Siirtolaisuus, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

14901009 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 04.08.2020 - 25.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: luennot: Dos. Ismo Söderling ja KL Jouni Korkiasaari, tutor: VTT Susanne Ådahl

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 28.04.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Opintoryhmätapaamiset 4. - 25.8. ti klo 18.00 - 19.30
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit
7.9. ma klo 17.00 - 21.00
5.10. ma klo 17.00 - 21.00
2.11. ma klo 17.00 - 21.00
Tenttipaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:

 • Muuttoliikekäsitteet ja -teoriat
 • Muuttoliike paikallisena ja globaalina väestöilmiönä
 • Suomalaisen siirtolaisuuden historia
 • Maahanmuuton ja pakolaisuuden historia
 • Maahanmuuton yksilölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Osaamisjakson tavoitteena on tarjota perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä, yhteiskunnallisena ja historiallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista ja kytkennöistä. Kurssilla tarkastellaan muuttoliikettä myös paikallisena ja globaalina väestöilmiönä. Kurssin käytyään opiskelija:

 • hallitsee siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyvät käytännöt ja käsitteet
 • pystyy jäsentämään nykyiset muuttoliikkeet osana historiallista jatkumoa
 • pystyy soveltamaan tietoa eri oppiaineissa
 • omaa valmiudet analysoida muuttoliikkeiden yksilöllisiä, alueellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia

Lisätiedot:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa: 
Kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa verkkomateriaali ja kirjallisuus ohjeiden mukaan. Työskentelyä opintoryhmässä 8 tuntia.

Kirjallisuus:

 1. Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) 2013: Muuttajat.
 2. Mubarak, Yusuf M., Nilsson, Eva & Saxén, Niklas 2015: Suomen somalit. Into Kustannus Oy.
 3. Artikkeli: “Theories of International Migration: A Review and Appraisal” by Douglas S. Massey et.al. (2011):https://cis.uchicago.edu/outreach/summerinstitute/2011/documents/sti2011-parks-theories_of_international_migration.pdf
 4. Tanner, Arno & Söderling, Ismo (toim.) 2016: Venäjänkieliset Suomessa. Huomisen suomalaiset.

verkkomateriaali, valmistavat tenttikysymykset ja linkkejä aihepiirin artikkeleihin ja muihin lähdeaineistoihin saatavilla netistä: http://users.utu.fi/joukork

Arviointi:
0 - 5 

Opettaja:
luennot Dos. Ismo Söderling ja KL Jouni Korkiasaari, opintoryhmätapaamiset tutor

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 45 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä, 5 op

Tämä kurssi on peruutettu

14901013 Kurssimaksu: 95,00 €

Aika: 05.05.2020 - 26.05.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: luennot: Prof. Merja Anis, tutor: VTT Susanne Ådahl

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 25.02.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Opintoryhmätapaamiset 5. - 26.5. ti klo 18.00 - 19.30
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit
8.6. ma klo 17.00 - 21.00
6.7. ma klo 17.00 - 21.00
3.8. ma klo 17.00 - 21.00
Tenttipaikka Ratapihantie 13, Haaga-Helia

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:
Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat kotouttaminen ja kotoutuminen käsitteinä, kotouttamispolitiikka ja kotoutumisen seuranta, kotoutuminen yksilöllisenä ja yhteisöllisenä kokemuksena sekä ammatilliset valmiudet ja käytännöt kotouttamistyössä. Teemoja tarkastellaan maahanmuuton, monikulttuurisuuden, integraation ja akkulturaation näkökulmien valossa sekä ammatillisessa toiminnassa tarvittavien tietojen ja taitojen kannalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta ja kotouttamisen käytännöistä. Opiskelija ymmärtää ja kykenee analysoimaan kotouttamisen ja kotoutumisen merkityksiä yhteiskunnan, yhteisöjen, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelijalla on maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä tarvittavat ammatilliset perusvalmiudet.

Lisätiedot:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot.

Suoritustapa: 
Perehtyminen Moodle-verkkoalustalla oleviin kurssimateriaaleihin, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä kirjallisuustentti. Työskentelyä opintoryhmässä 8 tuntia.

Kirjallisuus:
Tentitään kaksi teosta seuraavista:
1. Gothóni, Raili & Siirto, Ulla (toim.) (2016) Pakolaisuudesta kotiin.
2. Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati (toim.) (2018) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä.
3. Peltola, Marja (2014) Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.
4. Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim) (2005) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.

