Terveysliikunnan perusopinnot (ent. liikuntalääketiede), 30 op lv. 2020–2021

14501 Kurssimaksu: 470,00 €

Aika: 07.09.2020 - 31.07.2021

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 30.06.2020 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 17.08.2020 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

järjestetään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaisesti monimuoto-opetuksena

Sisältö ja tavoite: Terveysliikunnan perusopinnoissa tarkastellaan fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Opintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen ja urheilijan terveyteen. Lisäksi tarkastellaan liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä. Tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla ja tunnistaa merkittävät terveysriskit rasittavan liikunnan aikana sekä tiedostaa tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden hoitomenetelmät.

Kohderyhmä: Sopii liikunnanohjaajille ja -opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Sopii myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille, sillä kokonaisuudella voi hakeutua terveyden edistämisen tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 470 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän momu-maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Liikuntafysiologian perusteet, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14501010

Aika: 07.09.2020 - 10.11.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Yliopistonlehtori, Dosentti Mika Venojärvi

Kurssin tiedot

Tavoite ja sisältö: Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään liikunnan biologiset säätelyjärjestelmät ja osaa kuvata ihmiskehon rakenteen ja toiminnan, elimistön välit-tömät ja pitkäaikaiset vasteet liikuntaan erilaisissa tilanteissa.

Sisältö: Lihastyön energia-aineenvaihdunta, lihastoiminta ja sen säätely, kestävyys- ja voima-harjoittelun vaikutukset elimistössä, harjoittelun vaikutukset aineenvaihduntaan sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön ja lämmönsäätelyn periaatteet.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: luennot, tentti, tehtävät, itsenäinen työskentely

Oppimateriaali:
Ahonen J, Sandström M. Liikkuva Ihminen -aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biome-kaniikka. VK-kustannus Oy, Lahti 2011 (soveltuvin osin)
Mälkiä E, Wasenius N. Fysiologinen näkökulma fyysiseen aktiivisuuteen. Mediapinta oy. 2019 (soveltuvin osin)
Oheismateriaalit

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Solun rakenne ja toimintaperiaatteet, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14501030

Aika: 23.09.2020 - 03.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Yliopistonlehtori Tiina Jääskeläinen

Kurssin tiedot

Tavoite:
Antaa hyvät pohjatiedot solun rakenteen ja toiminnan ymmärtämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
▪ nimetä elimistön biomakromolekyyliryhmät ja organellit sekä niiden tehtävät.
▪ selittää geenien ilmentymisen vaiheet ja mainita ilmentymistä sääteleviä tekijöitä.
▪ kuvata solukalvon rakenteen ja tehtävät.
▪ selittää signaloinnin periaatteen ja mainita esimerkkejä erilaisista signalointireiteistä ja signaalimolekyyleistä.
▪ kuvata solusyklin vaiheet ja syklin etenemistä säätelevät tekijät.
▪ vertailla apoptoosin ja nekroosin mekanismeja.

Sisältö: Biomolekyylien (nukleotidit, nukleiinihapot, sokerit, hiilihydraatit, aminohapot, proteiinit, rasvahapot, lipidit) rakenne ja toiminta, organellien rakenne ja toiminta, geenien ilmentymisen kaskadi ja sen säätelyn periaatteet, solukalvon rakenne, kalvoliikenne, signaloinnin perusteet, solusykli, solukuolema.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: Oppimistehtävät, testit, ja lopputentti Moodle-ympäristössä.

Oppimateriaali:
▪ Jyrki Heino & Matti Vuento: Biokemia ja solubiologia, 1. painos, 2019 (tai vanhemmat painokset nimellä Biokemian ja solubiologian perusteet)
▪ Aittomäki, Moilanen, Perola: Lääketieteellinen genetiikka (Duodecim-sarja), 1. painos, 2016 (soveltuvin osin). Verkko-oppikirjana: www.oppiportti.fi
▪ Sariola, Frilander, Heino, Jernvall, Partanen, Sainio, Salminen, Thesleff, Wartiovaara: Kehitysbiologia - Solusta yksilöksi (Duodecim-sarja), 2. uudistettu painos 2015 (soveltuvin osin) Verkko-oppikirjana: www.oppiportti.fi
▪ Muu verkko- ja Moodle-materiaali

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14501040

Aika: 26.10.2020 - 15.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: dosentti Jyrki Ågren

Kurssin tiedot

Tavoite:
Opintojakso kuuluu ihmisen biologian opintojaksokokonaisuuteen, jossa käsitellään ihmisen elinjärjestelmiä, niiden rakenteita ja toimintaa sekä toiminnan säätelyä. Jakson jälkeen opiskelija
▪ osaa nimetä verenkierto-, hengitys- ja virtsaelimistön keskeiset rakenteet
▪ osaa selittää pääpirteissään veren, verenkierto-, hengitys- ja virtsaelimistön toiminnan ja sen säätelyn
▪ hallitsee perustiedot näihin elinjärjestelmiin liittyvistä keskeisitä sairauksista.

Sisältö: Verenkiertojärjestelmä (iso ja pieni verenkierto), sydämen rakenne ja perustoiminta, sydämen toiminnan säätely ja keskeiset sydäntaudit; sepelvaltimotauti ja rytmihäiriöt. Laskimot, valtimot, hiussuonet, imusuonisto, verisuoniston rakenteiden olennaiset osat suhteessa verisuonitauteihin. Verenpaine, sen säätely ja verenpainetauti, verisuonten kalkkeutuminen. Hengityselimistö, hengityksen mekaniikka ja säätely, keskeiset hengityselinsairaudet. Veren, munuaisten rakenne ja toiminta pääpiirteissään, nestetasapaino ja munuaisten toimintahäiriöt. Esimerkkejä em. sairaustilojen lääkehoidoista.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: tehtävä ja tentti Moodle-oppimisympäristössä

Oppimateriaali:
▪ Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lätti: Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro, 7.-8. painos, 2017 tai uudempi
▪ Luento-, verkko- ja Moodlemateriaali, Visible Body -tietokanta
▪ Lisäksi suositeltava kirja: Vauhkonen, Holmström: Sisätaudit, Sanoma Pro, 4.-5. painos, 2012 tai uudempi

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Ravitsemus ja liikunta, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14501060

Aika: 04.01.2021 - 01.03.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: dosentti Jaakko Mursu

Kurssin tiedot

Aika: 4.1.-1.3.2021 (tai 7.9.-2.11.2020)

Tavoite: Opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ra-vitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ra-vitsemukselliset vaatimukset ja haasteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liitty-vien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmär-tää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Sisältö: Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: tallenteet, oppimistehtävät

Oppimateriaali: Moodlessa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14501065

Aika: 14.01.2021 - 15.02.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FT Niko Wasenius

Oppitunteja: 12

Kurssin tiedot

Aika:
to 14.1. klo 17.00-19.30
ti 19.1. klo 17.00-19.30
to 21.1. klo 17.00-19.30
ti 26.1. klo 17.00-19.30
Tentti ma 15.2.2021 klo 17.00-21.00
Uusintatentti ke 7.4.2021 klo 17.00-21.00
Opetus- ja tenttipaikka ilmoitetaan myöhemmin

Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake

Tavoite: Opiskelija osaa:
▪ tunnistaa merkittävät terveysriskit rasittavan liikunnan aikana
▪ kuvailla harjoitteluun liittyvät eristyskysymykset (mm. anemia,infektio)
▪ ravinnon, palautumisen ja unen merkityksen harjoitusvasteeseen
▪ kuvata rasittavaan liikuntaan liittyvät naisurheilijan erityiskysymykset
▪ kuvailla antidoping-työn perusperiaatteet
▪ arvioida fyysisen ja psyykkisen harjoituskuorman merkityksen suorituskyvyn ja palautumisen kannalta

Sisältö: Kuormittava liikunta ja sairaudet sekä fysiologiset tilat (äkkikuolemat, urheilijan sydän ja anemia), Infektiot ja urheilu (sydänlihastulehdus), Naisurheilijan erityskysymykset (amenorrea, raskaus). Fyysinen ja psyykkinen harjoituskuorma ja sen monitorointi. Uni ja lepo sekä palautuminen. Antidoping. Urheiluvammojen ennaltaehkäisy. Ravitsemusneuvontaan ohjaaminen.

Suoritustapa: luennot 12 t, oppimistehtävä ja tentti.

Oppimateriaali: Kurssilla ilmoitettava materiaali ja mahdollinen oheismateriaali.

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy, 4 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14501070

Aika: 16.03.2021 - 19.04.2021

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FT Niko Wasenius

Oppitunteja: 12

Kurssin tiedot

Aika:
ti 16.3. klo 17.00-19.30
to 18.3. klo 17.00-19.30
ti 23.3. klo 17.00-19.30
to 25.3. klo 17.00-19.30
Tentti ma 19.4.2021 klo 17.00-21.00
Uusintatentti ma 7.6.2021 klo 17.00-21.00
Opetus- ja tenttipaikka ilmoitetaan myöhemmin

Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake

Tavoite: Opiskelija osaa
▪ ymmärtää ja osaa selittää liikunta- ja urheiluvammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja, paranemisprosesseja ja tuntee vammojen ennaltaehkäisyn periaatteita
▪ tiedostaa tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden hoitomenetelmät
▪ tapaturmiin vaikuttavat tekijät

Sisältö: Urheiluvammat; syntymekanismit, paranemisprosessit, kuntoutus ja ennaltaehkäisy ja vaikutus suorituskykyyn

Suoritustapa: Luennot 12 t, oppimistehtävä ja tentti.

Oppimateriaali: Kurssilla ilmoitettava materiaali ja mahdollinen oheismateriaali.

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14501090

Aika: 05.04.2021 - 07.06.2021

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: FT Niina Lintu

Kurssin tiedot

Tavoite: Opiskelija osaa
▪ perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
▪ kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
▪ toteuttaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit
▪ tulkita mittaustulokset ja laatia terveyttä edistävän liikuntaohjeistuksen mittaustulosten perusteella
▪ kuvata erilaisia terveysteknologisia sovelluksia ja pohtia niiden merkitystä terveyden edistämisessä kriittisesti

Sisältö: Terveyskunto, terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikunnan ja fyysisen aktivisuuden merkitys terveyden edistämisessä. Liikuntaohjeistuksen laatiminen mittaus tulosten pohjalta. Yleisimmät terveysteknologiset sovellukset.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: luennot, oppimistehtävä, tentti, itsenäinen työskentely

Oppimateriaali: Verkko-opetuksessa kuvattu materiaali, oheismateriaalit.

Arviointi: 0-5

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot