Tentamen och kursintyg

 

Sluttentamen, omtentamina och litteraturtentamina

 • Kursens sluttentamen eller omtentamen kräver inte skild anmälan.
 • Anmälan till litteraturtentamina sker senast 10 dagar före tentamen (se kursbeskrivningen) genom att fylla i en anmälningsblankett. Om den sista anmälningsdagen infaller under ett veckoslut, skall man anmäla sig senast under närmast föregående vardag.
 • Om omtentamen ingår i kursen meddelas tidpunkt för detta i kursbeskrivningen.
 • Studerande kan vid behov få möjlighet att avlägga tentamen vid ett tredje, extraordinärt tillfälle som alltid är avgiftsbelagt (65 €). Det här gäller för språkkurser, för öppen yrkeshögskoleundervisning samt för enstaka universitetskurser (som inte ingår i någon kurshelhet). I avgiften ingår kostnaderna för utarbetande och bedömning av denna tentamen. Om en studerande har behov av en tredje tentamensmöjlighet bör denne kontakta sommaruniversitetets kansli under kursens gång för att komma överens om saken.
 • Tentamina börjar alltid vid jämna klockslag och de följer alltså inte den så kallade akademiska kvarten.
 • Man får lämna tentamenslokalen tidigast efter en halvtimme att tentamenstillfället börjat. Efter det här kan försenade deltagare inte längre släppas in.
 • Ett identitetsbevis måste alltid uppvisas inför en tentamen. Om en deltagare inte uppvisar identitetsbevis kan tentamenssvaren förbli orättade.

Kursintyg

 • Resultatuppgifterna är tillgängliga vid sommaruniversitetets kundtjänst ungefär två veckor efter att kursen avslutats. Då har du också möjlighet att beställa kursintyg. För studieprestationer som kan ingå i universitetsexamina kan det ta mer än fyra veckor innan resultaten finns tillgängliga.
 • Utdrag och intyg som gäller universitetens studiehelheter utfärdas från det samarbetsuniversitet som ordnat undervisningen.
 • Intyg beviljas åt de studerande som deltagit regelbundet i undervisningen och som har avlagt kursen med godkänt vitsord.
 • För att få en godkänd studieprestation från de språkkurser som motsvarar språkkurserna vid Helsingfors universitets språkcentrum krävs 75 % närvaro och en godkänd sluttentamen. Vid övriga språkkurser förväntas i regel 50 % närvaro.
 • Intyg som gäller årets eller fjolårets kurser är gratis; för intyg som gäller äldre kursprestationer debiteras 10 euro/kurs. Leveranstiden är ca två veckor.
 • De studieprestationer som godkänts av Helsingfors universitet bokförs i Helsingfors Öppna universitets eller Helsingfors universitets prestationsregister. Om du studerar vid Helsingfors universitet ska du komma ihåg att ange detta på anmälningsblanketten.
 • Studieprestationer som godkänns vid något annat universitet förs också in i respektive universitets register.
 • De studiepoäng som avläggs som öppen yrkeshögskoleundervisning bokförs inte automatiskt i studieregistret. De yrkeshögskolestuderande som deltagit i undervisning vid sommaruniversitetet ska begära att få ett kursintyg från sommaruniversitetet och föra det till studiehandledaren vid den egna läroanstalten.
 • Studeranden ska komma överens om studiernas tillgodoräknande vid den egna läroanstalten innan han eller hon anmäler sig till en kurs.

Prestationssätt och bedömning av studierna

 • Prestationssättet för respektive kurs framgår av kursbeskrivningen. Största delen av undervisningen ges som direktundervisning men undervisning sker också i form av flerformsstudier, nätstudier och självständigt arbete.
 • Vid bedömningen av studieprestationer används en femgradig skala:
  5 utmärkt
  4 berömlig
  3 god
  2 nöjaktig
  1 försvarlig
  0 underkänd

Bedömningen kan också ske med skalan godkänd – underkänd.

Abiturientkurserna bedöms på en skala från 4-10.

 • Studerande som anser sig ha blivit felaktigt bedömda kan kontakta kansliet och begära att få omprövning på bedömningen.

 

Fusk vid tentamen och förhör

Sommaruniversitetets regler för fusk vid tentamen och förhör kan läsas här (på finska).