Arviointi: 
0 - 5 

Opettaja:
luennot Prof. Merja Anis, opintoryhmätapaamiset tutor

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 45 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Kulttuuristen kohtaamisten historiaa, valinnainen 3 op

Tämä kurssi on peruutettu

14901029 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Kurssin tiedot

Aika:
Ilmoitetaan myöhemmin.

Huom! Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö ja tavoite:
Kulttuurisia kohtaamisia lähestytään historiallisesta näkökulmasta. Tenttikirjallisuus keskittyy saamelaisten ja suomalaisten suhteiden historiaan vuosina 1896–1953. Aiheita ovat esimerkiksi valtion virallinen saamelaispolitiikka, keskustelut saamelaisasioista, kohtaamiset kentällä, historialliset olosuhteet ja lähtökohdat, joissa saamelais-suomalaisia suhteita luotiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kulttuuristen kohtaamisten ja suhteiden eri muotoja monitahoisesti historiallisesta näkökulmasta. Opiskelijan tietämys saamelaisten ja suomalaisten suhteista vuosina 1896–1953 syvenee, ja hän osaa taustoittaa nykyistä keskustelua saamelaisasioista.

Lisätietoja:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Kirjallinen tentti tai essee.

Kirjallisuus:
Lehtola, Veli-Pekka 2012: Saamelaiset suomalaiset – kohtaamisia 1896–1953. 

Arviointi: 
0 - 5

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät, valinnainen 3 op

Tämä kurssi on peruutettu

14901037 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 01.08.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Kurssin tiedot

Aika:
Ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö ja tavoite:
Opintojaksossa perehdytään globaaleihin ja alueellisiin väestöliikkeisiin, niiden syihin ja seurauksiin sekä väestöliikkeen poliittisen hallinnan muotoihin. Lisäksi jaksossa tutustutaan monikulttuurisen yhteiskunnan asettamiin haasteisiin poliittisille järjestelmille erityisesti EuroopassaOpintojaksolla opiskelija tutustuu kansainvälisiin väestöliikkeisiin sekä niiden poliittisiin vaikutuksiin erityisesti kohdemaissa. Opiskelija tuntee erilaisuuden poliittisen organisoinnin historiaa ja nykytilaa. Opiskelija oppii tunnistamaan monikulttuurisuuden poliittisia ulottuvuuksia kansallisella ja globaalilla tasolla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monikulttuurisuuden ja siirtolaisuuden seurauksia ja haasteita poliittisille järjestelmille. Opintojakso kehittää opiskelijan kykyjä analysoida siirtolaisuutta ja sen synnyttämää monikulttuurisuutta politiikan näkökulmasta. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään poliittista keskustelua monikulttuurisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä.

Lisätietoja:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Kurssi toteutetaan verkkokurssina Moodlessa.

Kirjallisuus:
Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi:
0 - 5

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

 

 

 

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Pakolaisuus, valinnainen 3 op

Tämä kurssi on peruutettu

14901130 Kurssimaksu: 60,00 €

Aika: 09.03.2020 - 19.04.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Turun avoimen yliopiston tentaattori

Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019 00:00

Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2020 23:59

Kurssin tiedot

Aika:
Verkko-opetus Moodlessa viikoilla 11-16.

Sisältö ja tavoite:
Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat pakolaistutkimuksen peruskäsitteisiin ja tutkimusteemoihin. Kurssilla käsitellään sekä alan kansainvälistä että suomalaista tutkimusta. Suomeen suuntautunut pakolaisuus on kurssin keskiössä, mutta pakolaisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään myös suhteessa globaaliin pakkomuuttokontekstiin. Lisäksi kurssin tavoitteena on tarjota syventävää tutkimustietoa tietyistä osa-alueista, kuten pakolaismatkoista, turvapaikkaprosessista, perheestä ja transnationaalisesta arjesta, terveydestä ja hyvinvoinnista, yksintulleista alaikäisistä, perheenyhdistämisestä sekä pakolaisuuden käsittelystä mediassa.

Lisätietoja:
Katso myös Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus, 25 op opintokokonaisuuden tiedot

Suoritustapa:
Oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus:
Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi:
0 - 5 

Kurssimaksu: 
Hinta koostuu kesäyliopiston kurssimaksusta, 30 €, sekä Turun avoimen yliopiston perimästä maksusta, 30 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä.

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot