Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op

Talvi 2020

14901000 Kurssimaksu: 450,00 €

Aika: 01.01.2020 - 31.12.2020

Paikka: ks. opintojaksot

Opettaja: Useita opettajia

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2019 23:59


Opintokokonaisuuden rakenne:

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op järjestetään kesäyliopistossa Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintokokonaisuus on Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen sekä Siirtolaisuusinstituutin yhteinen opintokokonaisuus. Opintokokonaisuuden tiedot päivitetään kesäyliopiston verkkosivuille syksyn aikana.  HUOM. Aikatauluihin saattaa tulla muutoksia.

Sisältö ja tavoite: Opintokokonaisuuden tarkoituksena on

 • Opintokokonaisuuden tarkoituksena on

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä

 • perehdyttää etnisyyteen, etnisen identiteetin perusteisiin, etnisten konfliktien ja rasismin selityksiin

 • tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin

 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan, teorioihin ja poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin sekä globaaleihin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin

 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin

Lisätietoja: Opintokokonaisuuden rakenne tarkentuu loppusyksyn aikana. Opinnot alkavat tammikuussa 2020 ja päättyvät syksyllä 2020.

Kohderyhmä: Monikulttuurisuuden opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esimerkiksi opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Huom. Opintokokonaisuuden osallistujat ilmoittautuvat vielä myös Turun avoimen yliopiston Nettiopsu-palveluun kesäyliopistosta lähetettävien ohjeiden mukaisesti.

Opintokokonaisuuden rakenne: Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Johdatus monikulttuurisuuteen, 6 op

14901005 Kurssimaksu: 110,00 €

Aika: 07.01.2020 - 28.01.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: luennot FT Johanna Leinonen, tutor ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2019 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
Opintoryhmätapaamiset 7. - 28.1.2020 ti klo 18.00 - 19.30
Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Tentit
3.2. ma klo 16.00 - 19.00
11.3. ke klo 17.00 - 20.00
6.4. ma klo 17.00 - 20.00
Tenttipaikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite: Opintokokonaisuuden johdantokurssi, jossa tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan ja teoreettisiin näkökulmiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, niiden oppihistoriallisen taustan sekä teoreettiset näkökulmat. Lisäksi opiskelija on perehtynyt monikulttuurisuuspolitiikan toteutumiseen käytännössä eri kansallisissa konteksteissa. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

Lisätiedot:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa: 
Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti opintoryhmätyöskentelyyn (8 t), lukemalla oheiskirjallisuutta sekä kirjoittamalla oppimispäiväkirja ja suorittamalla kirjallisuustentti TAI kirjoittamalla laajempi lukupäiväkirja kurssin oheiskirjallisuudesta ja tenttimateriaalista.

Kirjallisuus:
Saukkonen, Pasi 2013: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot.

JA

Dahlstedt, Magnus & Neergaard, Anders (eds.) 2015: International Migration and Ethnic Relations. Critical Perspectives.

Arviointi:
0 - 5

Opettaja:
luennot tallenteina: FT Johanna Leinonen, opintoryhmätapaamiset tutor

Kurssimaksu:
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 50 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 60 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Siirtolaisuus, 5 op

14901009 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 04.08.2020 - 25.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: luennot Dos. Ismo Söderling ja KL Jouni Korkiasaari, tutor ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.04.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
Opintoryhmätapaamiset 4. - 25.8. ti klo 18.00 - 19.30
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit
7.9. ma klo 17.00 - 21.00
5.10. ma klo 17.00 - 21.00
2.11. ma klo 17.00 - 21.00
Tenttipaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:

 • Muuttoliikekäsitteet ja -teoriat
 • Muuttoliike paikallisena ja globaalina väestöilmiönä
 • Suomalaisen siirtolaisuuden historia
 • Maahanmuuton ja pakolaisuuden historia
 • Maahanmuuton yksilölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Osaamisjakson tavoitteena on tarjota perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä, yhteiskunnallisena ja historiallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista ja kytkennöistä. Kurssilla tarkastellaan muuttoliikettä myös paikallisena ja globaalina väestöilmiönä. Kurssin käytyään opiskelija:

 • hallitsee siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyvät käytännöt ja käsitteet
 • pystyy jäsentämään nykyiset muuttoliikkeet osana historiallista jatkumoa
 • pystyy soveltamaan tietoa eri oppiaineissa
 • omaa valmiudet analysoida muuttoliikkeiden yksilöllisiä, alueellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia

Lisätiedot:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa: 
Kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa verkkomateriaali ja kirjallisuus ohjeiden mukaan. Työskentelyä opintoryhmässä 8 tuntia.

Kirjallisuus:

 1. Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) 2013: Muuttajat.
 2. Mubarak, Yusuf M., Nilsson, Eva & Saxén, Niklas 2015: Suomen somalit. Into Kustannus Oy.
 3. Artikkeli: “Theories of International Migration: A Review and Appraisal” by Douglas S. Massey et.al. (2011):https://cis.uchicago.edu/outreach/summerinstitute/2011/documents/sti2011-parks-theories_of_international_migration.pdf
 4. Tanner, Arno & Söderling, Ismo (toim.) 2016: Venäjänkieliset Suomessa. Huomisen suomalaiset.

verkkomateriaali, valmistavat tenttikysymykset ja linkkejä aihepiirin artikkeleihin ja muihin lähdeaineistoihin saatavilla netistä: http://users.utu.fi/joukork

Arviointi:
0 - 5 

Opettaja:
luennot Dos. Ismo Söderling ja KL Jouni Korkiasaari, opintoryhmätapaamiset tutor

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 45 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä, 5 op

14901013 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 05.05.2020 - 26.05.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: luennot Prof. Merja Anis, tutor ilmoitetaan myöhemmin

Oppitunteja: 8

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.02.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
Opintoryhmätapaamiset 5. - 26.5. ti klo 18.00 - 19.30
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit
8.6. ma klo 17.00 - 21.00
6.7. ma klo 17.00 - 21.00
3.8. ma klo 17.00 - 21.00
Tenttipaikka Ratapihantie 13, Haaga-Helia

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:
Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat kotouttaminen ja kotoutuminen käsitteinä, kotouttamispolitiikka ja kotoutumisen seuranta, kotoutuminen yksilöllisenä ja yhteisöllisenä kokemuksena sekä ammatilliset valmiudet ja käytännöt kotouttamistyössä. Teemoja tarkastellaan maahanmuuton, monikulttuurisuuden, integraation ja akkulturaation näkökulmien valossa sekä ammatillisessa toiminnassa tarvittavien tietojen ja taitojen kannalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta ja kotouttamisen käytännöistä. Opiskelija ymmärtää ja kykenee analysoimaan kotouttamisen ja kotoutumisen merkityksiä yhteiskunnan, yhteisöjen, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelijalla on maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä tarvittavat ammatilliset perusvalmiudet.

Lisätiedot:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot.

Suoritustapa: 
Perehtyminen Moodle-verkkoalustalla oleviin kurssimateriaaleihin, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä kirjallisuustentti. Työskentelyä opintoryhmässä 8 tuntia.

Kirjallisuus:
Tentitään kaksi teosta seuraavista:
1. Gothóni, Raili & Siirto, Ulla (toim.) (2016) Pakolaisuudesta kotiin.
2. Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati (toim.) (2018) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä.
3. Peltola, Marja (2014) Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.
4. Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim) (2005) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.

Arviointi: 
0 - 5 

Opettaja:
luennot Prof. Merja Anis, opintoryhmätapaamiset tutor

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 45 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi, valinnainen 3 op

14901017 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 10.02.2020 - 01.03.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 04.02.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Ajankohta:
Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena Moodlessa viikoilla 7-9.

Sisältö ja tavoite: 
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että henkilön kulttuurisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan, ongelmistaan ja sairaudestaan ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilaskohtaamisissa. Kurssilla tutustutaan monikulttuurisiin kohtaamisiin sosiaali- ja terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Lisäksi pohditaan, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, käsityksiin hyvinvoinnista, terveydestä ja sairaudesta. Kurssilla käsitellään pakolaisten sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jolloin palveluntarjoaja joutuu usein kohtaamaan oman elämänkokemuksensa ulkopuolisia, rankkoja taustoja.

Lisätiedot:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op, opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja essee.

Kirjallisuus:
Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi:
0 - 5 

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Kulttuuristen kohtaamisten historiaa, valinnainen 3 op

14901029 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
Ilmoitetaan myöhemmin.

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:
Kulttuurisia kohtaamisia lähestytään historiallisesta näkökulmasta. Tenttikirjallisuus keskittyy saamelaisten ja suomalaisten suhteiden historiaan vuosina 1896–1953. Aiheita ovat esimerkiksi valtion virallinen saamelaispolitiikka, keskustelut saamelaisasioista, kohtaamiset kentällä, historialliset olosuhteet ja lähtökohdat, joissa saamelais-suomalaisia suhteita luotiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kulttuuristen kohtaamisten ja suhteiden eri muotoja monitahoisesti historiallisesta näkökulmasta. Opiskelijan tietämys saamelaisten ja suomalaisten suhteista vuosina 1896–1953 syvenee, ja hän osaa taustoittaa nykyistä keskustelua saamelaisasioista.

Lisätietoja:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Kirjallinen tentti tai essee.

Kirjallisuus:
Lehtola, Veli-Pekka 2012: Saamelaiset suomalaiset – kohtaamisia 1896–1953. 

Arviointi: 
0 - 5

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät, valinnainen 3 op

14901037 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
Ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö ja tavoite:
Opintojaksossa perehdytään globaaleihin ja alueellisiin väestöliikkeisiin, niiden syihin ja seurauksiin sekä väestöliikkeen poliittisen hallinnan muotoihin. Lisäksi jaksossa tutustutaan monikulttuurisen yhteiskunnan asettamiin haasteisiin poliittisille järjestelmille erityisesti EuroopassaOpintojaksolla opiskelija tutustuu kansainvälisiin väestöliikkeisiin sekä niiden poliittisiin vaikutuksiin erityisesti kohdemaissa. Opiskelija tuntee erilaisuuden poliittisen organisoinnin historiaa ja nykytilaa. Opiskelija oppii tunnistamaan monikulttuurisuuden poliittisia ulottuvuuksia kansallisella ja globaalilla tasolla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monikulttuurisuuden ja siirtolaisuuden seurauksia ja haasteita poliittisille järjestelmille. Opintojakso kehittää opiskelijan kykyjä analysoida siirtolaisuutta ja sen synnyttämää monikulttuurisuutta politiikan näkökulmasta. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään poliittista keskustelua monikulttuurisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä.

Lisätietoja:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Kurssi toteutetaan verkkokurssina Moodlessa.

Kirjallisuus:
Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi:
0 - 5

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Pakolaisuus, valinnainen 3 op

14901130 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 09.03.2020 - 19.04.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2020 23:59

Ilmoittaudu Kurssin tiedot

Aika:
Verkko-opetus Moodlessa viikoilla 11-16.

Sisältö ja tavoite:
Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat pakolaistutkimuksen peruskäsitteisiin ja tutkimusteemoihin. Kurssilla käsitellään sekä alan kansainvälistä että suomalaista tutkimusta. Suomeen suuntautunut pakolaisuus on kurssin keskiössä, mutta pakolaisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään myös suhteessa globaaliin pakkomuuttokontekstiin. Lisäksi kurssin tavoitteena on tarjota syventävää tutkimustietoa tietyistä osa-alueista, kuten pakolaismatkoista, turvapaikkaprosessista, perheestä ja transnationaalisesta arjesta, terveydestä ja hyvinvoinnista, yksintulleista alaikäisistä, perheenyhdistämisestä sekä pakolaisuuden käsittelystä mediassa.

Lisätietoja:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus:
Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi:
0 - 5 

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Ilmoittaudu Kurssin tiedot