Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901020

Aika: 25.02.2020 - 31.03.2020

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu)

Opettaja: VTM, tulevaisuudentutkija Maria Malho

Oppitunteja: 21

Kurssin tiedot

Aika: 
Lähiopetus Helsingissä 25.2.–31.3. ti klo 17.00–20.00

Tavoitteet ja sisältö: Perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen.  Kykenet arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita. Menetelminä mm. Delfoi, SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. 

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (21 h), viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen ja osallistuminen valtakunnallisen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun

Oppimateriaalit:

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

2. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere

3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901030

Aika: 01.09.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Kurssin tiedot

Aika: Verkkokurssi syksyllä 2020 sekä mahdollisesti 1-2 tutortapaamista tarpeen mukaan. Verkkokurssin alkamisajankohta tarkentuu tuonnempana. 

Tavoitteet ja sisältö: Tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Osaat soveltaa valitsemaasi tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessasi.

Suoritustapa:  Virtuaaliluennot Moodle-oppimisympäristössä , verkko-opetuksen yhteydessä tehtävien harjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö tai parityönä toteutettu harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua)

Oppimateriaalit Kurssin aikana jaettava digitaalinen aineisto (mm. artikkeleja, videoita)

Edeltävät opinnot: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sekä Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät tulee olla hyväksytysti suoritettuina ennen osallistumista opintojaksolle, sillä opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu aiemmin esiteltyjen menetelmien soveltamiseen. 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta.

17901040

Aika: 01.10.2020 - 31.12.2020

Paikka: Paikasta riippumaton

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Oppitunteja: 6

Kurssin tiedot

Aika: Verkkokurssi syksyllä 2020 sekä 1-2 tutortapaamista tarpeen mukaan. Verkkokurssin alkamisajankohta tarkentuu tuonnempana. 

Tavoitteet ja sisältö: Ymmärrät tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistat oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen  hyväksytty suorittaminen.

Suoritustapa:  Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen (10–15 sivua) hyväksytty suorittaminen

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot

Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op

Ei ilmoittautumista netin kautta. Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

17901050

Aika: 04.05.2020 - 31.08.2020

Paikka: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Opettajatieto puuttuu

Kurssin tiedot

Aika: Keväällä/kesällä 2020. Suoritustapa ja -aika täsmentyvät tuonnempana. 

Tavoitteet ja sisältö: Tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Suoritustapa: 

1) Osallistuminen tulevaisuudentutkimuksen kesäkouluun 9.-10.6.2020  ja Learning Futures – Futures of Learning -konferenssiin 10.-12.6.2020 sekä niihin liittyvien tehtävien suorittaminen. Lisätietoja konferenssista: https://futuresconference.fi/2020-2/
tai
2) Muu erikseen sovittava suoritustapa
 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi

Kurssin kalenteri:
Not available / Kokoontumiskertoja ei ole julkaistu

Kurssin tiedot