirjallisuudesta

Arviointi: 0–5

Materiaali:
- Liikunnan Käypä hoito-suositus: www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50075
- Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s.
- Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
- Muu kurssilla ilmoitettava materiaali

Kurssimaksu 135 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 40 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Terveyskunto terveyden edistäjänä, 5 op lv. 2019–2020

14501065 Kurssimaksu: 145,00 €

Aika: 15.11.2019 - 23.11.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: LitM, FT Jani Lappalainen

Oppitunteja: 13

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 14.11.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ryhmä A: 15.–16.11. pe klo 17.00–21.00 ja la klo 9.00–17.30
Ryhmä B: 22.–23.11. pe klo 17.00–21.00 ja la klo 9.00–17.30
Kerro ryhmätoiveesi ilmoittautumisen yhteydessä verkkolomakkeella.

Sisältö ja tavoite: Opiskelija osaa:

 • Perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
 • Kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
 • Ohjata ja suorittaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit ja tulkita mittaustulokset.
 • Laatia terveyttä edistävän liikuntasuosituksen mittaustulosten perusteella

Terveyskunto, fyysinen suorituskyky ja terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikuntasuositusten laatiminen mittaustulosten pohjalta nuorelle, työikäiselle ja ikääntyvälle. Elintapoihin liittyvät terveyden riskitekijät ja liikunta terveyden edistämisessä.

Suoritustapa: Luennot 10 t, kenttätestit (UKK-kävelytesti, yhden jalan tasapainotesti, flamingotesti, selän sivutaivutustesti, vatsalihastesti, alaraajojen toistokyykistystesti, selkälihasten pitotesti, yläraajojen toistotesti) ja oppimistehtävä

Arviointi: 0–5

Materiaali:
-  Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T (toim.). Terveysliikunta.  2., uudist. painos. Kustannus Oy Duodecim, UKK-instituutti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2011. 250 s. (soveltuvin osin)
- Suni J, Taulaniemi A (toim.). Terveyskunnon testaus - menetelmiä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro, Helsinki 2012.
- Keskinen KL, Häkkinen K, Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. 2., uud. painos. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 161. Tammerprint Oy, Tampere 2010 (soveltuvin osin)
- Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s. (soveltuvin osin)
- Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
- Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali

Kurssimaksu 145 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Yleinen uusinta kokonaisuusopiskelijoille lv. 2019–2020

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14501090

Aika: 18.05.2020 - 18.05.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Useita opettajia

Oppitunteja: 4

Kurssin tiedot

ma 18.5.2020 klo 17.00–21.00

Tässä yleisessä uusintatentissä kokonaisuusopiskelijat voivat suorittaa niitä jaksoja, joihin sisältyy luentoja ja tentti: Elimistön rakenne ja toiminta, Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet, Liikunnan turvallisuus, Liikunta ja sairaudet.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot