Informaatiotutkimuksen aineopinnot 2021-22

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13002000 Kurssimaksu: 890,00 €

Aika: 15.01.2021 - 30.06.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Informaatiotutkimuksen aineopinnot järjestetään Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Niiden arvioitu alkamisajankohta on tammikuu 2021 ja opiskeluaika on 3 lukukautta (1,5 vuotta). Opinnot toteutetaan pääasiassa verkko-opintoina mutta niihin sisältyy mahdollisesti myös muutama lähiopetuspäivä (virustilanteesta riippuen). Aikatauluista ja opintoihin hakemisesta päivitetään lisätietoa näille sivuille vuoden 2020 aikana.

Mitä informaatiotutkimus on?

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, joka tutkii tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoa, organisointia, hankintaa, välittymistä, käyttöä ja vaikuttavuutta erilaisissa ympäristöissä. Internetin myötä informaatioalan asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt useilla aloilla.

Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia alan asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin informaatioalan organisaatiossa, yritysten ja julkisen sektorin tiedonhallinta- ja tietopalveluyksiköissä, tutkimuslaitoksissa sekä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa.

Informaatiotutkimuksen opinnot pätevöittävät työskentelemään kunnan kirjastolaitoksessa. Kirjastolain kirjastoasetuksen mukaisesti vähintään 70 prosentilla kirjastolaitoksen henkilökunnasta tulee olla suoritettuna korkeakoulututkinto ja niihin sisältyvät tai niiden lisäksi suoritetut 60 op laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.
 

Haku opintoihin

Haku aineopintoihin alkaa keväällä 2020. Edellytyksenä opintojen aloittamiselle on, että ennen opintokokonaisuuden alkua syksyllä 2020 on hakijalla suoritettuna informaatiotutkimuksen perusopinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot. Muiden aineiden, esim. viestinnän, perusopinnot eivät sovellu aineopintojen pohjaksi. Jos hakijoita on enemmän kuin kokonaisuuteen voidaan ottaa, valinta suoritetaan arpomalla.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Haku informaatiotutkimuksen aineopintoihin

13002001

Aika: 15.04.2020 - 01.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 15.04.2020 10:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Hakeutuminen informaatiotutkimuksen aineopintojen (35 op, vastuuyliopisto Oulun yliopisto) opiskelijaksi:

- Opintoihin voidaan ottaa 30 opiskelijaa.
- Opiskelupaikan hakijaksi ilmoittaudutaan tämän "Haku informaatiotutkimuksen aineopintoihin" -kurssin kautta. Paina painikkeesta  "Ilmoittaudu" ja täytä lomakkeen tiedot huolellisesti. Tarkista erityisesti, että sähköpostiosoitteesi on oikein.
- Huom. Ilmoittautuminen hakijaksi ei ole vielä ilmoittautuminen opintoihin vaan opiskelupaikka varmistuu vasta hakuajan päätyttyä!
- Jos hakijoita on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, valinta suoritetaan arpomalla. Valinnasta ilmoitetaan hakuajan päätyttyä kaikille opintoihin hakeneille.
- Haku alkaa 15.4.2020 ja päättyy joulukuussa 2020 (päivämäärä tarkentuu pian).
- Informaatiotutkimuksen perusopintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Heti valintojen varmistuttua tulee toimittaa kesäyliopistoon oikeaksi todistettu kopio perusopintojen suorituksesta.
- Hakemuksen opintoihin voi perua hakuajan loppuun saakka. Hakuajan päätyttyä ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi valituille ja peruutusehdot astuvat voimaan.
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13002005

Aika: 01.01.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet:
- tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia
- oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja
- perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)
-oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä
-oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan osaa osaamistaan tieteidenväliseen projektiyhteistyöhön

Sisältö: Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat teoriat ja metodit.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13002015

Aika: 01.01.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa informaatiosisältöjen ja dokumenttien arvioinnin ja organisoinnin tavoitteita ja käytäntöjä erilaisten kokoelmien muodostamisessa ja osaa soveltaa niitä systemaattisesti.

Sisältö: Informaatiosisältöjen ja dokumenttien tuottaminen, arviointi ja organisointi. Dokumentaatio, luettelointi ja sisällönkuvailu asiantuntijatyönä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13002025

Aika: 01.01.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella tieteellistä viestintää informetristen menetelmien tuella tieteellisen kirjaston tehtävien ja avoimen tieteen näkökulmista. Hän tunnistaa vastuullisen tutkimuksen ja sen arvioinnin käytäntöjä.

Sisältö: Tieteellisen viestinnän tutkimus ja arviointi informetrisin menetelmin. Avoin tiede. Tieteellisten kirjastojen tehtävät vastuullisessa tutkimuksen arvioinnissa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13002045

Aika: 01.01.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa analysoida keskeisiä kirjasto- ja tietopalvelutyön kehittämisen osa-alueita ja ymmärtää kehittämisen merkityksen. Opiskelija saa valmiuksia kehittää omaa työtään ja tulevaisuuden palveluja moniammatillisessa yhteistyössä.

Sisältö: Kirjasto- ja tietopalvelut, toiminnan arviointi ja kehittäminen, moniammatillinen yhteistyö, palvelumuotoilu
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Työharjoittelu, 6 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13002050

Aika: 01.01.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa informaatiotutkimuksen keskeisiä ilmiöitä organisaatioympäristöissä ja osaa toimia informaatioalan työtehtävissä. Hän pystyy soveltamaan aiemmin opinnoissaan oppimiaan taitoja käytännön työssä ja reflektoimaan omaa työtään ja asiantuntijuuttaan. 

Sisältö: Työharjoittelu informaatiotehtävissä hallinto- tai tutkimusorganisaatiossa, kirjastossa, arkistossa, museossa, yrityksissä tai muussa tietoperustaisessa organisaatiossa. 

Harjoittelun kesto on 2 kk (6 op) Harjoittelu on kokopäiväistä työtä. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse, mutta paikan soveltuvuus tulee varmistaa harjoitteluvastaavalta (Heidi Enwald, heidi.enwald[ät]oulu.fi). Harjoittelu voi olla palkatonta tai palkallista, tämä riippuu harjoitteluorganisaatiosta. Harjoittelussa opiskelijan on tarkoitus päästä seuraamaan ja kokeilemaan laajalti erilaisia alan työtehtäviä.

 

Harjoittelu sijoittuu opiskelijan itse valitsemaan ajankohtaan (aineopinnoista kertyvä tietous on parhaiten hyödynnettävissä keväällä 2022, mutta harjoittelun voi tehdä jo ennen tätä).

Harjoittelun hyväksiluku: Harjoittelun voi saada hyväksi luettua aiemmalla kirjastoalan työkokemuksella, mutta työkokemus ei saa olla osa muita opintoja eli siitä ei ole vielä voinut saada opintosuoritusta. Aiempaa työkokemusta tulee olla vähintään 4 kk verran. Hyväksilukemisesta sovitaan harjoitteluvastaavan kanssa. Tarkemmat ohjeet annetaan opintojen alussa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13002060

Aika: 01.01.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa keskeiset johtamisen alueet ja informaatioalan asiantuntijuuden merkityksen tietoperustaisessa organisaatiossa. Hän osaa soveltaa johtamisen välineitä osaamisen ja informaation hallintaan uuden tiedon luomiseksi. Opiskelija vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan ja ymmärtää niiden merkityksen johtamis- ja asiantuntijatyössä.

Sisältö: Johtaminen ja johtajuus, tietojohtaminen, strategia ja osaaminen, viestintä ja markkinointi, tietopääoma ja talous organisaatioympäristössä. Uuden tiedon luominen, vuorovaikutus ja informaationhallinta sekä informaatioalan asiantuntijana toimiminen tietoperustaisessa organisaatiossa.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13002090

Aika: 01.01.2020 - 31.07.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet ja erottaa eettiset periaatteet ja säädännäiset normit. Hän osaa soveltaa yksinkertaisissa ongelmatilanteissa informaatioalan keskeistä lainsäädäntöä sekä pohtia informaatioalaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelumenetelmä kehittää kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä analyyttista ja kriittistä ajattelua.

Sisältö: Oikeusjärjestyksen perusperiaatteet, informaatiota ja viestintää koskevat lait ja eettiset periaatteet ja niihin liittyvät ongelmat kuten sananvapaus ja sensuuri.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot