bodrum escort türk porno porn porno izle porna izle

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, lv. 2019 – 2020

14550000 Kurssimaksu: 820,00 €

Aika: 05.08.2019 - 31.05.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2019 10:00

Ilmoittautuminen päättyy: 22.07.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, järjestetään kesäyliopistossa Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. Opintojaksojen kirjallisuus ja päivitetyt tiedot löytyvät kesäyliopiston verkkosivuilta.

Tavoite: Luova kirjoittamisen opintojen tavoitteena on antaa laaja-alaiset kirjoittamisen perustaidot. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Opintoryhmissä analysoidaan yhdessä opiskelijoiden tekemiä kirjoitusharjoituksia, luettuja teoksia ja artikkeleita tai muuta materiaalia. Kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Sisältö: Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat jaksot:

  • Johdatus kirjoittamiseen, 5 op
  • Lyriikan kirjoittaminen, 4 op
  • Draaman kirjoittaminen, 4 op
  • Proosan kirjoittaminen, 6 op
  • Tietokirjoittaminen, 4 op
  • Arviointi ja koonti, 2 op

Suoritustapa: Opintojaksot koostuvat lähiopetuksena tapahtuvasta luento (12 t) - ja ryhmäopetuksesta (12 t) sekä itsenäisestä työskentelystä (harjoitustehtävät ja kirjallisuuden lukeminen). Opiskelija laatii opintojen aikana oppimisportfolion.  

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan sen eri osa-aluilla.

Opetus: Perusopinnot järjestetään Helsingin seudun kesäyliopistossa. Opinnot alkavat syksyllä 2019 ja päättyvät keväällä 2020. 
Luova kirjoittaminen järjestetään lähiopetuksena, jossa opettajana toimivat kirjoittamisen ammattilaiset. Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia.

Ilmoittautuminen: ke 6.3. alkaen, ti 31.7. mennessä.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 820 €, sisältää Turun avoimen yliopiston perimän maksun 80 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopstu-rekisteröitymisen yhteydessä. Opinnot suoritetaan kokonaisuutena. Kurssimaksun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu kahdessa erässä". Ilmoittautuminen on sitova. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johdatus kirjoittamiseen, 5 op, lv. 2019 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551010

Aika: 05.08.2019 - 04.09.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Luennot:
5.–17.8. ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset:
Ryhmä A: 19.8.–2.9. ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 21.8.–4.9. ke klo 17.00–20.15

Sisältö:
Kurssilla tutustutaan proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Kurssi antaa käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetusta teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan.

Osaamistavoitteet:
Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissä tarvittavat tiedot ja taidot. 

Opintosuoritukset:
Luennot (12 t), pienryhmäopetus (12 t) ja harjoitukset, kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset ja niiden analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus:
Pakollinen lukemisto:
Sana kerrallaan — johdatus luovaan kirjoittamiseen. (Miisa Jääskeläinen) Wsoy 2002.

Valinnainen lukemisto:
Miten kirjani ovat syntyneet, kirjat 1-5 
 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Draaman kirjoittaminen, 4 op, lv. 2019 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551021

Aika: 16.09.2019 - 16.10.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: TeM, dramaturgi, kirjoittamisen opettaja Asta Honkamaa

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Luennot:
16.–25.9. ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset:
Ryhmä A: 30.9.–14.10. ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 2.–16.10. ke klo 17.00–20.15

Sisältö:
Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman historiaan ja näytelmäkirjallisuuden lajien kehitykseen ja ominaispiirteisiin.

Osaamistavoitteet:
Kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen draaman historiasta.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), Ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus luettavaksi ennen jakson alkua:
Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja.
toim. Paula Salminen ja Elina Snicker (Like,2012)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tietokirjoittaminen, 4 op, lv. 2019 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551031

Aika: 28.10.2019 - 04.12.2019

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Juha Rautio

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
Luento-opetus:

28.10.-6.11. ma ja ke klo 17.00-19.30

Ryhmätapaamiset:
Ryhmä A: 11.11. - 2.12. ma klo 17.00-20.15
Ryhmä B: 13.11. - 4.12. ke klo 17.00-20.15

Sisältö:
Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä esseen, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus ( 12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja portfolio. Harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus:
Luettavaksi:
Kurinalaisuutta ja kuvittelua (toim. Emilia Karjula ja TIina Mahlamäki)

Syventävää luettavaa:
Mitä essee tarkoittaa? (toim. Johanna Venho)
Antti Nylén: Häviö (Kosmos 2018)

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Proosan kirjoittaminen, 6 op, lv. 2019 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551040

Aika: 02.03.2020 - 08.04.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: FM Helmi Kekkonen

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Luennot:
2.-11.3.2020 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset:
Ryhmä A: 16.3.–6.4. ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 18.3.–8.4. ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Sisältö:
Tutustumme luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Luemme valinnaisen kaunokirjallisen teoksen sekä teoksen/artikkeleita, joista saat käsityksen novellin historiasta. Lisäksi perehdymme prosessikirjoittamisen periaatteeseen, jota harjoittelemme käytännössä. Ymmärrät kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaat hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissäsi. Kurssityönäsi kirjoitat novellin.

Osaamistavoitteet:
Perehtyminen prosessikirjoittamisen periaatteeseen ja sen harjoitteleminen. Kirjoittaja ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaa hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissään.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus ( 12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + portfolio. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Novelli ja sen analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus: 
Raija Siekkinen: Novellit (Helsinki: Otava, 2007. ISBN 951-1-24444-2.)
Raymond Carver: Mistä puhumme kun puhumme rakkaudesta (2015, ISBN: 978-952-483-278-6)
Taina Latvala: Ennen kuin kaikki muuttuu (2015, ISBN: 9789511289678)
Juha Itkonen: Huolimattomia unelmia. Otava, 2008.

Kirjoista käytetään opetuksessa yksittäisiä novelleja, mutta teoksiin on hyvä tutustua ennen jakson alkua.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Lyriikan kirjoittaminen, 4 op, lv. 2019 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551041

Aika: 13.01.2020 - 19.02.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 24

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:

Luennot:
13.–22.1.2020 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset:
Ryhmä A: 27.1.–17.2.2020 ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 29.1.–19.2.2020 ke klo 17.00–20.15

Sisältö:
Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan historiaan, muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

Osaamistavoitteet:
Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikan historiasta.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus:
 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arviointi ja koonti, 2 op, lv. 2018 – 2019

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551060

Aika: 13.05.2019 - 17.05.2019

Paikka: Kirkkokatu 6 (Tieteiden talo)

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 3

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
13.-17.5. ma-pe klo 17.00- noin 20.00

Ilmoittautuminen: 
Opiskelija osallistuu yhteen seminaaritapaamiseen. Jokaiseen ryhmään otetaan noin 4–5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaari-iltoihin ilmoittautumiset sähköpostilla satu.kuitunen@kesayliopistohki.fi (maaliskuun loppuun mennessä).

Jokaisella opiskelijalle varataan puoli tuntia aikaa opintojen aikana kokoamansa portfolion esittelyyn. Lisäksi jokainen opiskelija pohtii opiskeluvuottaan, mitä on oppinut, mitkä ovat hänen vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kirjoittajana sekä kertoo mahdollisista tulevaisuuden tavoitteistaan.

Sisältö:
Kurssilla opiskelijat esittelevät perusopintojen aikana tekemistään töistä kokoamansa oppimisportfoliot ja tiivistävät omat oppinsa ja tavoitteensa.

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on vahvistaa kykyä itsearviointiin ja oman työn tuloksien esittelyyn. Opiskelija pystyy asettamaan kirjoittamiselleen kehittämistavoitteita tulevia opintoja ajatellen.

Opintosuoritukset:
Seminaarityyppinen tapaaminen ja itsenäinen työskentely. Vaadittavat opintosuoritukset: Portfolio ja suullinen esitys.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Arviointi ja koonti, 2 op, lv. 2019 – 2020

Ei ilmoittautumista netin kautta.

14551060

Aika: 11.05.2020 - 15.05.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Oppitunteja: 3

Kurssin tiedot

Opetuksen ajankohta:
11.-15.5. ma-pe klo 17.00- noin 20.00

Ilmoittautuminen: 
Opiskelija osallistuu yhteen seminaaritapaamiseen. Jokaiseen ryhmään otetaan noin 4–5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaari-iltoihin ilmoittautumiset sähköpostilla satu.kuitunen@kesayliopistohki.fi (maaliskuun loppuun mennessä).

Jokaisella opiskelijalle varataan puoli tuntia aikaa opintojen aikana kokoamansa portfolion esittelyyn. Lisäksi jokainen opiskelija pohtii opiskeluvuottaan, mitä on oppinut, mitkä ovat hänen vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kirjoittajana sekä kertoo mahdollisista tulevaisuuden tavoitteistaan.

Sisältö:
Kurssilla opiskelijat esittelevät perusopintojen aikana tekemistään töistä kokoamansa oppimisportfoliot ja tiivistävät omat oppinsa ja tavoitteensa.

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on vahvistaa kykyä itsearviointiin ja oman työn tuloksien esittelyyn. Opiskelija pystyy asettamaan kirjoittamiselleen kehittämistavoitteita tulevia opintoja ajatellen.

Opintosuoritukset:
Seminaarityyppinen tapaaminen ja itsenäinen työskentely. Vaadittavat opintosuoritukset: Portfolio ja suullinen esitys.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot