Loppukokeet, uusintakokeet ja kirjallisuuskuulustelut

 • Loppukokeeseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
 • Lähiuusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen kokeen ajankohtaa. Mikäli viimeinen ilmoittautumispäivä osuu viikonloppuun, kokeeseen ilmoittaudutaan edellisenä arkipäivänä.
 • Mikäli kurssiin kuuluu uusintakoe, ajankohta on ilmoitettu kurssiesittelyssä.
 • Kirjallisuuskuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen kuulustelun ajankohtaa. Mikäli viimeinen ilmoittautumispäivä osuu viikonloppuun, kuulusteluun ilmoittaudutaan edellisenä arkipäivänä.
 • Yliopistollisten kielikurssien, avoimen amk-opetuksen sekä yksittäisten yliopistollisten kurssien (jotka eivät kuulu opintokokonaisuuksiin) osalta voidaan opiskelijalle järjestää kolmas, ylimääräinen tenttimahdollisuus, joka on aina maksullinen (65 €). Maksu sisältää tentin laadinnasta ja korjauksesta aiheutuvat kustannukset. Kolmatta tenttimahdollisuutta tarvitsevan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kesäyliopiston toimistoon kurssin kuluessa.
 • Tenttitilaisuudet alkavat täsmällisesti, eikä niissä noudateta ns. akateemista varttia.
 • Tilaisuuksista voi poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta, minkä jälkeen tentistä myöhästyneet eivät voi osallistua tenttiin.
 • Tenttitilaisuuksissa tulee ehdottomasti olla mukana henkilöllisyystodistus. Tämän puuttuessa voidaan tenttivastaus jättää arvostelematta.

Suoritustodistukset

 • Tulostiedot ovat saatavissa ja todistukset tilattavissa kesäyliopiston asiakaspalvelusta noin kahden viikon kuluttua kurssin päättymisestä. Yliopistollisten opintojaksojen osalta tulostietojen saapuminen voi kestää yli neljä viikkoa.
 • Opiskelija tilaa yliopistollisten opintojen suoritusotteet ja kokonaisuustodistukset opetuksen järjestäneestä yhteistyöyliopistosta.
 • Todistus voidaan antaa opiskelijalle, joka on osallistunut säännöllisesti opetukseen sekä suorittanut kurssin hyväksytysti.
 • Todistus voidaan kirjoittaa pyyntöhetkestä 10 vuoden sisällä suoritetuista kursseista.
 • Helsingin yliopiston kielikeskuksen vahvistamilla kielikursseilla opintopistesuorituksen saavuttaminen edellyttää 75 % läsnäoloa kurssilla ja hyväksyttyä loppukoetta. Muilla kielikursseilla edellytetään pääsääntöisesti 50 % läsnäoloa.
 • Kuluvan ja edellisen vuoden todistukset ovat ilmaisia, aiemmin suoritettujen kurssien todistuksista veloitamme 10 €/kurssi. Todistuksen toimitusaika on noin kaksi viikkoa.
 • Helsingin yliopiston hyväksymän opetuksen opintosuoritukset kirjautuvat Helsingin avoimen yliopiston tai Helsingin yliopiston suoritusrekisteriin. Muistathan merkitä ilmoittautumislomakkeeseen, mikäli olet Helsingin yliopiston opiskelija.
 • Myös muiden yliopistojen hyväksymän opetuksen suoritustiedot viedään ko. yliopiston rekisteriin.
 • Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opintopisteitä ei kirjata automaattisesti opintorekisteriin. Kesäyliopisto-opetukseen osallistuneet ammattikorkeakoulujen opiskelijat pyytävät suoritustodistuksen kesäyliopistosta ja toimittavat sen oman oppilaitoksensa opinto-ohjaajalle.
 • Opiskelija sopii opintojen hyväksilukemisesta omassa oppilaitoksessaan ennen kurssille ilmoittautumista.

Suomen kielen kurssien kokeet ja todistukset

 • Suomea intensiivisesti -kurssien (1 – 8) lopussa on koe. Hyväksytty suoritus ja todistus edellyttävät kokeen läpäisyä ja säännöllistä läsnäoloa tunneilla.
 • Helsingin seudun kesäyliopisto on pisteyttänyt suomen kielen kurssit (peruskurssit ja edistyneiden kurssit) eurooppalaisissa yliopistoissa käytettävän opintopistejärjestelmän ECTS:n (European Credit Transfer System) mukaisesti. Yhden opintopisteen suoritus edellyttää 27 tunnin työmäärää. Peruskurssin laajuudeksi arvioimme 4 op/4 ECTS. Opiskelijan tulee aina varmistaa kurssin korvaavuus omasta oppilaitoksestaan.

Opintojen suoritustavat ja arviointi

 • Opintojen suoritustavat on ilmoitettu kurssiesittelyissä. Suurin osa opetuksesta on lähiopetusta, mutta tarjolla on myös monimuoto-opetusta, verkko-opintoja ja itsenäistä työskentelyä.
 • Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään pääasiassa viisiportaista asteikkoa:
  • 5 erinomainen
  • 4 kiitettävä
  • 3 hyvä
  • 2 tyydyttävä
  • 1 välttävä
  • 0 hylätty
 • Arvioinnissa voidaan käyttää myös esimerkiksi asteikkoa hyväksytty – hylätty.
 • Abiturienttikurssit arvostellaan asteikolla 4–10.
 • Mikäli opiskelija katsoo, että opintosuoritus on arvosteltu virheellisesti, hän voi pyytää arvostelun oikaisua kesäyliopiston välityksellä.

Vilpillinen menettely kesäyliopiston tenteissä ja kuulusteluissa

Tällä ohjeella määritetään tenttivilppiepäilyjä koskeva hallinnollinen käsittely Helsingin seudun kesäyliopistossa.

 • Epäilyn esittäjä (esim. kurssin opettaja, tenttivalvoja) ilmoittaa opiskelijalle mahdollisimman nopeasti vilppiepäilystä ja pyytää opiskelijalta selvitystä asiasta.
 • Jos epäily osoittautuu aiheettomaksi, asian käsittely lopetetaan ja päätös ilmoitetaan epäillylle.
 • Epäilyn esittäjä ilmoittaa asiasta välittömästi tenttitilaisuuden jälkeen kesäyliopiston toimistoon sekä pyytää opiskelijaa toimittamaan kirjallisen selvityksen toimistoon mahdollisimman pian, viimeistään viikon kuluessa tenttitilaisuudesta.
 • Selvityksen perusteella kesäyliopiston toiminnanjohtaja päättää asiasta.

Toteen näytetystä vilpistä aiheutuvat seuraamukset

Kun opiskelija on myöntänyt syyllistyneensä vilppiin tai se on muutoin näytetty toteen, toimitaan seuraavasti:

 1. Vilppiin syyllistyneen opiskelijan kuulustelu tai muu opintosuoritus hylätään.  Lisäksi opiskelija menettää suoritusoikeutensa siihen kurssiin tai opintojaksoon, johon hän on ilmoittautunut ja jossa vilppi on todettu.
 2. Suoritusoikeuden menetys ei oikeuta kurssin maksupalautukseen.
 3. Opiskelijalle annetaan kirjallisena hylkäyspäätös, perustelut sekä muutoksenhakuohje.
 4. Vilppi ja siitä seurannut opintosuorituksen hylkäys annetaan tiedoksi myös tentin vastaanottaneelle opettajalle sekä sille yliopistolle tai korkeakoululle, jonka opintovaatimusten mukaisesti opinnot toteutetaan.
 5. Jos opiskelija on ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, hänen opinto-oikeutensa säilyminen määräytyy yhteistyöyliopiston ohjeistuksen mukaisesti.
 6. Jos opiskelija on tyytymätön hylkäämispäätökseen, hän voi valittaa siitä kesäyliopistosäätiön hallitukselle kahden viikon kuluessa siitä, kun on saanut päätöksestä tiedon.