Luovan kirjoittamisen aineopinnot, 35 op, 2021

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14552000

Aika: 01.01.2021 - 31.07.2022

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Kurssin tiedot

Luovan kirjoittamisen aineopinnot järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Suunniteltu alkamisajankohta tammikuu 2021. Opintokokonaisuuden rakenne tarkentuu kesän aikana.

Tavoite ja sisältö: Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Kokonaisuus on kolmijakoinen: Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden. Toinen kokonaisuus on nimeltään Kirjoittamisen erityisalat. Siinä painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa. Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa. Opiskelua koordinoidaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla. Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja.

Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Edeltävät opinnot: Luovan kirjoittamisen perusopinnot (25 op) suoritettuna.

Opintokokonaisuuden rakenne:

Kirjoittamisen lajit:

  • Proosan kirjoittaminen II, 5 op
  • Lyriikan kirjoittaminen II, 5 op
  • Draaman kirjoittaminen II, 5 op

Tietokirjoittaminen ja toiminta kentällä:

  • Tietokirjoittaminen II, 5 op

Kirjoittamisen erityisalat (valitaan yksi):

  • Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä, 5 op
  • Kirjoittaminen julkaistavaksi, 5 op
  • Luova tietokirjoittaminen, 5 op
  • Nykykirjallisuus, 5 op

Aineopintojen seminaari, 10 op

Jaksojen tarkemmat tiedot, ilmoittautuminen, kurssimaksu, opintovaatimukset ym. tarkentuvat myöhemmin.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot