Informaatiotutkimuksen aineopinnot 2021-22

Ei ilmoittautumista netin kautta.

13002000

Aika: 01.01.2021 - 30.06.2022

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Useita opettajia


Opintokokonaisuuden rakenne:

Kurssin tiedot

Informaatiotutkimuksen aineopinnot järjestetään Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Niiden arvioitu alkamisajankohta on tammikuu 2021 ja opiskeluaika on 3 lukukautta (1,5 vuotta). Opinnot toteutetaan pääasiassa verkko-opintoina mutta niihin sisältyy myös muutama lähiopetuspäivä. Aikatauluista ja opintoihin hakemisesta päivitetään lisätietoa näille sivuille vuoden 2020 aikana.

Mitä informaatiotutkimus on?

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, joka tutkii tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoa, organisointia, hankintaa, välittymistä, käyttöä ja vaikuttavuutta erilaisissa ympäristöissä. Internetin myötä informaatioalan asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt useilla aloilla.

Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia alan asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin informaatioalan organisaatiossa, yritysten ja julkisen sektorin tiedonhallinta- ja tietopalveluyksiköissä, tutkimuslaitoksissa sekä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa.

Informaatiotutkimuksen opinnot pätevöittävät työskentelemään kunnan kirjastolaitoksessa. Kirjastolain kirjastoasetuksen mukaisesti vähintään 70 prosentilla kirjastolaitoksen henkilökunnasta tulee olla suoritettuna korkeakoulututkinto ja niihin sisältyvät tai niiden lisäksi suoritetut 60 op laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.
 

Haku opintoihin

Haku aineopintoihin alkaa keväällä 2020. Edellytyksenä opintojen aloittamiselle on, että ennen opintokokonaisuuden alkua syksyllä 2020 on hakijalla suoritettuna informaatiotutkimuksen perusopinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot. Muiden aineiden, esim. viestinnän, perusopinnot eivät sovellu aineopintojen pohjaksi. Jos hakijoita on enemmän kuin kokonaisuuteen voidaan ottaa, valinta suoritetaan arpomalla.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot